Székely Szó, 1942. január-március (2. évfolyam, 1-73. szám)

1942-01-01 / 1. szám

II. évfolyam. 1. szám. ... ' Marosvásárhely, 1942 január í, csütörtök. SZERKESZTŐSÉG ÉS KIADÓHIVATAL : BOLYAI-UTCA il. SZERKESZTŐSÉGI TELEFON 306. KIADÓH1VATALI TEL. 531. FŐSZERKESZTŐ: BÍRÓ ISTVÁN dr. FELELŐS SZERKESZTŐ: SZÁSZ ENDRE. wmuazaoaoa^aoam^mmo^^mm^am ELŐFIZETÉSI ÁRAK: EGY HÓNAPRA 2 50, NEGYED ÉVRE 720, FÉL ÉVRE 14«. EGÉSZ ÉVRE 28 PENGŐ 80 FILLÉR. Eden egész Európát oda­ígérte Sztálinnak Behatolta!! üzettapol védelmi övezetébe a szövetségesek BuIgát ia hadereje késsen áll es európai együttműködésre Tiz kilométerre állanak Manilától a japánok -- Ostromállapot Szingapúrban -- Közzétették a japán veszteség-jegpket Az elmuit esztendő utolsó nap­ján, minthacsak a történelemnek átadott háromszázötvenöt nap erő feszítéseinek sűrítésére törekedtek volna a hadbanálló országok had­seregei és diplomatái, a világ min­den részén figyelemreméltó ese­mények, illetve politikai megnyi­latkozások történtek. Újságírói ki­fejezéssel úgy jellemezhetnénk leg­jobban az elmuit napot, hogy sok volt a lapok politikai rovatának élére kívánkozó címanyag. Európai szempontból főleg három eseményt kell kiemelni: a bolgár hadügy­miniszter feliünő napiparancsát, Eden moszkvai Ígéretét és a Krim félszigeten lévő Szebasztopol elleni eredményes német támadást. Mind három esemény egyformán nagy­jelentőségű s hogy mégis Bulgária hivatalosnak tekinthető megnyilat­kozását helyezzük előtérben, azért van, mert ez az ország az elmuit hetekben keveset hallatott magá­ról. A bolgár népre pedig, mint uj Európa egyik erős és a végleges balkáni elrendeződés szempontjá­ból fontos tényezőjére igen nagy szerep vár még. Pillanatig sem merülhetett fel kétség senkiben sem aziránt, hogy amennyiben a kö­rülmények megkívánnák, Bulgá­ria éppen úgy résztvenne fegyve­res erőkkel is a földrész uj arcá­nak felépítésében, mint ahogy résztvesz abban Magyarország. Egyelőre azonban nem látszott szükségesnek, hogy Bulgária fegy­verrel teljesítse a fejlődése és az európai közösség érdekében vál­lalt feladatát. Nem tudhatjuk, hogy mit hoz a holnap ? Mit az uj esz­tendő ? Megtörténhetik, hogy Eu­rópa délkeleti sarkában még szük­ség lesz a kitűnő bolgár hadse­regre. Éppen ezért rendkívül fon­tos a bolgár hadügyminiszter ki­adott napiparancsa, mert belőle az derül ki, hogy a bolgár nép ég a vágytól, hogy cselekvőleg is köz­reműködjék a korén és alaposan felismert bolgár, valamint európai érdekek megvédésében. Anélkül, hogy kételkednénk Törökország határozottan kinyil­vánított semlegességének őszinte ségében, utalnunk kell az Anka­rával kapcsolatban folyó csúnya brit manőverezésre. London még mindig nem tett le arról a végyá ról, hogy esetleg még egy kocká­zatos támadással is, hadszíntérré változtassa a kisázsiai félszigetet. A bolgár hadsereg őráilása ellen­ben elég biztosíték erra, hogy minden délkelet felől jövő brit kezdeményezés kudarcba fulna. A kiadott német hadijelentésből kitűnik, hogy nemcsak a keleti arcvonal középső szakaszán dúl­tak az elmuit napokban véres üt­közetek. hanem a német haderő tervszerű biztonsággal folytatta tisztogató hadműveleteit Saohasztopol környékén is. Amikor annakidején a szövetséges csapatok behatoltak a keskeny földszoroson keresztül Krim félszigetére, legelső céljuk az volt, elvágni ezt a Fekete-ten­ger uralma szempontjából fontos területet a Kaukázustól. A német hadvezetőség tehát kelet felé irá­nyította csapatait és rövid néhány nap leforgása alatt német katonák vonultak be Kercsbe. Szebaszto­pol, a másik fontos krimi szovjet támaszpont hátramaradt. A német csapatok most behatoltak a város körüli erődővezetbe és megtörték a vörösök védelmi rendszerét. A bolsevisták most úgy igyekeznek tehermentesíteni Szebasztopolt, hogy hatalmas áldozatok árán, Kaukázusból hozott csapatokat tesznek partra a félsziget egyes pontjain. Kísérleteik meghiúsítá­sára megtörtént a kellő intézkedés. Régi megállapítás, hogy az an­golok kalmárok. A kalmárokat pedig sokszor viszi rá a haszon­éhség a tisztességtelen üzletköté­sekre. Eden most ilyesmire vállal­kozott, amikor odaígérte Európát Sztálinnak. Az ígéret fejében természetesen azt követelte, hogy a maradék vörös hadsereg áldozza fel utolsó csepp vérét is az angolszászok szolgálatában. Churchill miniszterelnök pedig kéregető amerikai körútja során már Kanada fővárosában igyek­szik arról meggyőzni a kanadaia­kat. hogy nem üdvözülnek mind­addig, amig egyetlen olyan férfi is él az országban, aki legalább egy elvesztette karral, lábbal, vagy kilőtt szemgolyóval nem ál- dozik az angolul beszélők véres oltárén Churchill és társai érdé kében. A brit miniszterelnöknek jut arra is ideje, hogy szemre­hányásokat tegyen a francia kor­mánynak, mert az felismerte a brit szándékok álnokságát és nem volt hajlandó érdekeivel ellentét ben teljesen feláldozni magét ne­kik. Nyilvánvaló, hogy Churchill azt szerette volna, ha a francia kormány nem köt fegyverszünetet Németországgal, hagyj« elpusztí­tani egész országát és Észak-Af- rikából próbálja meg fogát vicso­rítani a tengelyre. Akkor bezztg nem tett szemrehányást, amikor beugratta Franciaországot a há­borúba, vagy amikor Dünkir- chennél cserbenhagyta, illetve Dakarnál megtámadta ... Churchill válaszolni akart talán ezzel arra a felháborodásra, amely a fentebb felsorolt események után a francia közvéleményben támadt. Szemrehányásai azonban lepattognak a vichyi kormány magatartásáról. Franciaország már megtalálta helyét az uj Európában. A csendesóceáni térségeken le­zajló lendületes japán előrenyo­mulás következtében bekövetke­zett az ostrom állapot Szingapúrban A maláji félszigeten harcoló brit csapatok már csak abban remény­kednek, hogy dél felől segítség érkezik számukra. Á reménykedés alighanem csak reménykedés ma­rad. mert a japán tengeri és légi­haderő már teljesen befejezte Szingapúr körülzérását. Fülöp szigeteken nagy harciko­csijaik gyorsaságával előrenyomuló japánok már 10 kilométerre álla­nak Manilától, á fővárostól. A vá­ros eleste rövidesen várható és ezzel az amerikai haderő végleg messze szakad a japán partoktól. Bátran mondhatjuk, hogy 1941 utolsó napjának eseményei beke­rülnek a történelem lapiaira. 13 oldal — clra 16 filler*

Next

/
Thumbnails
Contents