Székely Szó, 1942. október-december (2. évfolyam, 222-295. szám)

1942-10-01 / 222. szám

O. évfolyam. 222. szám. moi Marosvásárhely, 1942 október 1, csütörtök L I TI KAI mm Szerkesztőség éa kiadóhivatal: Baross Gábor* utca 38. (Telefon 263.) FŐSZERKESZTŐ: B1RÖ ISTVÁN dr. FELELŐS SZERKESZTŐ: SZÄSZ ENDRE. ELŐFIZETÉSI ARAK: EGY HÓNAPRA 2W, HEGYED ÉVRE 7*20 FÉL ÉVRE 14*40, EGÉSZ ÉVRE 28 PENGŐ 80 FILLÉR. HITLER BESEELT „Megvárjuk, amig az ellenség a meddő rohamokban teljesen kifárad' Sikeres magyar ellentámadások a Don folyónál Sztálingrád északi részének újabb szakaszát foglalták el a németek Taylor vatikáni misszióját a küszöbön álló amerikai választásokkal magyarázzák Boriinkon Myion Tayloi amerikai nagy­követ, RooeevoUt külön megbízottja Rómából Madridon át már «Ében vaa Argila, illetve az Egyesül?- Államok felé. mialatt Will kié, a volt elnökjelölt valahol Csungklng- ban élvezi Giangk&jiek feleségé­nek teáját Roosevelt tehát tájéko­zódik és megbízottéin keresztül tárgyal Természetes következmény ez, hiszen az Egyesült-Á lamok immár lóideje háborúban állanak, de elfelejtettek erkölcsi igazolási ia szerezni ehhez a hadviseléshez, fiqykm pedig egyelőre csak a kéz* d ményezés tehetetlenségét érzik és bölcsen tudják, hogy a jelen­legi holtpontról el kell iendoínlök, mert máskülönben tömegeik bi­zalma teljesen megrendül s ennek végzetes következményei lehelnek. Anglis és Amerika minden el­fogadható indok nélkül ugratta bele népmiUióit ebbe a háborúba, anélkül, hogy világos célokat tu­dott volna leszögezni. A szélsősé­ges baloldali elemek természetesen Upsoitak annak, hogy a demok­ráciák hathatós segítségben része­sítik maid az élei-haláihaicái vivő búlsevizmust Mindkét állam fele­lős vezetői azonban nagyon Jót tudták azt is. hogyha «takarják kerülni államiságuk végleges és minden külső behatástól független felbomlását, messze keil magukat tartaniok a bolsevista ideológia érvényesülésétől hazájukban. Eb­ből a« köve kezik, hogy London és Washington azt szerelné a leg- lobban, ha Németország puszta lésével egyidejűleg következnék be a Szovjetunió csiiiaaáaak vég­leges eléhanyetlása. Nem kétsé­ges, hogy az angolszászok diplo­máciájának kóréiban nagyon gyak­ran kerül szőnyegre ez a kérdés. A helyset azonban az, hogy a k*t .demokrácia" láthatólag nem biztk a salát ereiében és vezetői maguk sem hisznek abban, hogy — hacsak a két államnak kellene szembenéznie a háromhatalmi szövetséggel, — elkerüSheiik-é a vésel Ezért kénytelenek támogatni a bolsevizmust, bármennyire kel­lemetlen is ez nekik. Egyelőre ugyanis az a valóság, hogy a küz­delem terhének nagy részéi a bol­sevisták veszik le az ő vállukról. Persze az éremnek másik ol­dala is van. Sztálin titokban meg van győződve arról, hogy nem sok jél várbet au an­golszászoktól is ha a kocka úgy fordul, velük is szembenállásra kényszerül Ez a kölcsönös bizal- nagyban csökkenti az uj világ ellenségeinek gét. Mindhárom áilem politikusai­nak azért van szükségük folyto­nos eszoaec «erére, hogy legalább felszínesen takargatni tudták azt a mélységes véleménykülönbségei, amely érdekeiket egymással szem- bsnáliitja, Churchill én Roosevelt helyzete még nehezebb. Magafar- tárukat nemetek Sztálin előtt kell1 igazoiniek. hanem Crangkaisek és első helyen kellett volna em­lítenünk, mint legfontosabbat, a pipa előtt Myron Taylor negyon kényes megbeszéléseket folytatha­tott a pápával Msjd csak az utó­kor fogja megismerni: mi volt e megbeszélések tárgya, azaz milyen formában zajlottak le. Mialatt WJI- kie Raorevelt forró szereimét zengte el Sztálinnak, Taylornak az volt a feladata, hogy a pápa előtt igazolja az Egyesült Államok háborús beavatkozását a bolse- vtemus oldalán. Ez kéiségteienüi kellemetlen dip­lomáciai tel&dat, még akkor is, ha tudjuk, hogy az angolszász diplomaták megvonnék kenve min­denféle hájjal és nem rettennek vissza n hány kegves hazugság­tól A pápa alti hanem tettette Tay leinek a kéidiat: mi célja van az Egyesült Állam ónnak a bolse- vizmussul ? Mi lehel erre a fele­let ? Tayoir hirtelen kénytelen volt a nagytőkések halóiéban vergődő északameiíkai kormányra gondolni és őtzintén megmondani, hogy bizony az Egyesült Államok sze­retni magát a legtávolabb tudni a bolsevizmus fenyegetésétől Logikusan következik, hogy az ezutáni kérdésre: miért harcol mógía az Egyesült Államuk, még a de­rék Taylor sem tudhatod meg­győző választ adni. Látogatására mégis nagy szükség volt. Észek- amerikában ugyani« választások álleaak küszöbön. Roosevelt szá­méra egyáltalán nem közömbös, hogy a katélikus tömegek milyen szemmel nézik a kormányzat te­vékenységét ? Legalább a látszatot kell megmenteni, Azt a hitet kell kelteni az amerikai közvélemény­ben. hogy a katolikus világ feje rokonszenvezik az Egyesült Álla­mok harcával. Ezért van minden őrkinzás, ének... Tevtof azóta talán már útban van Washington felé, hogy beszá­moljon megbízójának. Nemsokára mnden bizonnyal Willkie is ha- zaindul ás sok őszinte kifakadási fog tolmácsolni Sztálin ás Csang- kaisek részéről az elnök előtt. További német előnyomulás a kaukázusi fronton Sztálingrádnál a szovjet 34 páncélost vesztett Berlin, szeptember 30. (NTI) A német védető főparancsnoksága jelenti!: A Kaukázus északnyugati részében és a Terek folyótól délre a német és szövetséges csapatok tovább haladtak előre. Német csapatok Sztálingrád­ban a viros északi részének újabb szakaszát rohammal elfoglalták. Az e l ínség terhe rmeafősitő el­lentámadásai eredménytelenek ma­radtak. A bolsevisták a harcok­ban 34 páncéloskcciit veszteitek A doni arcvonslon német és olasz csapatok vistzaveriék a szovjet több átkelési kísérletét. Slagyar csapatok ellentáma­dással visszavetették az ellen­séges erőesoporlokat. Az északi szakaszon néaaet és hóivá! harcirepüiőgépek súlyos veszteséget okoztak az ellenség­nek. Német repülők bombázták Archang ciszkel. Szeptember 15 és 28 közölt a szovjet összes vesztesége 990 re­pülőgép volt. Ugyanezen idő alatt német részről 77 repülőgépet ve­szítettek. Néhány brit repülőgép berepült a Keleti-tenger vidéke felé Két ellenségei repülőgépet lelőttünk. Szállítási nehézségekkel küzd a szovlet Bern, szeptember 30 .(Bird. Tud.) A svájci lépők tudósitojainak je­lentése szerint a szovjet egyre nagyobb szállítási nehézségekkel küzd. Erre utal az Izvesztia leg­utóbbi cikke, amely szerint a szovjet had vezetőség tevéket és ökröket is felhasznál a szállításra. A német repülőgépek égő anvag. gal telt üvegeket dobnak le a steppékre a azokat igy lángbabo- ritták. A tevék és ökrök oly nagy io

Next

/
Thumbnails
Contents