Székely Szó, 1943. április-június (3. évfolyam, 73-144. szám)

1943-04-01 / 73. szám

Mshmf AdAvfttiTi 1113 április 1 Csütörtök _ __I s,. B- - —I* — HE. évfolyam 73 izim n ÜsÄrtWK I« UadMUvatal î I £át*uf ksszti i Bl BŰIHY Páll dr. ÄS ««ä««*5 .«ZASZBNDBB Előfizetési áraki egy hónapra 3.20, negyed évre B.L0, fél évre 1I.4Q, egész évre 30.80 jjiengő. Pavolini volt olasz miniszter szerint: Szicília került a háborús fejlemények középpontjába Washington London megkerülésével akar tárgyalni Moszkvával Megállapították Albánia és Bulgária demarkációs vonalát ■ w li» i }{7 V £ i jt e' rí t\ * ‘i Ţ\- ■ ^ * / It ") $ Aí 0 % i a -* * j ? ; * . A német tengeralattjárók újabb nagy sikere Ami a nemzetközi közvále mény érdeklődésének megoszlá­sát illeti, napjaink diplomáciai eseményei vetekszenek á hadi eseményekkel. Uj hadmozduiA- tok, nj akciók előszelei vibrál­nak a levegőben e azt is mond­hatnánk, hogy vihar előtt szél­csend ván. Az uj arcvonalak lehetőségének kérdései ismét fel­színre kerülfek és a világ most kettőzött figyelemmel lesi a be­következendő eseményeket s ugyanakkor pedig szeretne tisz­tán látni az angolszász szövet­ségesek között folyó diplomáciai játék kusza szövevényeiben. C«ak lapvéleményekből és úgynevezett „beavatott körök“ kijelentéseiből értesülhetünk a Washington, London és Mo zk va között folyó tárgyélások tu­lajdonképpeni anyagáról, de annyi bizonyos, hogy e tárgya­lások egyik legsarkalatosabb és egyben legkényesebb pontja a háború utáni elrendeződés kér­dése, különös tekintettel a Szov­jetunió várható magatartására. Ami a háborús célokat illeti, az angol kormány mindegyre job ban belegabalyodik ígéreteinek, szavatolásainak dilemmájába 8 a jelek szerint, most az a leg­nagyobb gondja, miként tudja összeegyeztetni A Londonba csőditeit és múltban hangzatos jelszavakkal eikábitott árnyék kormányok igényét a szovjet igényeivel, de ami még ennél is fontosabb, az olyan sok szór hangoztatott, ámbár nem mindig komolyan gondolt de­mokratikus elvekkel. A világháború kitörése után az angol propagáDda azt hir­dette, hogy azért küzd Német ország ellen, mert az, szerinte önkényesen, fegyveres utón ha­tálytalanította az európai sţa- tusquót. A menekült kormányoknak sorra Ígérte meg a lor doni kor­mány, ^ hogy győzelem esetén igényeiknek megfelelően garan tálja határaikat. Amint azonban a háború kezdett mindegyre job­dr- 4 fa- p ban kiterjedni, eltolódtak a há­borús célok és London belátta, hogy régi magatartása revízióra szorul. Most aztán kénytelen tehetetlenül nézni, hogy a szö­vetségesek háború utáni tervez get cselnek irányítása az Egyt- sült Államok kezébe csússzon át, éppen azért, mert Washing­ton. mivel későbben lépett be a háborúba, nem kötelezte el ma gát egyetlen irányba sem, tehát a Szovjetunióval is függetleneb bül tud tárgyalni, természetesen az angol elképzelések és hatalmi érdekek rovására. Különösen a lengyel emigrán­sok igényének kérdésé kezd na gyón kellemetlen lenni a lon­doni kormány számára. A hiva­talos angol körök szeretnék rá­bírni a lengyel emigránsokat, hogy ne nehezteljenek azért, ha BERLIN, márc. 31. (NTI) A német védtröfőparancsnokság hivatalosan jelenti: A keleti arcvonal déli és középső szaka­szán a nap általában nyugod­tan telt el. A Kubán hídfőnél és Vjazmá­tól délnyugatra az ellenséges előnyomulásokat tüzérségünk tüze és zuhanó repülőgépeink bombazápora meghiúsítaná , Az Ihnen tótól délre az arc vonal megrövidítésére irányuló támadó vállal ozásaink elérték kitűzött céljaikat. A Ladoga tótói délre a ke mény, de eredményes védekező harcok tovább tartanák. Két szovjet zászlóaljat bekerítettünk és megsemmisítettünk. A tuniziai elhárító csata tart. Néhány szakaszon az ellenséges haderő támadó tevékenysége a •német olasz csap«tok ellenállá­sán alábbhagyott. Más arc­vonalszakaszokon az ellenség folytatta támadásait. Az ellen a Szovjetunió magának igényli Kelet Lengyelországot. Az emig­ránsok vezetői azonban a leg határozottabban tiltakoznak ez ellen és lapjuk szerint már min den reménységüket az Egyesült Alisotokba vetik. Úgy látszik az Egyesült Államok kormánya Anglia megkerülésével tényleg külön akar tárgyalni Moszkvá val. Mai jelentéseink szerint Roosevelt és Sztálin rövidesen találkozik. Az egészből Anglia számára az a tanulság, hogy amint azt Hitler annakidején megjósolta, Anglia az események törvényszerűsége következtében természetszerűleg elvesztette be folyását a világ ügyeinek inté­zésében, pedig katonailag még el sem vesztette a háborút. Az agyafúrt diplomáciai eie mények hátterében nagyszabású I 8*8 összes támadásai össze­omlottak. A Földközi tengeren elsül­lyesztettünk egy angol tenger* alattjárót. A német légierő meglepetés- szerű támadásokat intézett az angliai déli vidék több hely­sége ellen. Brit légltómadd* Hollandia ellen BERLIN, március 31. (NTI) Az angol légierő folytatta tér rortámadásait volt szövetségesei területei ellen. Március 30 án robbanó és gyujtóbombákkal árasztották el Dél Hollandiát. Nemcsak lakónegyedeket bom­báztak, hanem tűzfegyverekkel gyalogjárókra és heréit pároüokra is tüzeltek A lakosság közül 15 ember meghalt, 21 személy ' megsebesült. A sok ősszcrombolt katonai események Árnyképei villódznak, Hogy Tuniziában mi történik most, nehezen le­hetne megmondani. Valószínű­nek látszik, hogy Rommel tá­bornok seregeit rendezetten vi­szi észak felé Tunisz és Bizerta hídfőjéhez. A háború további alakulása szempontjából figye­lemreméltó Pavolini, volt olasz nemzetnevelési miniszter cikke Szicíliáról. Szerinte Szicíliát rendkívül megerősítették, úgy hogy ez a sziget Európa déli bástyája lett. A cikk főleg azért érdekes, mert éppen most lát napvilágot, bár eddig is sej­tettük, hogy ez a sziget Dél- európa biztonsága szempont jából Krétával együtt fontos szerepet játszik. ház 'között műnk áslak ások>v*is vannak. _ ____ ____. Egy másik német közlés sze* rint a bolsevisták március 30-án 33 repülőgépet vesztettek. Olasz-jelentés ROMA, március 31. A Şte­fani iroda közli vz olasz főhadi- szállá* 1040. számú hivatalos je­lentését : Tuniziában az ellenség kedden Is erős nyomást fejtett ki, újabb heves támadást indí­tott. Ezzel szemben a tengely- csapatok szívós ellenállást ta­núsítottak. Egy olasz vadász- repülőráj négy ellenséges repülő­gépet elpusztított. További hat ellenséges repülőgépet német és olasz repülőgépek lőttek le. Amerikai bombázók bombákat dobtak Crotone t özségre. A pol­gári lakosság közül a bombá­zásnak egy halottja és öt sebe- sültje van. &m 12 Iliiét Az Ilmen-tónál az arc vonal-rövidítő német támadás elérte célját

Next

/
Thumbnails
Contents