Székely Szó, 1943. október-december (3. évfolyam, 222-296. szám)

1943-10-01 / 222. szám

DOI éri 222. u. —„luosvái&rhely, 1943 október 1 Péntek Smktntdsés it kUtdibivátal i lutu fiábor ctca 17. (Töíelon r 283.) {ikrátokat ne» aéaafe vitán.) ráiMrimstő i Dr. BÍRÓ ISTVÁN r«Wöt isnkmtó i S Z ÁSZ ENDRE 'Előfizetési árak j egy hónapra 4.89. negyedévre 12.40, egyes szám ára 16 ÜIL vasárnap 30 fillér Nápolyban kommunista lázadás robbant ki Berlini jelentés szerint a németek erélyes rendszabályokkal igyekeznek a lázadást le­törni, de megnehezíti a helyzetet, hogy angolszász partraszállással számolnak - Nápoly nagyrésze romhalmaz, mert csak az amerikai légikötelékek száznál több légitámadást hajtottak végre ellene - Meghiúsult a szovjet áttörési kísérlete a kubáni térségben Német tengalattjárók negyvenhétezer tonna hajóteret süllyesztettek el a Fölközi tenge­ren és az Atlanti óceánon A magyar kormány elismerte a Mussolini-kormány fennállását 'Az oUaisz/Oflisziági eis örmények' drámai fejleményei NAPOLYT [állították az érdeklődés hom­lokterébe. Mint ismeretes, lalzi lolaszországi rendszerváltozást; követő zavaros helyzetben az (angolszászok hirtelen partra— ’zajlottak Salernoban abban a nényben hogy gyors előretö réssel megszállhatják Nápolyi. A német ellenlökések az angol­szász haditervet meghiúsították, viszont nem tudták megakadá­lyozni. hogy az angolszászok u- jabb erősítéseket hajózzanak ki 'és pár nap múlva a 8. amerikai "brit hadsereg is csatlakozott a salernoi angolszász erőkhöz. A! németek az angolszász túlerő tá­madásait sikeresen védték ki. a- zonban csapataik átcsoportosí­tásával uj arcvonalat állítottak fel és ugyanezt tették az angol­szászok is. Ezek a kölcsönös had! mozdulatok eltávolították a fő­erőket Nápoly közeléből, amit aztán — mint a német hivatalos jelentés beszámol róla — a vi­lágváros zavaró elemei kommu- íiista lázadás kirobbanására használtak fel. A németek eré­lyes rendszabályokkal válaszol *ak. azonban — mint egy bérű­in jelentés mondja — a nápolyi helyzetet megnehezíti az a kö­rülmény. hogy angolszász part­raszállással kell számolni. A nápolyi kommunisták természe­tesen együtt mjüködnek az angol szászokkal, igy tehát Nápoly sorsa érthetően súlyossá vált. Nápolyban különben hetek óta Ibórzalmas állapotok uralkjbd- Ktak, úgyszólván állandóan re­pülőgépekkel bombázzák a vá­rost és egyedül az amerikai lé­gikötelékek száznál több légi­támadást hajtottak végre. A !■ > KELETI hadszíntéren tovább folytatód­MM te 1 p f nak a súlyos harcok, továbbra is Zaporozsje áll az összeütkö­zések gyújtópontjában. A Dnye­per nyugati partjáért folyó har­cokkal kapcsolatban olyan hi­rek jelentek meg a napokban, hogy uj szilárd arcvonal van kialakulóban. Berlinben erre- inézve megjegyzik, hogy egye­lőre miég koraiak az uj arcvonal megszilárdítására vonatkozó vé­lemények. Megjegyzik azonban, hogy a német ellentámadások iaz utóbbi napokban egyre gya­koribbak. , Heves elhárító harcok a kubáni hídfőnél Berlin, szept 30. (MTI—NTI) A német véderőfőparanc.-nokíág 1 fia­talosan jelenti: A kubáni hídfő kö­zépső szakaszán taiiqglhäusult az ellenj- séghek eggy nagy erőkkel végrehaj­tott támadása. A bolsevisták számos friss hadosztályt vetettek harcba és erős harci repülőjgépköfelékek tá­mogatásával át akarták tömi a vé­delmi arcvonalat. Zaporozsie térsé­gében a támadásokat csapataink visszaverték. Ä Dnyeper középsői folyásánál a bolsevisták szálmios he­lyen át akartak keink Ellentámadás­sal meghiúsítottuk törekvéseiket. A bolsevisták ©g(y nehézen áttekint­hető térségiben hídfőállásokat akar­tak létesíteni, de tervük végrehaj­tásában megakadályoztuk őket. Az arcvonal középső szakaszán a ró sz Időjárás ellenére is végrehajtottuk a kijelölt mozdulatokat, miközben heves támadásokat hárítottak el. Q. népelpi Iţilţolo széh rombolás« Délolaszországiban az ellenség ál­talában csak gyengébb erőkkel kö­vette mozdulatainkat A Vezuvtiól délre megállítottunk egy hevesen, előretörő brit páncélos köteléket. Nápoly városában az ellensé­ges partraszállás megakadá­lyozására alaposan szétrombol­tuk a kikötő berendezését. A legszigorúbb rendszabályokat fo­ganatosítottuk a városban fellobbant kommunista zavargók ellen. Északolaszországiban, Isztriában a kommunista bandák elleni harcok jól haladnak. A Görzíől északra lévői térségben a bandákkal vivőit harc­ban a partizánok több, miint ezer halottat vesztetek, töbfcezer fog­lyot ejtettünk. A szeptember 30-ra virradó éj­szaka brit bombázók berepültek a rajna! és wesztfáliai terület fölé. Bochum városára bombákat dobtak. Több templom és kórház súlyosan [megsérült. A lakosságnak vesztesé­gei voltak. Eddig nemi ál’apiíotíák ínég1 meg, hegy a lcg'védielem hány ellenséges repülőgépet lőtt le.' Német tengeralattjárók a Földkö­zi-tengeren és az Atlantitfóeeánon ví­vott harcokban ! 42.200 tonnányi hajlóteret sül­lyesztettek el. Némtet tengeri erők és kereskedjelmi hajók fedélzeti ütegei szeptember 1—30-ig terjedő idő alatt 121 ellen-, séges repülőgépet elpusztítottak. , A Constanta kikötő ellen végre­hajtott ellenséges támadás eredmé­BERLIN, sztept. 30. (MTI— NTI; Katonai helyen csütörtö­kön este a következő helyzetké­pet adták a hadszínterek állá­sáról : Szerdán Zaporozsjenál és a Donec középső szakaszán volt la harcok gyújtópontja. Zapo- irozsjénál a szovjet csapatainak Ş ikiméletlen bevetésével igyeke­nyes elhárításában a roímán légelhá- ritó tüzérség is eredményesen vett részt. Tengeri ütközet Berlin, szept. 30. (MTI—Interinf.) Német tengeri erők Dieppe és Boulogne között harci érintkezésbe léptek brit gyorsnaszádokkal. Az üt­közet Berek sur Mer előtt folyt le. Német tengeri biztosító erők tü­zelésükkel felgyújtottak egy angol gyorsnaszádot A naszád valószínű­leg elsüllyedt Két másik gyors- naszádot is találat ért A német egy­ségek veszteség nélkül tértek visz- sza az ütközetből. Pempejií megszálltál; a britéit Bern, szept 30. (Budi. Tud.) A szövetségesek főhadiszállásáról ér­kezett jelentés szerint a Vezúv déli tok megszállták, ( lejtőjén lévő Pompejit angol csapa­zett áttörést kierőszakolni, tíe valamennyi kísérletét véresen Visszavert éjk. A Dnyeper nyugati partjának! birtokbavételéért folynak á har­cok. Berlinben ma még korainak tartják az uj arcvonal megsziláp ditására vonatkozó véleménye­ket. Figyelemreméltónak mond­ják nemet részről a német el­Kommunisták lázadást robban- : tottak ki Nápolyban Ara 16 fill.

Next

/
Thumbnails
Contents