Állami Garay János gimnázium, Szekszárd, 1917

1917-1918. A nagy küzdelem negyedik évéi is küzködve átéltük. Becsü­letes törekvéssel, türelemmel kitartani, inkább kötelességet teljesíteni mint követelődzni, sohasem panaszkodni — ez volt a lefolyt tanéven át is föltett szándékunk. Afelett se panaszkodjunk most, hogy ez nem sikerült mindég. Épületünk egy részét — egy tanterem s a két rajztermen kívül az egész II. emeletet — a lefolyt tanévben is a polgári leányiskola foglalta el. Hogy ennek folytán a fizikai tantermet s a természetrajzi szertárakat is rendes tantermekül kellett használnunk, természetesen korlátozta a kísér­letek kellő előkészítését és terjedelmét. De a megmaradt tantermeket is csak tökéletlenül tudtuk fűteni. Cserépkályháink csakis porosz szénnel füthetők tűrhetően, nekünk pedig csak némi tűzifa, hazai szén és szénpor állt rendelkezésünkre, ezek sem a kellő mennyiségben. Tantestületünknek a lefolyt tanévben is öt filológus tagja és tornatanára teljesítettek szolgálatot. László Géza rendes tanárnak a hábo­rúban megrongált egészsége annyira nem állt helyre, hogy ideiglenes nyugalomba kellett helyezni (43389/1918 vkmin. r ) — Dr. Scharbert Vilmosról az orosz harctéren történt eltűnése óta még mindig nem jött hir Dr. Bodor Aladár három évi szakadatlan frontszolgálat után meg- bizatott ezrede történetének megírásával, de már több mint két hónapja folytonos lázban betegen fekszik. — A múlt tanév óta Varga Ferenc r t. századossá lépett elő; Haypál Benő tornatanitó hadnaggyá. Az itthonmaradtak terhén ismét a hittanár urak voltak szívesek egyes tantárgyak elvállalásával könnyíteni. Mégis az igazgató 7, a taná­rok három kivételével (akik 20 órában tanítottak) heti 21 órát voltak kénytelenek vállalni. — Varga Ignác tanár pedig, miután a múlt nyáron tornatanfolyamot végzett s elvállalta a tornának heti 10 órában való taní­tását, összesen heti 28 órában tanított. A tanítás ennek folytán a lefolyt tanévben is némi tantárgy- és óracsökkentéssel történt. A szépírás tanítása teljesen mellőztetett. Óra­redukció volt: magyar II ban 1, IV-ben 1; latin V-ben 1 ; görög V-ben I, VI- ban 2, Vll-ben 2, Vlll-ban 1 ; görögpótló irodalom V-ben 1, VI-ban 1, VII- ben 1 ; német Vll-ben !. De a tanév maga is megrövidült a vallás- és közoktatásügyi mi­nisztériumtól január 1-től 17-ig az egész vonalon s január 17-től február 4-ig I—VI-ban folytatólag elrendelt szénszünet által s azzal, hogy a tanév bezárása már junius 15-én történt meg.

Next

/
Thumbnails
Contents