Szentesi Napló, 1938. augusztus (20. évfolyam, 172-195. szám)

1938-08-02 / 172. szám

2. oldal SZENTESI NAPLÓ Kedd, 1938 augusztus 2. megakadályozására. A baromfikolerában megbetegedett apró jószág szérumoltással gyógyítha­tó, ha ezt idejében alkalmazza az ál­latorvos. A betegséget megakadályoz­ni vaccinás, vagy szimultán oltással lehet. Szombaton Kiskárályság’, hétfőn Szegvár foglalt állást a föszoigabiróság Szentesre helyezése mellett A mindszenti főszolgiaibiróságnak Szentesre való behelyezése érdekéhen indított mozgalomhoz az utóbbi na­pokban újabb csatlakozások történ­tek. Nagymágocs állásfoglalása után szombaton Kiskirályság község kép­viselőtestülete mondotta ki egyhangú lelkese­déssel, hogy közigazgatási és közlekedési szempontból okvetlenül fontosnak tartja, hogy a járási föszoigabiróság székhelye Mindszent helyett Szentes le­gyen. Hétfőn délelőtt Szegvár község képviselőtestülete tárgyalta a főszol- galbíróság székhelyének dolgát. A ▲AAiAAUAAliAi S*m o"z í"S Tudományos MozgószinházjjH Rendkívüli előadások két napig ! KEDDEN este 6 és fél 9 órakor mér­sékelt helyárakkal. SZERDÁN este 6 és fél 9 órakor mér­sékelt helyárakkal. Az első nagy sexua’.is film! A legkényesebb téma! A legnagyobb élmény! A házasság és a házasságon kívüli szerelem problémái: A tökéletes házasság Főszerepben: Olga Csehova, Hilde Hildebrand, Theodor Loos, Walter Jonson. Szigorúan csak felnőtteknek! Stan és Pan, a kocavadászok! F O X HÍRADÓ! CSÜTÖRTÖKÖN este 6 órakor fél- helyárakkal, 9 óitalkor mérsékelt helyárakkal. ZARAH LEANDER, az éneklő és színészi csoda exotikus világfilmje: LA fíABANERA (A TORREÁDOR SZERELME) II. A méltóságos kisasszony Magyar vígjáték. Főszerepben: Csor- tos, Uray, Mály Gerő, Bi.icsi Tivadar, Z. Molnár, Szeleczky Zita, Berky Lili. Vizváry Mariska, Dajbukát Ilona. PONTOS KEZDET! közgyűlés ugyancsak egyhangúlag ha tározta el, hogy kérelemmel fordul a vármegyei törvényhatósági bizottság­hoz és kéri, hogy a megyegyűlés közérdekből Szen­test tegye meg a mindszenti já­rás székhelyévé, miután a járási állatorvos, a járási tisztiorvos és a járási gazdasági fel­ügyelő már régeibb idő óta úgyis Szén tesen székelnek, tehát a főszolgabírói hivatalnak is Szentesen kell lenni. — Fontos ez a község szempontjából, mert a főszolglaibiróság behelyezésével egyhelyben találják meg valamennyi járási hivatalt. Csupán Mindszent tanúsít ellenál­lást a föszoigabiróság behelyezésére irányuló mozgalommal szemben s gör­csösen ragaszkodik a főszollgiabiróslá- gi székhelyhez. Miután azonban a já­rás községei — Mindszent kivételével — amellett vannak, hogy Szentesén legyen a föszoigabiróság, a mieigyegyü lés bizonyára nem fog kitérni a többség kívánságának teljesí­tése elől. Piaci árak Az augusztus 1-i, hétfői hetipiacon a következő árak voltak: búza 20.60, árpa 16.20, zab 16, szemestengeri 18.50 q-ként, zsemlyeliszt 36, láng- liszt 38, kenyérliszt 34, dercésliszt 26, fehérkenyér 38, Ibarnakenyér 34, borsó 20, lencse 46, bab 24, köleskása 34, rizskása 90, árpakása 46, burgo­nya 10, zsír 1.10, szalonna 1.80, vaj 3.30, só 44, marhahús 1.40, borjúhús 200, juhhús 130, sertéshús 150 fillér kilónként, a zsemlye darabja 5 f, pá­linka literje 2.40, cselédcsizma párja 23, fejelt cselédcsizma 17, bakkanos 7, férfinapszám 5, nőinapszám 3, csir­ke párja 2, sovány lúd párja 7.50, kövér lúd kilója 1, kövér kacsa kilója 1.02, tojás 1 P. Igáslő darabonként 300, igásökör páronként 600, tehén darabonként 3C0, borjú 60. juh 20, háromhónapos sertés 20, hathónapos 35, egyéves 50 pengő. Vágómarha kilója 45, hízottsertés kilója 85 fillér. Toll 4, pehelytoll 6, II. nyírás gyapjú 1.50, mész 8 fillér kilónként. Tűzifa 4.40, puhafa 4, faszén 18, nyomtatott szalma 1.10, takarmányszalma 1.50 pengő mázsánként. A heremag kilója 2 pengő, a bor literje 60 fillér, a sör literje 1 pengő, 1 kocsi szalma 8 pen­gő, a széna mázsája, 7.50, a szappan kilója 1.20 pengő. Száztíz kilométer a magyar vonatok legnagyobb sebessége — Érdekes adatok a vasútról — Az iparügyi, kereskedelmi és közle­kedésügyi minisztérium kiadásában megjelenő Közgazdasági Értesítő ér­dekes összefoglaló képet ad a magyar vasutak fejlődéséről. Kimutatja a vo­natsebes ségek tekintetében a fejlődé­sünket. 1846-ban vonataink még 45 kilométeres óránkénti sebességgel ha­ladtak, 1937-ben pedig a legnagyobb menetrendi sebességet 110 kilométer­re emeltek fel és a legnagyobb utan zási sebesség a budapest—hegyeshal­mi vonalon 91 kilóméi er óránként. A magyar vasutak azonban nem törekednek a versenyre személyszállí­tás terén a nyugati államok vasútjai­val, hanem a legfőbb céljuk, hogy a kivitelre szánt mezőgazdasági ter­ményeinket és romlandó áruinkat minél gyorsabban szállíthassuk a kül­földi piacokra. Kecskemétről Berlinbe 52 óra, Londonba 71 óra és Párisba 106 óra alatt jut el bármilyen meny- nyiségű áru. Kimutatja még az érte­sítő, hogy a világháború kitörésekor 3800 mozdonyunk volt, most pedig a gőzmozdonyok száma 1803, van 31 villanymozdony, 11 villamos motor­kocsi, 149 benzinmotorkccsi, a sze­mélymotorkocsik száma 3463, a fe­dett teherkocsik száma 15.370, nyitót také pedig 24.390. Az előrehaladott idényre való tekintettel nyári <-----­di vatkülönlegességeim árait ◄------------­mélyen l eszálliíoífam. KISS divatház, székháza.’ Indíívóny a temetői rava- talo2:᧠Kötelezővé tételére A temetői ravatalozós kötelezővé tételéről a környékbeli városok már legnagyobbrészt intézkedtek és ezzel kapcsolatban tegnap délelőtt Szente­sen is lépések történtek. Indítvány érkezett a polgármesterhez, amelyben az indítványozó rámutat arrai, hogy a holtakat csak 36 óra múlva szabad eltemetni. Ez idő alatt a koporsót lég­mentesen nem zárhatják le és meg­történik a városban olyan evet, hegy az egyszöba-konyhából álló lakásban, ahol esetleg 6—8 gyerek is van, két éjszaka együtt kell lenni -a családnak a halott jukka". Ez pedig a nyári me­leg idő alatt, amidőn a holttest osz­lásnak indul, megfertőzi a szoba leve­gőjét, an i a hozzátartozókra nézve súlyosan kifogásolható, közegészség- ellenes állapotot teremt. Szükséges volna emiatt a temetői ravatalozás kötelezővé tétele. A kornyék városaiban, sőt néhány községben is az egyházak saját ha­táskörükön belül a temetőjükben dí­szes ravatalozó helyiséget állítottak fel ahová a három szobánál keve­sebb lakással bíró családoknak a har lottat a talottkémlés után ki kel vin­niük és ott kell felravatálozniok. A nyilvános temetői ravataloz ás a koz- egészségügynek legjobban megfelel, a kegyeletet sem sérti, a h rzzátarto- zók, km j őrén a gyermekek részére nagy megnyugvást ad. Az indítványozó azt kéri, hogy ke­resse meg a polgármester a szentesi egyházak vezetőit abban az irányban, milyen összegbe kerülne a temető­ben létesítendő ravatalozó helyek fel­állítása, van-e arra fedezetük és ezen fontos közegészségügyi intézmény létesítéséhez a város is járuljon hoz­zá a költségvetés keretein belül. Ter­mészetes, hogy a szegény halottak temetői ravatalozása, mint eddig is, a várost terhelné. SlraiMíl már 1 pengőért Hátsek bőröndösnél, Kossuth-u. 15. Javításokat vállalok. Hőguta fenyegeti a dinnyetermést Az utóbbi napok forrósága sokat ártott a dinnyének és a dinnyeter­méshez fűzött reményteljes várako­zás nem válik százszázalékig valóra. Egyes helyeken már ta hőguta hatása jelentkezik, az indáik fonnyadni kez­denek és elszáradás fenyegeti a ter­mest. Tokaj hegyaljai Bortermelők Pinceszövetkezete, Sátoraljaújhely, forgalmas termelői kimérése vezetéséhez óvadékos al­kalmazottat keres. — Jelent­kezzék fenti címre, 11.932 — HIRDESSEN LAPUNKBAN! — dig még megkímélte a várost, tegnap azonban már bejelentették az első ba­romfikolerát a városi állatorvosi hi­vatalban. Az egyik Honvéd utcai ud­variam betegedtek meg a tyúkok ko­lerában és már több el is hullott. Az állatorvos minden intézkedést meg­tett a baromfikolera tovaterjedésének

Next

/
Thumbnails
Contents