Szentesi Napló, 1939. július (21. évfolyam, 147-172. szám)

1939-07-01 / 147. szám

SZEGED XX!. TV FOLYAM 147 SZÁM. ARA 6 FILLÉR SZENTES, 1939. SZOMBAT, JULIUS 1 FÜGGETLEN PQLITIKAI,GAZDASÁGI, KERESKEDELMI ÉS IPARI NAPILAP Választmányi ülés a Gazdasági Egyletben A Gazdasági Egyesület igazgató választ­mánya csütörtökön délelőtt tíz órakor rendkí­vüli választmányi ülést tartott, amelynek tárgy- sorozatán az egyesület tulajdonát képező selek- tor sorsa szerepelt. Ugyanis a selektor már rossz állapotban van és két-három hétnél to­vább nem lehet üzemben tartani. Ezért vagy a régi kijavítása, vagy új készülék beszerzése válik szükségessé. Az ülésen a választmányi tagok elhatároz­ták, hogy — tekintettel a határban működő se- lektorok csekély számára — egy acélvázú ezüst- s,elektort szereznek be. Az új selektor előre­láthatólag augusztus elején érkezik meg, addig a régi selektort tarják üzemben. A régi selek- tcrt azután a gyárral.becseréltetik. A ZSIDÓTÖRVÉNY VÉGREHAJTÁSA KÖZTISZTVISELŐNEK MINŐSÍTI AZ ÁLLAMI SZÍNHÁZAK TAGJAIT A zsidótörvény végrehajtásával kapcsolat­ban beavatott helyről nyert értesülés szerint az állami színházak — tehát az, Operaház, a Nem­zeti Színház és a Nemzeti Kamaraszínház— ki­nevezett tagjai köztisztviselőiknek minősíttet­nek. Mivel pedig zsidó a törvény szerint köztiszt viselő nem lehet, az állami szinházaknak csak szerzett jogon lehet zsidó tagja. Ez, azt jelenti, hogy az állami színházak, zsidó vagy zsidónak számító színésszel ezentúl szerződést, vagy meg állapodást nem köthetnek. Baracktermelők figyelmébe Értesítjük a gyümölcstermelőiket, hogy a,z idei szokatlanul nagy kajszibaracktermésre te­kintettél, a földművelésügyi kormány komoly Intézkedéseket tett a baracktermós értékesíté­sének biztosítására. Evégből a konzervgyárak­kal, valamint a gyümölcsszeszfőzdékkel 800 va­gon kajszibarack felvásárlására és feldolgozásá­ra kötött megállapodást. 11 1 ' Ezen mennyiségen felül mintegy 1000 va­gon kajszira németországi, 60 vagon lengyelor­szági, 100 vagon svájci export biztosíttatott. A konzervgyárak az általuk átveendő kajszi barackért, amelyek minősége kb. megfelel az exportbarack minőségének, a gyárba beszállít­va kg-ként 15 fillért, (tizenöt fillért) míg a gyü­mölcs és szeszfőzdék a telepükre beszállított, fáról szedett, érett -kaj szdbarackért 13 fillért fi­zetnek a termelőknek. Ez árak csak úgy voltak biztosíthatók, hogy a földművelésügyi miniszté- rium bizonyos árkiegészítést vállalt. Miután az utóbbi napokban & kajszibarack J ára erősen leesett, szükséges, hogy e nagysza­bású intézkedésekről a termelőket tájékoztas- ■ suk és felhívjuk a termelők figyelmét arra, hogy a most közölt árak a kajszibarack értéke­sítését elősegítik. Ma kezdődnek meg Tokióban az angol-japán tárgyalások a tiencini viszály békés elintézése érdekében. A mai tanácskozást diplomáciai úton már annyira előkészítették, hogy a meg­egyezés biztosítottnak tekinthető. Annál nehezebben halad Anglia és Francia- ország tárgyalása a Szovjettel. Úgy volt, hogy pénteken újabb megbeszélésekre kerül sor Mo- lotov szovjet külügyi népbiztos;, valamint az, angol ésí francia követek közt. Ez, a tárgyalás azonban elmaradt, de Londonban mégis azt hi­szik, hogy a megegyezés most már csak órák kérdése. Halifax lord angol külügyminiszter a kül­Tegnap délig két interpellációt és egy in­dítványt jegyeztek be a sc^jabati képviselőtestü­leti ülésre. Ambirús Albert indítványozza, hogy a vá­rosi házilag végzett munkálatoknál alkalmazott munkásokat hetenként 48 órás munkaidőben dolgoztassák ési ezáltal a város több munkást alkalmazzon. Szilágyi János, a indítványozza, hogy a vá­rosháza bejáratainál függesszék ki az egyes hi­vatali szobák számát és a szobákban foglalkoz­tatott felelős tisztviselők nevét. Péter-Pál napjának délutánján súlyos; autó- katasztrófa érte dr Vargha Imrét, a legfőbb állami számvevőszók elnökét és feleségét. Ba- latonföldvárról jövet Siófok és Lepsény között autójuk belészaladt egy magánautóba és össze­tört. Vargha Imre és felesége kirepültek az útmenti árokba, a mentők ott találták meg őket eszméletlen állapotban. Elsősegélynyújtás után mentőkocsira tették őket, hogy beszállítsák a székesfehérvári közkórházba. Az állami számszék elnökének felesége ko­ponyaalapi törést szenvedett, sérülése ha­lálos volt, úgyhogy útközben meghalt a mentőautóban. Vargha Imrét a fehérvári közkórházban nyom­ban megoperálták. A koponyáján három ha­talmas vágás van, de állapota nem életveszélyes. Nem sokkal a katasztrófa megtörténte után Székesfehérvárra Utazott Reményi-Sőhneller Lajos pénzügyminiszter és meglátogatta a számszéki elnököt. A vizsgálat eddigi adatai szerint Galam­bos Deaső budapesti textilkereskedő autója haladt az állami számszék elnökének gépkocsija | ügyi társaság vacsoráján beszédet mondott, amelyben figyelmeztetést intézett a világhoz, hogy Angia nem enged és nem hátrál meg. Han­goztatta, hogy1 Anglia nem akarja bekeríteni Németországot. Erre a nyilatkozatra német hivatalos helyen csak ennyit válaszoltak a pén­teki nap folyamán: ismét szemfényvesztésről van sző! Hozzátartozik még az eseményekhez, hogy az angol tengerészeti miniszter hirtelen nyug­díjba ment, Roosevelt amerikai elnök pedig sürgő® jelentéstételre hazahívta Amerika lon­doni nagykövetét. Ambrus Albert és Mikecz Lajos kérdést intéznek a polgármesterhez, mi az oka annak, hogy a szegénységi bizonyítványt legújabban 8—10 nap alatt adják csak ki. Viszont azt is kérdezik a polgármestertől, hogy minő rendel­kezésen alapszik az, hogy azok, akiknek csak fél házuk van, miért nem kaphatnak szegénységi bizonyítványt, holott pedig egy fél ház tulajdon­joga még nem jelenti azt, hogy a tulajdonosa oly bélyegilletékeket, amelyek kötelezőek, meg tudná fizetni és egy fél ház tulajdonosa miért nem tarthat ingyenes gyógykezelésre jogot. előtt. Galambos autója minden jelzés, nélkül fékezett, majd megállt s Vargha Imréék autója olyan 'közel haladt a nyomában, hogy a soffőr már nem tudott kitérni. HiniiininiiMiiiHnniBnmuiauwiniiiHiniiiniiniiiHiiKi A vizsgálat állapítja meg, hogy mi okozta a fábiáni tüzet Szerdán délután hatalmas tűz lángját vette észre a református templom tornyában elhelye­zett tűzőrség. • A tűzoltóság csakhamar tele­fonon is értesítést kapott a fábiáni postaköz- pontból, hogy a egyik tanya szérű skertj ében felhalmozott szalmakazal lángralobbant és köz­vetlenül veszélyezteti a tanyaépületet és a lábon álló búzatáblát. Mivel a tűzhöz a szentesi tűzoltók segély­kérést nem kaptak, csak két önkéntes tűzoltó kerékpározott ki Fábiánba és segédkezett az oltásnál. Fábián 120 tanya szám alatt ‘Farkas Antalné tanyájában keletkezett a tűz, mialatt ő távol volt a ‘tanyából. A felcsapódó lángo­kat a szomszédok vették észre, azonban eloltani már nem tudták, mert az annyira elharapódzott. A környékről segítségre érkezett emberek se­Indítványok és interpellációk a szombati közgyűlésen Halálos autóka tasztróf aférte Vargha Imre állami számszéki elnök családját SZENTESI NAPIÓ Az elmúlt 24 óra külpolitikai eseményei

Next

Sign up Sign up
/
Thumbnails
Contents