Szentesi Napló, 1939. szeptember (21. évfolyam, 199-221. szám)

1939-09-01 / 199. szám

y SZENTESI NAPLÓ FÜGGETLEN POLITIKAI,GAZDASÁGI, KERESKEDELMI ÉS IPARI NAPILAP S^ESKR^SÜ SZENTES, 1939. Az igazság A jövő történetírója nem fogja megérteni, hogy olyan egyszerű tételt, amilyet Hitler vall, nem akarnak elfogadni. Mert. mit vall Hitler; A páriskömyéki békék teljes, megsemmisíté­sét. Mjár ebben a kifejezésben „Páriskömyéki béke“, lealaesonyítás van az ellenfél iránt. Nem engedték be őket Párisba, mintha nagy bűnö­sök lettek volna, akik nem érdemlik meg a vi­lágváros vendégszeretetét. Külvárosba küld­ték őket,, rendőri felügyelet alá, még jó, hogy nem a Halászó macska uccájába. Apponyi pa­naszkodott, hogy csak engedéllyel, detektív kí­séretében mehetett néhány órára Párisba fehér­neműt vásárolni. Szinte fegyőrökkel vették őket körül, aki­ket nemsokára az Ördög szigetre küldenek. Már ezekben a külsőségekben is kifejezték megve­tésüket az ellenfelek delegátusai iránt. A tar­talom pedig egyenesen megdöbbentő volt, hi­szen lassú pusztulásra voltunk ítélve, míg a párisi urak lassú, vagy gyors, felhízásra. Hát Hitler egyszerűen ez ellen tiltakozott, velünk együtt húsz, éven át,, dle süket, füleknek. Az antant urai és szolgái kényelmes karosszéke- ket faragtak maguknak a békediktátumtól s ebbe belesüppedve már egy egész életre beren­dezkedtek. ök is, meg kiszolgáló legényei is. Hát Hitler és mi ebbe nem akarunk belenyu­godni. Nekünk még töibb okunk van erre, mert szégyenletesen megrabolt,aik minket. Nem árt ezt folyton ismételni, mert az, is­mételgetés a szuggesztió egyik eszköze. Ne­künk még több okunk van erre, mert szégyen­letesen megrafooltak minket. Nem árt ezt folyton ismételni, mert az, is­mételgetés a szuggesztió egyik eszköze. Ne­künk magunkat is,de hóhérainkat is sziuggerálni kell. Fejükbe kell verni, hogy a mi országunk­ban még minden idegen uralom tönkre ment. A szlávok századok óta itt laktak a, honfogla­lás előtt, de nem tudtak államot alapítani. A szláv nem államalapító hatalom. Hiszen Oroszr országot idegenek, a Rurikok alapították. Ez olyan, mintha Magyarországot a szamojédek alapították volna. De hát Árpád' és vezérei az alapítók. Az a hét vezér, aki hét törzset kép­viselt, egyúttal hét görög bölcs is volt, élükön Árpáddal. Olyan országot alapítottak, 'hogy rajta megtört a tatárok, törökök hulláma. Tönkre ment az osztrák zsarnokság ® legutol­jára a kisántántnak nevezett vásári cirkusz. Itt csak a ma,gyár tudott gyökeret verni, más nemzetnek a halálát jelen tette. Voltak itt a szlávok előtt pannonok is, ezeket a rómaiak szorították ki s egyik sem tudott itt állandó lakhelyet építeni. Ezt a helyet a történelmi akarat a magyarok számára jelölte ki. Sokféle fajzatnak a fogába került, amelyik ebbe az igazságba akart beleharapni. A nagy ántánt, nevezzük csak a régi cégéren, hiszen ma is ugyanaz az elvakult társaság, ezt az ezeréves igazságot nem tudja megérteni. Lustán ülnek PÉNTEK, SZEPTEMBER 1 urai a trianoni és Versailles,i karosszékekben, bízva az örökkévalóságban, melyet Isten szerin­tük egyediül nekik biztosított. Isten látja a bűnt, de vár, mondja Tolsztoj. Már húsz, éve vár, ha nem jön meg idejében az esze, a nagy ántántnak, elkésett mindentől és az Ur trónja előtt ő fog beszámolni földi sáfárkodás,árról, mert elszalasztottá a béke pillanatait. Háború 40°|o Bék.o €>0°o Órákon belől megtörténik a döntés Legújabb jelentések Európa fővárosaiból A diplomáciai tevékenység a csütörtöki na­pon érte el tetőpontját és az a felfogás ala­kult ki Európaszerte, hogy a nemzetközi válság elérkezett a, végső stádiumába, ési bizonyosra vehető, hogy a most következő 24 óra alatt már végle­ges döntés történik akár az egyik, akár a másik irányban. Az a sűrű diplomáciai levélváltás, amely az el­múlt öt nap folyamán Hitler és Chamberlain között lefolyt, befejezéshez közeledik. Két eset lehetséges: Két eshetőség 1. Az angol-német tárgyalások során Hitler és Chamberlain megegyezett bizonyos békés célú megoldás alapelveiben és így a tárgyalá­sok a mai nap folyamán döntő stádiumba jutnak. 2. Hitler és Chamberlain nem tudnak meg­egyezni s a tárgyalások most már órák alatt megszakadnak és a diplomaták helyett a vezér­karok veszik át a további irányítást. Legújabb jelentés szerint Londonba várják Hitler válaszát Chamberlainnak arra a levelié­re, amelyet csütörtökön éjszaka juttatott el Henderson berlini angol nagykövet Hitlerhez. Londoni jelentés szerint azt hiszik, hogy Hitler újabb levelében körvonalazni fogja követeléseit és különösen hangsúlyozza a végleges megegye­zés szükségességét Angliával. De várják Londonban a varsói kormány válaszát is Hitler jegyzékére, amelyet az angol kormány továbbított a lengyel kormányhoz. Anglia, annak hangoztatásával, hogy továbbra is állja a Lengyelországgal szemben vállalt kö­telességeket, a német követelést továbbította Varsóba és a lengyel kormányra bízta annak eldönté­sét, hogy Hitler legutóbbi területi követe­léseit mennyiben találja teljesíthetőnek. Anglia, mint jólértesült körökben hangoztat­ták, neon hajlandó a legcsekélyebb nyomást sem gyakorolni Lengyelországra és mégcsak taná­csot sem hajlandó adni a döntésre, Általában megállapítható, hogy Németország és Anglia között lényegesen enyhült a feszültség, az angol kormány Hitler legutóbbi barátságos üzenetére hasonló békülékeny szellemiben vála­szolt. Angliában örömmel vették tudomásul hogy a német sajtó hangja megenyhült Angliá­val szemben és az eddigi támadások megszűn­tek. Berlinben bíznak a békében Berliniben a helyzet napok óta változatlanul nyugodt. Hemdlerson angol nagykövet csütör­tökre virradó éjjel juttatta el az angol kormány válaszát Hitlerhez, aki azt politikai tanácsadói­val nyomban tanulmányozás alá vette. A len­gyel mozgósítás híre Berlinben is, csak úgy mint Rómában rossz hatást váltott ki és megnehezítette a kibontakozást a válságból. Berlini politikai körök véleményei szerint nagy felelősség terheli ezért a meggondolatlan lépé­sért a lengyel kormányt. Berlini vélemény szerint a tárgyalások rö­videsen befejeződnek és a pénteki nap folyamán minden körülmények között eldől a kérdés, hogy háború lesz-e vagy béke. Csütörtökön berlini diplomáciai körökben a békének adtak nagyobb esélyt. Egyébként Németország készen áll minden es­hetőségre, katonai, politikai és gazdasági téren megtörtént minden intézkedés, úgy, hogy meg­lepetés nem érheti a kormányt. Csütörtökre lengyel delegációt vártak Ber­linibe. A legújabb* 1 2 jelentések úgy szóltak, hogy a lengyel kormány hajiadónak mutatkozik a né­met követelések teljesítésére és meghatalma­zott minisztert küld Berlinbe a közvetlen tár­gyalások felvételére. Ez a látogatás azonban még nem történt meg. XXL ÉVFOLYAM, 199 SZÁM. SZEGED ÍR A 6 FILLÉR

Next

Sign up Sign up
/
Thumbnails
Contents