Szentesi Napló, 1939. október (21. évfolyam, 224-248. szám)

1939-10-01 / 224. szám

Királyi ügyészség SZEGED i Lemondott a lengyel köztársasági elnök Új lengyel kormány alakult - Az olasz külügy­miniszter ma Berlinbe érkezik Londoniból jelentik: Moscicki lengyel köz- társasági elnök beadta lemondását. Utódja Raczkieyic, volt szenátusi elnök lett. A Havas (ügynökség szerint új lengyel kormány alakult SikorsZky tábornagy vezetése mellett. Cianó gróf tegnap Rómából elindult Ber­linbe, ahova ma érkezik meg. Hitler vezér és kancellár elrendelte, hogy hét napon keresztül fel kell lobogózni a középü­leteket a varsói bevonulás várható alkalmával. Hitler elvárja azt is, hogy a polgári lakosság fellobogózza házait. Majdnem kizárólag a, szovjet-német szer­ződés foglalkoztatja huszonnégy óra óta úgy a 'hadviselő, mint a semleges államok Idiplomár eiáj át. Bár a szerződés megkötésével kapcso­latban az angol és francia kormány még hiva­talosan nem nyilvánította álláspontját, de az angol és francia sajtó már csaknem Ribbentrop- nialk Moszkvából történt elutazásával egyidejű­leg leszögezte, hogy bárminemüek legyenek is a Moszkvában aláírt német—iszovjetorosz szer­ződés kihatásai, Nagybritannia és Franciaor­szág minden erejével folytatja a háborút ás ki­tart Lengyelország irányában vállalt kötelezett­ségei mellett. Londoni jelentés szerint egyébként az an­gol kormány azonnal tanácskozást kezd a fran­cia kormánnyal, hogy egységesen foglaljanak állást a némebszovjetorosz szerződés kérdésé­iben. MOLOTOV BERLINBE MEGY Berlinből jelentik: Rilbibentrop birodalmi külügyminiszter második moszkvai látogatása után berlini politikai körökben azzal számolnak, hogy Molotov orosz kormányelnök és külügyi népbiztos belátható időn belül viszontlátogatást tesz a német kormánynál. Nagyon valószínű, hogy erre a látogatásra a mostani egyezmény ratifikációjának berlini kicserélésekor kerül sor. „A NYUGATI HATALMAK NEM ÍRNÁK ALÁ A LENGYELORSZÁG FELOSZTÁSÁT SZENTESÍTŐ BÉKiÉT“ Londonból jelentik: Az, angol sajtó nem árulja el, hogy meglepetésszerűen érte a német­orosz szerződésről kiadott közlemény. A sajtó a bókeoffenzivával szemben világos magatar­tást tanúsít és, kijelenti, hogy a nyugati hatal­mak nem írnák alá a Lengyelország felosztását szentesítő békét,. A nyugati hatalmak nem engedik magu­kat befolyásioltatni a fenyegetésektől, még ak­kor sem, ha Oroszország ténylegesen beavat­koznék a háborúba. Valamennyi lap számára ez a lehetőség nagyon kérdésesnek tűnik fel. A Kreml álláspontjával a lapok egyáltalán nin­csenek tisztában. Ma kezdődik a nemzetvédelmi előadás-sorozat Beszámoltunk arról, hogy Csongrád vár­megye Iskolánkívüli Népművelési Bizottsága átérezve a mai nehéz időiket, szükségesnek ta­lálta, hogy a rendkívüli helyzettel kapcsolatban felmerült új és életbevágó kérdésekről a köz­véleményt előadássorozatokban tájékoztassa. A tanfolyam megszervezésében a Szentesen működő társadalmi egyesületek igen élénk te­vékenységet fejtettek ki s ennek köszönhető, hogy már ma délután a városháza közgyűlési termében 5 órai kezdettel megtartják az első nemzetvédelmi előadást. A nemzetvédelmi előadások sorrendje egyébként a következő: Vasárnap délután 5 órakor Kanász Nagy Sándor dr polgármester megnyitja a tanfolyamot. — Kiss Károly tan­ügyi tanácsos A (komoly takarékosság. — Dr Mihalecz János A lelki egyensúly biztosítása a nehéz időkben. Hétfő: Dr Havas Imre m. kir. főorvos’: A nők feladata a szenvedés enyhítésénél. — Ke­néz Sarolta: A kiskertek szerepe egy harcban álló országban. Kedd1: Dr Pataki Tamás vármegyei fő­ügyész,: A magyar asszony közjogi helyzete. — Halász Szabó Lajosnó: Milyen volt a vörös- keresztes szolgálat 1914-fcen? kihasználása és főleg a szükséges, létszámának biztosítása körülményes és ellenőrizhetetlen s bál’ ebben a vonatkozásiban a törvényhatóság áldozatoktól sem riad vissza, az eredmények nem lehetnek olyanok, mint a falurendszernél, ahol a gazdaközönség ilyen vonatkozásiban ellen­őrizhető és a fedeztetés! naplók felfektetésóvel az, okszerű tenyésztési elvek keresztül vihetők. Nem lehet közömbös a köztenyésztésben a zug- apaállatok irtása s ezzel kapcsolatban azok tel­jes kikapcsolása. Etekintetben törvényes el­járásunk olyan hossza,dlabnas, amelynek tény­leges eredményei a tanyarendszer fogalmával ellentétben állanak. A földmívelésügyi minsztérium kezdemé­nyezéseitől — tekintet nélkül az anyagi áldoza­tokra, — vissza soha nem riadnak a törvény- hatóságok kebelében levő közületiek s maga a törvényhatóság is a szarvasmarhatenyésztés nívójának emelése érdekében a vármegye terü­letén működő szarvastnarhatenyésztő egyesüle­tet is komoly anyagi áldozattal támogatja. Saj­nos, az állattenyésztést oly erősen érintő köz­ségi és közös legelőinkben hiányok vannak, ré­szint gyenge minőségüknél fogva, részint pedig hogy a tanyarendszerben kevés legelő van. A Légoltalmi Liga közleményei A Légoltalmi Liga szentesi csoportja újabb házparancsnokképző tanfolyamait a következő időpontban kezdi meg: 2-án a városháza köz­gyűlési termiéiben Gyarmathy Lajos tanító, lég­oltalmi oktató, ugyancisiak 2-á,n az alsőpárti rk. iskolában Vungei Gábor légoltalmi oktató, és 4-én a gimnáziumban Molnár Anna légoltalmi oktató kezdik meg előadássorozatukat. További tanfolyamok megindításáról a közönséget la­punk útján tájékoztatni fogjuk. A vármegyeházán a következő jelentést adták ki a mezőgazdasági helyzetről: Az időjárás a mezőgazdaság szempontjából közepes volt, annak kedvező hatását értve. Míg a tavaszi bő csapadékmennyiség a vegetáció megindulására jó hatással volt és a termés­kilátásokat kedvezővé tette, addig a június, jú­lius szárazságai kedvezőtlenek voltak a kalászo­sokra, különösen a tavasziakra, ami Végered­ményben az aratásnál az eredményeket leron­totta. Mezőgazdasági termelésünk ezen öt hónap alatt fejlődött, beérett és termést hozott. Míg az elindulásnál az időjárás jó hatására opti­mizmus jellemezte a termelőket, addig a fejlő­dés során a szárazság kedvezőtlen befolyással volt és végül az aratás minősége elég jó volt, de mennyiségben kívánnivalót hagyott. Az őszi kalászosok kevésbé, a tavasziak azonban meg­sínylették a nyáreleji szárazságot, fejlődésük­ben visszamaradtak, ugyanígy a tavaszi vetésű kapások és, takarmányok is, különösképpen a tengeri váratlan rossz eredményeket mutat. Az állattenyésztéssel kapcsolatban jelen­tem, hogy köztenyésztésünk minőségi nívójá­ban. lassú haladás mutatkozik, melynek leg­főképpen az az oka, hogy a tanyarendszerben az apaállatok elhelyezése, azok takarmányozása, XXT, ÉVFOLYAM, 224 SZÁM, SZENTESI NAPLÓ FÜGGETLEN POLITIKAI.GAZDASÁGI. KERESKEDELMI ÉS IPARI NAPILAP SZENTES, 1939, VASÁRNAP, OKTÓBER 1 A. varmegye mezőgazdasági helyzete

Next

Sign up Sign up
/
Thumbnails
Contents