Vasárnap, 1995. február (2. évfolyam, 5-8. szám)

1995-02-05 / 5. szám

^ Jl0 1994. február 5. \ '. -*Sr - ______ _____ /.? J’ ÍNÍÉiB^ I '^^IwBk ./ vIm^ÍÍIÍ^ g%'»‘BBi ,Lévf°lyam’5-szám TÖBB ÚJSÁG EGY LAPBAN Ára: 48 forint 1994. február 5. FISCHER IVÁN NAGY BANDÓ ANDRÁS BABAÚSZÁS- Mindenkivel szembenézni - Kiszállna a mókuskerékből - Boldogságprogram kicsiknek és nagyoknak SPORT STEFANEK GERTRÚD GULYÁS ISTÁN- Élet a vívás után - Tengerre (még egy) magyar! Egy jellemző részlet Eddig kiadatlan Verne regény Néhány évvel ezelőtt, az író dé­dunokája padlásának mélyéről került elő a Párizs a XX. század­ban című, elveszettnek hitt Ver­ne-regény kézirata. Franciaor­szágban az Hachette kiadó, Ma­gyarországon - néhány hónap­ja - a K. u. K. Kiadó vette gon­dozásba a regényt, amely nem­csak szokásosan lenyűgöző technikai jövőbe látásával, de megdöbbentően pontos kul- túrkritikájával is a szerző leg­jobb munkáit idézi. A Párizs a XX. században egy jellegzetes részletét lapunk 13. oldalán közöljük. A teljes mű áprilisban jelenik meg. Horn tanácsot kér Holnap reggel 9-kor érdekes csoport ül össze tanácskozni az Országházban. Nem hívják ugyan az ott megjelenő urakat a miniszterelnök tanácsadó tes­tületének, de valami hasonló ké­szül a Kossuth téren. Az utób­bi hetek gazdasági vitáit látva a miniszterelnök úgy döntött, hogy összehívja pártállástól, kortól függetlenül az általa leg­jobbnak ítélt szakembereket. Ott lesz Nyers Rezső, aki ma már csak képviselő, mégis a magyar közgazdász-politikus társada­lom doyenjének számít, hiszen az ő nevéhez is kötődő 1968-as reformot azóta se megismételni, se felülmúlni nem sikerült. Meghívót kapott Kádár Béla, az egykori MDF-es kormány kül­gazdaságért felelős minisztere, aki most a költségvetési bizott­ságot vezeti. Alelnöke, Gaál Gyula az SZDSZ színeit képviseli ugyanott. Folytatás: 5. oldal LOTTÓSZÁMOK Ötös lottó: 27, 29,49, 72, 77 Jokerszám: 883533 Hatos lottó: 2, 4,17, 23, 29, 30 Pótszám: 1 Filmek főszerepben (Az illusztráció Kieb Attila munkája, a fényképet Hetényi Zoltán készítette) Bacsó Péter Megint Tanú című filmjének díszbe­mutatójával megkezdődött tegnap az idei Magyar Filmszemle. A fesztivál alkalmából életműdíjakat is osztanak. Ezek egyikét a képen látható Romváry József díszlettervező kapta. O, aki hosszú pályafu­tása során láthatott már olyan filmtámogatási rend­szert is, amelyről Szomjas György távlati elképze­lésként nyilatkozik lapunk 7. oldalán. MSZP: tovább együtt az SZDSZ-szel A szocialisták választmányának szombati ülése ismételten kiállt a hosszú távú MSZP-SZDSZ koalíció mellett. A pártelnöki és miniszteri posztok szétválasztá­sáról ez alkalommal sem esett szó, de Horn Gyula kijelentette, bármikor kész megvitatni a kér­dést. Megerősítette, hogy rövid időn belül megteszi javaslatait a megüresedett gazdasági posz­tok betöltésére.. Jelöltjeit - mon­dotta - nem pártpolitikai, ha­nem szakmai szempontok sze­rint választja. Reagált Pető Iván egy nyilatkozatára is, miszerint a koalíció határvonalhoz érke­zett. A kormányfő szerint a sza­bad demokrata pártelnöknek szíve joga ezt gondolni, de em­lékeztetett, a szocialista politiku­sok nem tettek ilyen kijelentést. Reakciója illeszkedett általáno­sabb érvényű véleményéhez, ugyanis azt szeretné, ha a koa­líciós partnerek nem a nagykö­zönség előtt folytatnák vitáikat, hanem csak az eredményt kö­zölnék a nyilvánossággal. Az MSZP választmánya — ahogy Horn Miklós elnökhelyet­tes erről újságírók előtt beszá­molt - úgy látja, hogy a párt tes­tületéinek sokkal több lehetőség kellene arra, hogy stratégiai kér­désekben hallathassák a hang­jukat. A párt gazdasági prog­ramját a választmány alap­vetően helyesli, de a prognózi­sok és az elmúlt fél év folyama­tai alapján néhány ponton kor­rekciót látnak szükségesnek. A cél továbbra is a stabilitás meg­teremtése és egyidejűleg a növe­kedés feltételeinek kialakítása. Az eddigi kormányzati munkát úgy ítélték meg, hogy a koalíciós partnerek vitáit feltét­lenül mérsékelni kell, mivel a koalíció az ország alapvető érde­ke, az ennek felmondásával va­ló játszadozást, az MSZP a tár­sadalmi érdekekkel szembeni fe­lelőtlenség jeleként értékeli. A testület szerint hiba volt hosszú távon nyilvános vitákat folytatni az önkormányztai tör­vény módosításáról, az összefér­hetetlenségi törvényről, s hiba volt ellentmondásos nyilatkoza­tokat tenni a nyugdíjemelés ügyében. A választmány arra az egysé­ges álláspontra jutott, hogy a ko­moly társadalmi nehézségek el­lenére nyugodt és szélsősé­gektől mentes a politikai légkör az országban. S ezt a testület megköszöni a lakosságnak. A továbbiakat úgy ítélték meg, hogy a társadalmat folyamato­san tájékoztatni kell a gazdaság valós helyzetéről, nehézségeiről, ugyanakkor elkerülendőnek tartják, hogy hetente újabb ka­tasztrófajelentések sokkolják á lakosságot. Felszakadozik a felhőzet, és a felhőátvonulásokból záporok, hózáporok alakulnak ki. Estétől megerősödik az északnyugati szél. A nappali hőmérséklet 4 és 9 fok között alakul. Szabadkőművesek Többszörös kiátkozás Tizenötször átkozta ki a sza­badkőműveseket a katolikus egyház, itthon betiltotta őket Kun Béla, Horthy és Rákosi is. A szabadság, testvériség, egyen­lőség hármas jelszavát elsőként megfogalmazó mozgalom azonban elpusztíthatatlannak tetszik. A Magyarországi Szimboli­kus Nagypáholy vezetője azt nyilatkozta lapunknak, hogy három olyan nagy terven dol­goznak, ami a közeljövőben akár a parlament elé is kerülhet. Interjúnk a 6. oldalon

Next

/
Thumbnails
Contents