Vasárnap, 1995. február (2. évfolyam, 5-8. szám)

1995-02-05 / 5. szám

2 VASÁRNAP ■ HÍRLAP NAGYVILÁG 1995. február 5. H í R H A S Á B ■ A szükségesnél egymillió dollárral kevesebb pénz folyt be abba a magánalap­ba, amelyet tavaly nyáron hoztak létre azzal a céllal, hogy Bili Clinton elnök ki tudja fizetni ügyvédi szám­láit. Az adományozók de­cemberig összesen 608 ezer dollárt fizettek be az alapba. A befolyt pénzből négy ügy­védi iroda számláit tudták fedezni, ám az utóbbi kettőét csak részben: az el­nök csaknem egymillió dol­lárral maradt adósuk. Bili Clinton ellen két vizsgálat, illetve per van folyamatban: az egyik a nyolcvanas évek­re visszanyúló Whitewater- befektetéssel kapcsolatos, a másik egy polgárjogi kere­set, amelyben hétszázezer dolláros kártérítést követel tőle egy Paula Jones nevű hölgy, aki azt állítja, hogy Bili Clinton kormányzó ko­rábban szexuális szolgála­tokra akarta őt rávenni. ■ Hetvenkét újságíró halt meg 1994-ben hivatása telje­sítése közben világszerte, 58 közülük nyilvánvalóan szándékos politikai gyilkos­ság áldozata lett - közölte pénteken a Bizottság az Új­ságírók Védelmére (CJP) nevű szervezet. A CJP sze­rint, amely megalapítása, 1981 óta nyomoz a riporte­rek, fotósok és szerkesztők halála ügyében, a 72 az ed­dig feljegyzett legmagasabb szám. ■ A Richter-skála szerinti 5,4-es erősségű földrengés rázta meg jaénteken Wyo­ming állam bányavidékét, két bányász eltűnt. Az AFP jelenti: a földmozgás epi­centruma a Utah állambeli Salt Lake Citytől mintegy 240 kilométerre keletre lévő Sweetwater megyében volt. A mentőalakulatok meg­kezdték a két eltűnt személy keresését. ■ Minden valószínűség sze­rint Lional Jospin, a francia szocialista párt egykori főtit­kára, majd a Rocard- és Cresson-kormány oktatásü­gyi minisztere lesz a párt je­löltje az idén tavaszi francia államfőválasztáson. A két pályázó - Jospin, illetve Hen­ri Emmanuelli jelenlegi párt­vezető -között a szocialista párttagok országos szava­zással választhattak, s a szombat délelőtt kiszivárog­tatott adatok jelzik: Jospin egyértelműen vezet riválisa előtt. ■ Kilenc kikötői munkás éle­tét vesztette, nyolcán megse­besültek La Valletta máltai fővárostól 12 kilométerre lévő Senglea kikötő száraz­dokkjában, amikor péntek este robbanás történt egy lí­biai olajszállító hajón. A há­romezer tonnás vízkiszorítá- sú Um el Farad nevű tank­hajón javítási munkálatokat végeztek, amikor az olajszál­lító kamrákban összegyűlt gáz ismeretlen okból felrob­bant. A hajó szinte teljes egé­szében megsemmisült. ■ Egytonnányi aranyrúdra bukkantak építőmunkások Kuvaitban egy építkezési te­rületen. A nemesfémet való­színűleg iraki katonák rejtet­ték el 1990-91-ben, Kuvait iraki megszállásának idején. Az aranyradakat földmun­kák végzése közben találták meg Kuvaitvárostól min­tegy 30 kilométerre délre. Csodagyerek Washingtonban Gorbi hív Csodagyerek született Wa­shingtonban: a feje demokrata, nyaktól lefelé azonban republi­kánus. A washingtoni Fehér Házban található, ám csak a te­levízióban mutogatják. Az Unió helyzetéről a héten kötelesség- szerűen elmondott beszédében elismerte, hogy a kormánnyal főleg az a probléma, hogy kor­mányoz, miként azt a republiká­nusok hajtogatták mindaddig, amíg nem terhelte őket semmi felelősség. Ebből minden vájt fülű amerikai megtudhatta, hogy az elmúlt két esztendőben legerőteljesebben támogatott kormányprogram, az egészség- ügyi a polcra került. Hadd po­rosodjék. Viszont az idegenbevándor­lás szigorúbb ellenőrzése és a ti­zenéves lányok elrettentése at­tól, hogy államköltségen esse­nek teherbe, nagy figyelmet fog élvezni. A lőfegyverek birtoklá­sát és használatát megszigorító törvényekkel már más a helyzet. Tudniillik Clinton kevés ered­ménye között ez az egy fölöt­tébb népszerű. Ezzel szemben a republikánusok, akiket az őket pénzzel és minden egyébbel tá­mogató fegyvergyártók a rest­rikciók lefaragására késztetnek - ezen a ponton védekezni kénytelenek. Óvatosnak kell lenniük, mert az elnök és párt­ja most, hogy novemberben el­veszítette a törvényhozási vá­lasztásokat, kezd népszerűbbé lenni. Talán azért, mert igyekez­nek jó képet vágni a keserű ve­reséghez. Még meglehet, hogy a történtek ellenére ő lesz két év múlva a demokraták ellenjelölt­je, és miután addigra csak kide­rül, hogy a republikánusok sem jobbak a Deákné vásznánál, megtörténhet, hogy újraválaszt­ják. Ki tudja? Érdekes viszont, hogy a kül­politikában keményebb összeüt­közések várhatók Tudniillik ha­gyományosan ez a szerep ma­rad meg az elnöknek, ha - mint George Bush - kénytelen a capi- toliumi árral szemben úszni. Mert akkor is megesett, hogy más párté volt a Fehér Ház, és Titkos alkut sejtenek Ankara és Moszkva a Közép- Ázsia feletti befolyásért küzd, és a két ország érdekellentétei, ve­télkedése - a török kormány hi­vatalos cáfolatai ellenére - mind nyilvánvalóbb. „Oroszország imperialista, terjeszkedő politi­kát folytat" - jelentette ki Kam­rán Inán, az ismert diplomata, ma parlamenti képviselő a Tö­rök-atlantai Tanács ülésén, ve­zető NATO- és EU-tisztségvi- selők előtt. „Nyugati barátaink ezt nem veszik komolyan, de mi, akik itt vagyunk, tudjuk, miről van szó. Oroszország lé­pései fenyegetik Törökország érdekeit és biztonságát" - mon­dotta. A feszültség egyik jele a moszkvai külügyminisztérium nyilatkozata volt, amelyben bí­rálták az ankarai „türk csúcsér­tekezletet", amin Azerbaj­dzsán, Türkmenisztán, Kirgi- zisztán, Üzbegisztán és Ka­zahsztán vezetői vettek részt. Szulejmán Demirel török elnök és a tanácskozás többi résztvevője határozottan visszautasította a bírálatot, hangsúlyozva: nincs szándékukban oroszellenes tömböt létrehozni, de szorosabb gazdasági és kulturális kapcso­latokra törekszenek a rokon né­pek között. „Egyébként függet­len államok vagyunk, és nem kell engedélyt kémünk sen­kitől" - mondotta Demirel. Ankara cáfolja, hogy pántö­rök szándékai lennének, de a türk köztársaságok megjelené­sével lehetőséget lát arra, hogy kiterjessze befolyását Ázsiában. Törökország ezekben az orszá­gokban már 178 fejlesztési prog­ramban vállalt szerepet, össze­sen 3,5 milliárd dolláros beruhá­zással. Azerbajdzsán és más kö­zép-ázsiai országok 800 millió dolláros fejlesztési segélyt kap­tak Ankarától és a türk népes­ségű államokból csaknem 8000 diák tanul már Törökországban. A török rádió és televízió rend­szeresen sugároz műsort a tér­ségbe, a török légitársaság Isz­tambulon át köti össze Közép- Ázsiát a Nyugattal. További feszültségeket okoz a Bakuból Törökországon át ter­vezett olajvezeték ügye: Moszk­va ellenzi a vezetéket, míg An­kara szorgalmazza, mert el akarja kerülni a Boszporuszon áthaladó orosz tankhajók okoz­ta biztonsági és környezet­szennyezési problémákat. Egye­sek Törökországban felteszik a kérdést, nincs-e titkos megálla­podás Washington és Moszkva között: Amerika szabad kezet kap befolyásának fenntartására Közép-Amerikában, míg Moszkva ugyanezt teheti Kö- zép-Ázsiában. Vahit Halefoglu, volt külügyminiszter szerint „az amerikai közömbösség a térsé­günkben tett orosz lépések iránt azt sugallja, hogy titkos megál­lapodás van a két hatalom kö­zött. Reméljük, hogy ez nem áll fenn, de állandóan figyelmeztet­nünk kell barátainkat, milyen veszélyekkel jár, ha az oroszo­kat szabadon hagyják tenni, amit akarnak..." (Samt Cohen ankarai jelentését az Interco bocsátotta rendelkezésünkre) Lelőtték a bombázót Mintegy 150 csecsen fegyveres vesztette életét szombaton a Groz- nij délkeleti részén folytatott harcokban. Közben az NTV tévéhí­radója jelentésében megerősítette a Szu-25-ös orosz vadászbom­bázó szombati lelövését. A gép orosz pilótája meghalt. A csecsen- földi orosz haderő mozdoki parancsnoksága szerint Sáli és Alhan- Jurt település irányából támadták meg a csecsen fegyveresek az utat ellenőrző egyik orosz egységet. A csecsének tiz teherautón ér­keztek és 4 harckocsi, illetve 10 páncélozott szállító harcjármű tá­mogatásával megpróbálták áttörni az orosz védelmi vonalat. A há­rom órás csatában az orosz egységek visszaverték a támadást. másé a Capitolium. Most úgy tűnik, hogy a hazai kérdésekben egy olyan hajlékony szellemi­ség, mint Bili Clinton, nagyobb nehézség nélkül meg tud való­sítani egy máspárti stratégiát. A külpolitikában ez azért nehe­zebb, mert a jelek szerint nin­csen republikánus stratégia azon az egy, következetesen hangoztatott elven kívül, hogy az Egyesült Államok minél ke­vesebb békefenntartó szerepre vállalkozzék. Ne szóljanak bele mások dol­gába, főjön mindenki a saját le­vében. Warren Christopher kü­lügyminiszter minapi meghall­gatása során nem is kapott egyetlen kérdést sem Boszniá­ról, ami akkor különösen érde­kes, ha az ember arra gondol, hogy az Egyesült Államoknak jelentős szerepe volt abban, hogy idáig fajulhattak a Balká­non a dolgok. Nem sok szó esett Csecsenföldről sem. Azért vi­szont keményen támadták a Clinton-kormányt, hogy az em­berjogi megfontolásokkal mit sem törődve fejleszti gazdasági­kereskedelmi kapcsolatait Kíná­val. A republikánusok egyetlen következetes törekvése az, hogy elérjék: kongresszusi jóváha­gyás nélkül ne lehessen ameri­kai csapatokat idegen parancs­nokság alá helyezni. Ezenkívül mindenről más a véleményük. Az egyik képviselőnek, sze­nátornak ez, a másik pártbeli kollégájának az. Ami lehetősé­get ad Clinton elnöknek arra, hogy miközben a hazai poron­don megfelel a republikánus el­várásoknak, a külpolitikában nem fog erre kényszerülni a to­vábbiakban sem. Mert ilyen el­várások csak szórványosan van­nak. Nehéz kérdés lesz persze az, hogy mennyi megrendelést kapjanak a katonai-ipari vállal­kozások- azokat ugyanis Clin­ton elnök erőteljesen lefaragta. A finomság a nyelvtani részle­tekben van: lefaragta. Múlt időben. Mit tesz a jelen időben, majd elválik. Kalmár György Szakad a kormánykoalíció? Varsói válság A kormánykoalíción belüli rob­banáshoz vezetett a lengyel bel­politikai válság. A parlamenti választások nyertese, a Demok­ratikus Baloldali Szövetség (SLD) kilátásba helyezte, hogy megvonja bizalmát Waldemar Pawlak kormányfőtől. A lengyel parlament alsóháza szombaton nyilatkozatot fogadott el, mely szerint ha az államfő föloszlat­ná a parlamentet, döntését a szejm törvénytelennek tekinte­né. Aleksander Kwasniewski, az SLD vezetője kifejtette: a minisz­terelnök ismét megsértette a koah'ciós megállapodást. Né­hány órával azután, hogy eldön­tötték, csak egy jelölt nevét ter­jesztik jóváhagyásra az államfő elé a külügy-, illetve a nemzet- védelmi tárca élére, Pawlak két- két személyt javasolt. A kor­mányfő kifejtette, hogy ezzel szándékozott enyhítem a kor­mány és Lech Walesa államfő közti feszültséget. A baloldal - nem először - úgy véü, hogy Pawlak kulcsfontosságú politi­kai kérdésben döntött nemcsak a koalíciós szerződés elveit, ha­nem a konkrét esetre vonatko­zó megállapodást is megsértve. A Lengyel Parasztpárt (PSL) szombatra virradóra megtartott frakcióülése egy emberként állt a pártot is vezető Pawlak mel­lé, és határozatában arra figyel­meztetett, hogy a koalíció belső ellentétei csak a parlament fel­oszlatására készülő államfőnek kedveznek. A szombaton is tanácskozó szejm megállapította: az államfő és a parlament közötti, egyre mélyülő konfliktus veszélyezte­ti az ország vezetésének normá­lis működését és az ország gaz­dasági életét. Mihail Gorbacsov volt szovjet elnök több száz politikai és kö­zéleti személyiséget hívott meg arra a nagyszabású San Francis- có-i konferenciára, amelyen el­képzelése szerint a hideghábo­rú utáni világrend „elsődleges kihívásait, feladatait és érték­alapjait" vitatnák meg. A tanácskozásra a tervek szerint ősszel kerül sor. Szívós amerikaiak Miközben évek óta folyik a do­hányzás elleni kampány az Egye­sült Államokban, úgy tűnik, a do­hánygyárak a markukba röhög­nek. Mert igaz, hogy az Irodákban, különösképpen a kormányzati he­lyiségekben már majd mindenütt tiltják a füstölést, a dohányosok mind többet szívnak. A Philip Morris, a világ egyik legnagyobb dohány- és élelmiszergyártó vál­lalkozása az elmúlt év utolsó ne­gyedében 37 százalékkal növelte tiszta hasznát - mint a Financial Times jelentette New Yorkból -, elsősorban cigarettaárusításból. Az elmúlt esztendőkben az Egye­sült Államokban évi 2-3 százalék­kal csökkent a cigarettafogyasz­tás. A legutóbbi időben azonban ez megállt, és mindenekelőtt a Marlboróból egyre többet adnak el. 1994-ben az Egyesült Államok­ban 219,4 milliárd cigarettát szív­tak el. A Philip Morris cég tavaly 812 millió dollár „dohányt” kere­sett, nem beszélve tengerentúli kereskedelméről. Összesen 399 milliárd Marlborót füstöltek el a vi­lágon, 14 százalékkal többet, mint a megelőző esztendőben. Ez végül is jó hír a dohánygyá­raknak. Nyugodtan betilthatják minálunk is a cigaretta reklámo­zását, kitilthatják a dohányosokat minden nyilvános helyiségből, rá­nyomtathatják nemcsak minden dobozra, de minden szál cigire is: Ne kockáztassa az egészségét! A jelek szerint viszont a dohá­nyosok még többet szívnak. Ta­lán mert szeretik a kockázatot?... K. Gy. ÁLLATVÉDŐK TILTAKOZÁSA Harcias állatvédpőket vett őrizetbe a brit rendőrség Coventry városban. A demonstrációra egy nappal az után került sor, hogy egyik tiltakozó társukat elütötte egy teherautó. Hasakvai' Igazgató-főszerkesztő: HORVÁTH ISTVÁN Felelős szerkesztő: NAGY N. PÉTER Lapszerkesztők: PÓR VILMOS (Hírlap), SZEKERES TAMÁS (Sport), HALMAI KATALIN (Család) Művészeti vezető: EGRESSY GABRIELLA Szerkesztők: ANDRASSEW IVÁN (publicisztika), KATONA JÓZSEF (belpolitika), KLEB ATTILA (fotó), LAKATOS MÁRIA (gazdaság) Interjú: HAVAS HENRIK, MÜLLER TIBOR Főmunkatársak: FÉNER TAMÁS, GYÉMÁNT MARIANN, HELTAI ANDRÁS, KALMÁR GYÖRGY A szerkesztőség sajtóügynökségi partnerei a Ferenczy Europress és a WestelPress. Kiadja: a Vasárnap Kft. Felelős kiadó: a kft. ügyvezető igazgatója Szerkesztőség és kiadóhivatal: 1034 Budapest, Bécsi út 122-124. Telefon: 250-1680. Fax: 250-1680/441 A kiadó és a szerkesztőség levélcíme: 1525 Bp. Pf. 801 Hirdetési igazgató: VARGA A. MÁRIA Hirdetési vezető: VESZÉLY ILONA Telefon: 250-1680/432,435 Terjesztési vezető: Hirmann Éva. Telefon: 250-1680/436,437 Terjeszti a Hírker Rt., a Nemzeti Hírlapkereskedelmi Rt., a regionális részvénytársaságok, az ERÁLL Rt. és az EXTRA HÍR Nagyker. Rt. Előfizetésben terjeszti a Magyar Posta Rt. Előfizethető bármelyik postahivatalban, valamint a hírlap­és egyesített kézbesítőknél Előfizetési díj negyedévre: 576, fél évre 1152, egész évre 2304 Ft Nyomdai előkészítés: Vasárnap szerkesztősége, Szikra Lapnyomda Rt. Nyomás: Szikra Lapnyomda Rt. Felelős vezető: DR. CSÖNDES ZOLTÁN elnök-vezérigazgató ISSN 1218-1579

Next

/
Thumbnails
Contents