Vasárnap, 1995. március (2. évfolyam, 9-12. szám)

1995-03-05 / 9. szám

kmSARNAP m I [ II. évfolyam, 9. szám TÖBB ÚJSÁG EGV LAPBAN Ára: 48 forint GICZY GYÖRGY FODOR GÁBOR- 2002-re vár - Audiencia után JÓ FORMA- Kevés evés, sok mozgás SZELES MÓNIKA- Látjuk-e még? AMELIN ÉS...- Sok idegen jár ■ Márciusi hármas fordulat? Surányi György: „A kormányzat és a jegybank nem készül a közeli napokban a forint jelentősebb leértékelésére.” Bokros Lajos: „Föl kell lépni a feketegazdaság, a jövedelem eltitkolása és a korrupció ellen.” Suchman Tamás: „A privatizációt gyorsítani kell, és gondos­kodni arról: a kárpótoltak is fölhasználhassák jegyeiket.” Pozsonyi tárgyalás Szombat délután Pozsonyban folytatódtak a magyar és a szlovák külügyi tárca állam­titkárainak az alapszerződés­ről folyó tárgyalásai. A ma­gyar küldöttségben Tabajdi Csaba, a Miniszterelnöki Hiva­tal politikai államtitkára is je­len volt. Az eredetileg egy napra, péntekre tervezett tárgyalá­son nem sikerült megállapod­ni. A magyar küldöttség pén­teken késő este - konzultáció­ra - visszautazott Budapestre. délután Somogyi Ferenc államtitkár elnu,. „Jelentős körülmény, hogy a tárgyalásokba bekapcsolódik Tabajdi Csaba államtitkár is. Ezt a kisebbségi kérdés - alap- szerződésen belüli - fontossá­ga indokolja." XKj "T Az Expressz-udvar szerződéses csapdában A hazai médiatörténet legna­gyobb értékű privatizációja van készülőben: a Hírlapkiadó Rt. Expressz hirdetési újságjá­ért a kanadai Hebdo Mag. Inc. (HMI) kétmilliárd forintot kí­nál, s hírek szerint fizetőképes­ségét a Citybank garanciájával igazolta. Ám az adásvétel mégsem ígérkezik simának. A Kormányzati Ellenőrzési Iroda a miniszterelnök felkérésére vizsgálja a múlt évek vagyon­mozgását a Pallas Kiadó Válla­lat (az Expressz korábbi tulaj­donosa) és a Hírlapkiadó kö­zött. Tovább bonyolítja az ügyet, hogy színre lépett a Kék Expressz Kft., amely, ha nem is adja ki még bejegyzett hirde­tési újságját, láthatóan olyan jogok megszerzésére törek­szik, amelyek révén részesül­hetne a tetemes vételárból. Az Expressz egyik legfonto­sabb vagyoni eleme a József körúti „Expressz-udvar" né­ven ismert hirdetési felvevő­hely, ami vitatott körülmé­nyek között került 1994. no­vember 30-án a konkurens „kékek" tulajdonába. A Pesti Központi Kerületi Bíróság előtt az ügyletet a Hírlapkiadó Rt. még tavaly megtámadta. Az Expressz újság a mai napig birtokon belül van, használja a helyiségeket, valójában a jog­erős ítéletig innen kitenni nem lehet. Hacsak... Folytatás: 3. oldal A kultúra ürügyén.... Az MDF és a KDNP helyi szer­vezetei, valamint a két párt holdudvarába tartozó több tö­mörülés tegnap Kiáltás cím- mel tartott gyűlést a MOM székházában. A főváros XII. kerületében, amely immár a mai ellenzéki pártok bázisának nevezhető, telt ház fogadta Su­gár Andrást, aki a Televízióban uralkodó állapotokat ostoroz­ta, az MDF-es Fekete Györgyöt, aki mindent, ami ma a kultúra területén történik, Pokorni Zol­tánt, a fiatal demokraták kép­viselőjét, aki az új oktatáspoli­tikai koncepciót nevezte megalapozatlan víziónak és Deutsch Tamást, a Fidesz alel­nökét, aki pedig úgy vélte, a mai válság gyökerei nem a gazdaságban, hanem a kultúr­harcban keresendők. A MOM- székházban megjelent Szűrös Mátyás is, aminek persze az el­lenkezője lenne meglepő, hi­szen az MSZP politikusa szinte minden olyan rendezvényen részt vesz, ahol a koalíció kul­turális vagy kisebbségi politi­káját támadják. A találkozó résztvevői kiált­ványt fogadtak el. Az ebben foglaltak szerint Fodor minisz­tériuma nem gondoskodik kel­lőképpen a nemzeti intézmé­nyek védelméről, fenntartásá­ról és fejlesztéséről. A megmozdulás illeszkedett abba az akciósorozatba, amellyel az ellenzék az elmúlt hetekben a szabad demokrata irányítású kulturális tárcát tá­madja. E kezdeményezések mélységéről és okairól adunk képet Fodor Gábor parlamenti meghallgatásáról beszámoló riportunkban a 7. oldalon. A másik oldal, vagyis nem a poli­tikai harcosok, hanem a művé­szetek világának állásfoglalá­sát szeretnénk érzékeltetni la­punk 6. oldalán, ahol két szín­házigazgató, Babarczy László és Kerényi Imre gondolatait közöl­jük a Nemzeti Színházról - aminek lennie kellene. Túlzottak a reakciók, nincs újabb koalíciós vita - jelentette ki tegnap Pető Iván a rádió Dé­li Krónikájában. A szabad de- mokraták elnöke szerint sem­mi újdonságot nem tartalma­zott pénteki, balatonfüredi be­széde, hiszen azt, hogy a kor­mány eddigi teljesítménye gyenge, leszögezte múlt év szeptember 27-én tartott par­lamenti beszédében, később a költségvetési vita során, és az SZDSZ Országos Tanácsának legutóbbi állásfoglalásában is ez szerepel. Pető szerint az új­ságok híven adták vissza az ál­tala mondottakat, csak a címek sikerültek kissé blikkfangosra, olyan látszatot keltve, mintha ő egészen közeli katasztrófát jósolna. Ehhez képest csak ar­ra figyelmeztetett, hogy most már tényleg nem lehet késle­kedni a szükséges lépések megtételével. Folytatás: 3. oldal Továbbra is borult idő lesz, északon és nyugaton eső­vel. A nappali hő-mérséklet 10 fok körül alakul. Vitányi bírál A pártelnökség beszámolóját nem fogadta osztatlan elisme­rés a MSZP választmányának szombati ülésén. Ez tűnt ki ab­ból, hogy Vitányi Iván választ­mányi elnök a sajtó előtt arról beszélt, hogy a választmány milyen fontosnak tartja a párt­testületek árnyaltabb napi együttműködését és a megfe­lelő párt-kormány kapcsola­tot. Emlékeztetett: az utóbbi időben több olyan döntést ho­zott a kabinet, amelyet nem erősíttetett meg a párt vezető testületéivel. Ezek közé tarto­zott Békési László távozása is. A választmány hangsúlyozta, hogy minden, testületi dön­tést igénylő kérdésben véle­ményt óhajt nyilvánítani. Ötös lottó: 5, 25, 35, 39, 52 Jokerszám: 718901 Hatos lottó: 6,18 20, 37, 39, 45 Pótszáiji^ 27,-----------------------------------­------------a ouyn A szocialisták forduljanak az elnökükhöz Pető: Nincs újabb koalíciós vita iSfcoLD $r 1 L a n k T) T I .ITT* Colombo * Kandy * Koggala Beach V T TV I P - körutazás, városlátogatás,- nyaralás az aranyhomok tengerparton io27 BP. Frankéi Leó u. 3. Csak március 22-én Telefon/fax: 115-0541,212-4928 ]Q ÍOH HOH E+ 1053 Bp. Kossuth Lajos u. 18. T l/M (11111 I (Puskin mozi) Telefon/fax: 118-6628 félpanziÓVOl

Next

/
Thumbnails
Contents