Színes Vasárnap, 1995. október (2. évfolyam, 39-43. szám)

1995-10-01 / 39. szám

J^M II. évfolyam, 39. szám Ára: 33 forint 1995. október 1. Vihar a Horn-fok felett Egy hete címoldalunkon ír­tunk arról, hogy a koalíciós vi­ta elhúzódhat. Hét vége fele az MSZP-elnökség ülése után Csintalan Sándor szavait hall­gatva úgy tűnt, tévedtünk: a strukturális személyi tervek le­kerültek a napirendről. Hét vé­gén felsejlik, rövid lehet a fegy­vernyugvás. És kitetszik vala­mi más is: az igazi vita az MSZP-n belül fog lezajlani. ...Szenzációként hatott ami­kor a szocialisták elnökségi ülése után Csintalan Sándor ügyvezető alelnök bejelentette, az elnökség, illetve Horn visszavonta személyi és szer­vezeti javaslatait. Am rövide­sen jelentős zavar jelentkezett, mert amilyen egyértelmű volt Csintalan mondandója, annyi­ra talányosnak bizonyult maga az elnökségi dokumentum, amelyet azok is különbözőféle­képpen értelmeznek, akik megszavazták. A dolgok pillanatnyi állása szerint saját pártja vezetői kö­zül kevesen adtak volna olyan válaszokat, mint amilyeneket Horn adott szombati interjújá­ban. Arra a kérdésre például, hogy vereséget szenvedett-e, ezt felelte: „Igazából csak az erősebb engedhet, az nem ve­reség, hogy a magam részéről mindent megtettem, amit le­het, a koalíció fennmaradásá­ért." Folytatás: 5. oldal--V --------------OTT— C Vasutasok ^ Lja dá {Időzített ti sztrájk? y ti A vasútnál ismét elindultak a ’'Vv^Jövő évi bértárgyalások, és ' mint rendesen a szakszerveze- — tek munkabeszüntetéssel fe­nyegetnek. Borsik János, a moz- »o - donyvezetők szakszervezeté- nek ügyvezető alelnöke a Szí- S nes Vasárnapnak elmondta: ha nem sikerül megállapodniuk a / • ■ ‘ MÁV vezetésével, november -~V második felében sztrájkolni J r>, fognak. <p Szerinte az a tény is hatással p => lehet a tárgyalások menetére, hogy éppen ebben az időben ? tartja kongresszusát a Magyar Szocialista Párt.- Van esély arra, hogy meg tudnak egyezni a MÁV vezetésé­vel? •< - Az államvasutak az első ■-* bértárgyaláson azzal a javas­^ , lattal állt elő: 15 százalékos béremelést hajtanak végre j 1996-ban. A szakszervezetek ' bérfejlesztési követeléseitől a Cy javaslat nagyon is elmarad. Ez valóban a konfliktus felé mu­tathat. Azonban el kell monda­nom, a vasút menedzsmentje rendkívül komolyan veszi a tárgyalásokat: modellezik a béremelési javaslatok várható hatását, és összevetik ezt a ta­vasszal készült - a szakszerve­zetek által egyébként el nem fogadott - üzleti tervvel. Ha megmarad ez a valóban konst­ruktív tárgyalási stílus, van esély a megállapodásra. A ve- > zetés javaslata nagy reálbér­csökkenést jelent, amely érzé­kenyen érinti a mozdonyveze­tőket. A szakszervezet vala­mennyit meg szeretne őrizni a bérükből, ezért javasol 30 szá­zalékos béremelést, valamint a pótlék és a rendkívüli átve- zénylési pótlék 10 százalékos növelését. Fellegvárral szemben áll a szellemtelep Ä Folytatás: 6. oldal Mintha minden abban az állapotában merevedett volna meg, ahogy a kőművesek otthagyták A nagymarosi polgármester, Zoltay Mihály azt mondja, a te­lepülés emlékművet fog állíta­ni a Dunába, amely azonban nem a dicsőség, hanem a szé­gyen mementója lesz. Áradás­kor elönti majd a víz, apálykor meg ellepi a hordalék. Mert az a hosszú út, amely az időben eltelt az erőmű tervezése, a gát felépítése és elbontása során, húszévnyi szenvedést és milli­árdos kárt jelentett a Dunaka­nyar egyik legszebb községé­nek. Ahol egyébként már van egy furcsa mementója a vízi erőműnek. A félig felépült s feliben-harmadában hagyott lakótelep, amely - holdbéli táj­ként - üresen áll a hegyoldalra felkapaszkodó út mellett. Mintha egy felsőbb hatalom intésére az építők eldobták volna az ásót vagy a vakolóka­nalat, szedték volna a cókmók- jukat, s minden abban az álla­potában merevedett volna meg, ahogy a kőművesek ott­hagyták. Á tökéletesen elké­szült útról - szegélykövekkel, felhajtókkal - a házak életének különböző stációi követhetők nyomon. Az egyik még csak az alapozásnál tartott, a mellette lévő már egy szintig kibújt a földből, szemben velük azon­ban teljesen kész épületek, az egyik tornácán még muskátlik is vannak. Itt persze nem szellemek laknak, hanem az őrség, amely felügyeli, hogy illetéktelen ne zavarja itt a nyugalmat. „Zá­rolt terület, belépni tilos!" - áll több táblán az út mentén, tar­kítva „Életveszélyes, belépni tilos!", „Vigyázz, 380 volt!" fel­iratokkal. Egyetlen magánház Halálos száguldás Ózd belvárosában, szombaton hajnali 3 óra 50 perckor a DZK 092-es forgalmi rendszámú Volkswagen Schiroko sze­mélygépkocsi, az eddigi meg­állapítások szerint, mintegy 100-150 kilométeres sebesség­gel haladva egy villanyoszlop­nak ütközött. Ä baleset követ­keztében négy ózdi fiatalem­ber - H. Péter 19 éves, D. Krisz­tián 19 éves, E. István 20 éves és B. Mihály szintén 20 éves - a Fotó: Féner Tamás a szemközti oldalon, gazdája széles karmozdulattal jelzi, meddig terjedt volna még a gyomos ugaron a tervezett la­kótelep. Majd -„zárolt terület" ide vagy oda - behajtunk egy széles úton. A szállodához ve­zet, ahol eláll az ember lélegze­te. A 240 személyes munkás- szállásnak tervezett épület - az erőmű osztrák építői laktak volna itt - előtt hatalmas te­raszra vezet fel egy szépen ki­képzett, köríves lépcsősor. Folytatás: 7. oldal helyszínen szörnyethalt. A rendőrség eddigi megállapítá­sai szerint egy enyhe kanyar­ban a nagy sebességgel haladó autó felett elvesztette uralmát H. Péter 19 éves ózdi lakos, az autó tulajdonosa és a feltétele­zések szerinti vezetője. A baleset helyszínére érkező édesapja azt mondta: fia este 22 óra tájban ment el otthonról azzal, hogy szórakozni men­nek a barátaival. Világnapok Ma egyszerre három is van (3. oléal) Panelpárbaj Nem az idő az ellenfél, hanem a lakók (6. oldal) A tévéelnök Molnár Ferenc unokája tudta, hogy írni nem akar. Tévéelnök lett (9. oldal) Krisztina mesél Úgy kezdődött, hogy a fiú belerúgott. Imádta (10. oldal) Máté figyelmeztet Nem kell a népet her­gelni! (11. oldal) A bátor játékos Csesznokovot kitüntette Jelcin elnök (15. oldal) <=n----------------7=> =<f0Qttipn-------;-------.------ Ha játszani akar velünk, lapozzon a 14. oldalra! ---------------------­Hatos lottó: 15, 21, 22, 27, 28, 43 Pótszám: 23

Next

/
Thumbnails
Contents