Színes Vasárnap, 1995. november (2. évfolyam, 44-47. szám)

1995-11-05 / 44. szám

Vájná díja Nánási út Kormányülés a sztrájkfenyegetés árnyékában (Vélemények a 4. oldalon) Szerb terv Horn Gyula kormányfő-pártel­nök részvételével folytatták pénteki tanácskozásukat a Nánási úton a szocialista párt vezető testületéi. A zárt ajtók mögött megtartott munkaérte­kezlet semmi szenzációval nem szolgált a sajtónak. Tompa Sándor, a parlamenti frakció helyettes vezetője pusztán a november végi miskolci kong­resszus előkészítéseként érté­kelte a mostani eszmecserét. A délutáni sajtótájékoztatón a Színes Vasárnap kérdéseire a már megtartott és a még vár­ható sztrájkokkal kapcsolat­ban elhangzott, hogy a szocia­listák semmilyen kötelező vi­selkedési normát nem fogal­maztak meg tagjaik számára, a bérharcoknak a munkaadók és a munkavállalók közötti al­kukban kell eldőlniük. Pénzek, érvek, csaták A kormány ma ülést tart, ami merőben szokatlan. A csütörtö­kin ugyanis nem tudtak megvi­tatni a huszonöt napirendi pont közül tizenötöt. Ezért döntöttek úgy, hogy még a hé­ten lezárják a nyitott kérdése­ket akkor is, ha egy ünnepnap kiesik. Ámbátor Kiss Elemér, a Miniszterelnöki Hivatal közi­gazgatási államtitkára hangsú­lyozta, hogy nem rendkívüli kormányülést tartanak, azért „rendes" ülésnek sem nevez­hető a vasárnapi. Olyan kérdésekben kell az álláspontokat megfogalmazni, amelyekben eltérő nézetek vannak a kormány tagjai, így mindenekelőtt Bokros Lajos pénzügyminiszter és Suchman Tamás privatizációs miniszter között. A nyitott kérdések leg­fontosabbika az a privatizációs miniszter nevéhez fűződő ja­vaslat, amely az állami - köz­tük a villamosenergia-ipari - vállalatok dolgozói számára nagyobb béremelést tenne le­hetővé. Folytatás: 3. oldal Tudjman horvát elnök egy idő­re visszatért Daytonból Zág­rábba, ám a jövő hét közepén újra az amerikai városba uta­zik. Kijelentette: bízik abban, hogy még novemberben véget ér a konferencia. Közölte, Hor­vátország csak november vé­géig vár arra, hogy a kelet­szlavóniai válságot békésen oldják meg. Belgrádi hír sze­rint a kelet-szlavóniai szerbek szombaton nem jelentek meg a horvát kormány képviselőivel tervezett eszéki tárgyalásokon, ahol a szerb ellenőrzés alatt ál­ló területek visszacsatolásáról lett volna szó. A szerbek azt akarják, hogy az ellenőrzésük alatt álló Erdődön tartsák meg a kétoldalú tárgyalássorozat következő fordulóját. Fő a kormány feje Németországi áradás, hóvihar Nemcsak hazánkban és a szomszédos Ausztriában sza­kadt szombaton a hó, de Dél- Németországban is hóviharok voltak. Bajorországban és Tü- ringiában a jeges és havas uta­kon sok baleset történt. Húsz­negyven kilométer hosszú du­gók alakultak ki az utakon. A hegyekben 50-70 centiméter vastag a hótakaró. Egy hatal­mas erejű vihar következtében szombaton tengeri ár öntötte el a Balti-tenger partján fekvő né­met városokat. Wismar óváro­sát teljesen elöntötte az ár, és Rostock utcáin is csak vízi jár­művel lehet helyenként közle­kedni. Lübeck sok utcáján fél méter magas víz áll. Mészáros gyógyultan távozott A róla szóló hírek ott maradtak el mintegy két héttel ezelőtt, hogy Mészáros Sándor hazaér­kezett és a Szent János Kórház­ban műtétet hajtottak végre rajta. Addig pedig annyi volt ismeretes, hogy az Európai Biztonsági és Együttműködési Értekezlet csecsenföldi támo­gató csoportjának magyar ve­zetője október 13-án állomás­helyén közúti balesetet szen­vedett, és bár kezdetben úgy tűnt, csupán könnyebb sérülé­seket szenvedett, néhány nap múltán állapota rosszabbra fordult. Végül tüdőgyulladás és bordatörés gyanújával szál­lították haza, diplomáciai posztját a francia Olivier Pelen vette át. Az itthoni diagnózis aztán súlyos belső sérüléseket állapított meg, így Mészáros Sándort sürgősen megműtöt­ték. Az operáció sikerült, a pi­henés, gyógyulás érdekében azonban a diplomata elzárkó­zott a sajtó érdeklődése elől. Egészen péntekig, amikor is Mészáros Sándor egészségessé „léphetett elő". Fotó: Kieb Attila Stadler szerint mellette áll az ország Stadler Józsefnek ezen a héten csak a csapata szerzett örömet. A Pécs elleni mérkőzés előtt azonban az akasztói vállalko­zóra, mellesleg futballklub- és stadiontulajdonosra „rásza­kadt az ég". Csütörtökön ugyanis lakásán és cégénél a rendőrség házkutatást tartott. Az ORFK Stadlert félmilliárd forintos adócsalással és más bűncselekmények elkövetésé- vel vádolja, s fontolgatja, hogy letartóztatását kezdeményezi. Bár az egyik szombati napi­lapnak adott nyilatkozatában a 44 esztendős vállalkozó még abban sem volt biztos, hogy a tegnapi mérkőzést egyáltalán' megnézheti, a találkozó előtt két órával ő maga vette fel a stadionban a telefont. i- Akkor, legalábbis egyelőre\ még nem következett be a leg­rosszabb, amitől tartott ?- Nem, de két óra még van a kezdésig, ezeknél soha nem le­het tudni, mire készülnek.- Ilyen bizonytalannak tartja az egész ügy kimenetelét is?- Pontosan erről van szó, a szabályozók így is, úgy is értel­mezhetőek. Ha rendesen len­nének megfogalmazva, nem lenne miről vitatkozni.- Hogy érzi, az akasztóiak ön mellett állnak?- Nemcsak az akasztóiak, az egész ország. Én azzal, hogy felvásárolom az emberek ter­mékeit és exportálom, munkát adok sokaknak, akik, ha nem is sokat, de valami kis pénzt mégiscsak hazayihetnek. , Nyugdíjkorhatár Á1 l|.'j Kinek fáj az emelés? A kormány „munkadöntése” a nyugdíjkorhatár felemeléséről igen­csak eltérően fogja érinteni az egyes társadalmi csoportokat. A megtakarításnak ára is lesz, de hogy kiknek és mennyit kell meg­fizetniük az a döntést megalapozó hatásvizsgálat hiányában, egy­előre nem lehet megmondani. Bizonyos következtetések azonban leszűrhetők abból a tanulmányból, amelyben a TÁRKI vizsgálta a nyugdíj előtt állók helyzetét. Eszerint a továbbdolgozás (dolgozta­tás) a társadalmi hierarchia alján állókat sújtja majd igazán. . A nyugdíjbiztosítás egyik fő problémája, hogy egyre keve­sebben vannak a járulékfize­tők, míg az eltartottak száma nő. Mivel nálunk nem az évek során befizetett járulékát kapja vissza az ember, hanem a kasszába éppen befolyt pénzt osztja szét a biztosító, az ez­redfordulót követő években végképp felborulhat az egyen­súly. Élvileg megoldást nyújt­hatna, ha a jövőben mintegy előtakarékként működne a biztosító. Az áttérés viszont csak úgy lenne lehetséges, ha a már nyugdíjban lévők nem kapnának tovább ellátást, vagy a fiatalabbak kettős ter­het viselnének, egyszerre fizet­ve a maiak és majdani saját nyugdíjuk fedezetét. Folytatás: 6. oldal Az Egyesült Államok alelnöke ma tünteti ki New Yorkban a magyar származású filmprodu­cert, Andy Vajnát (3. oldal) Magzatkémlelő Rengeteg fáradságtól megkímélné a kisma­mákat Török doktor ta­lálmánya - ha elterjed­hetne. (6. oldal) Egy csapatban Katona Béla elismeri, hogy sok minden meg­történhet a játék hevé­ben, de azért puccsot in­dítani a párton belülről nem szabad (9. oldal) Morvaiék: béke Az anyós kibékült a ve- jével, lánya visszatért a férjéhez (13. oldal) Tiszták vagyunk Világbajnokság követ­kezik a dopping mennyei birodalmában. Csengeri Kálmán úgy látja, a súlyemelés vilá­gában nem változott semmi, de a magyarok, így a klasszis Czanka is, immár tiszták (16. oldal) Útban hazafelé, feleségével Fotó: Kieb Attila Folytatás. 13. oldal Ivútin Ha játszani akar velünk, lapozzon a 4. oldalra! MUHI UITIIWH' >l> íwmmrw* rímummKMmmBsmmmiBmmm- - - IIIMIH»Mill IMR—— ■ MÁR KÉT JÁTÉK! 06-90 333-444 ____J« »IJIIkVj las ». <y';ÍV 06-90 333-445 ’ ____-' Hívható éjjel-nappal! Minden nap 10-10000, heti f&dij 100 OOOFt, vagyis & Hatos lottó: 1, 9,18, 20, 28, 31 Pótszám: 40

Next

/
Thumbnails
Contents