Színes Vasárnap, 1996. március (3. évfolyam, 9-13. szám)

1996-03-03 / 9. szám

Clinton utasításai Bill Clinton amerikai elnök rendkívüli állapotot hirdetett ki, hogy az illetékes kormány- szervek megfelelő felhatalma­zással rendelkezzenek a kubai emigráció által szombatra szervezett emlékfelvonulás kordában tartására. A „Testvé­ri Segítő Kéz" elnevezésű, miami központú csoport ha­jókkal és repülőgépekkel kí­ván kivonulni a Floridai-szo­rosnak abba a körzetébe, ahol a múlt hét végén a kubai légie­rő lelőtte a szervezet két repü­lőgépét. Az incidensben né­gyen veszítették életüket. Az elnök utasította a parti őrséget, hogy nyújtson támogatást a békés célúnak hirdetett meg­mozdulás lebonyolításához, egyúttal pedig akadályozza meg, hogy a kivonuló hajók és repülőgépek megsértsék a ku­bai területi vizeket, illetve a légteret. Az óvintézkedések keretében a Florida déli részé­ben állomásozó tizennyolc F-15-ÖS vadászgépet további tizenöttel egészítik ki. A Floridai-szorosba irányí­tották a Ticonderonga rakéta­cirkálót és a John I iali fregat­tot is. \JA __ Pályázat CL . Társasházak . védelme a. Március 31-ig adhatják be pá­lyázatukat a Budapest Főváros "5 Közbiztonságáért Alapítvány­nak azok a lakók, lakóközössé­gek, akiknek otthonaik bizton­ságának növelésére használha­tó ötleteik vannak, vagy már C) t létező védelmi rendszereket szeretnének felszerelni a lakó- ,0 házban. Buzgalmukat növel- heti a tény, miszerint tavaly a 7890 budapesti betörésnek ,-j mindössze nyolc százalékát derítették fel. r Rostás Ákos kuratóriumi tag, a Fővárosi Önkormányzat 5 közbiztonsági bizottsága elnö- kének tájékoztatása szerint igen nagy érdeklődés fogadta a pályázatot, a határidő lejárta előtt egy hónappal már több­szörös a túljelentkezés. Erede­tileg 2 millió forintot terveztek felosztani a nyertes pályázatok között, de a nagy érdeklődésre való tekintettel úgy döntöttek, az alapítvány számláján lévő 10,5 miihóból további összege­ket áldoznak a célra. Folytatás: 13. oldal Valószínűleg késik a magyar NATO-tagság Primakov módosított Sztálin-idézete A Színes Vasárnap értesülése szerint elsősorban az oroszor­szági események következmé­nyeként tartósan „jegelődhet" Magyarország és más kelet- közép-európai országok NA- TO-tagsága. A magyar állami vezetés korábban optimista volt, noha akkor is mindenki tisztában volt azzal, hogy Oroszország gyakorlatilag vé­tójoggal szeretne élni ez ügy­ben. Am de, legalábbis a közel­múlt moszkvai külügyminisz­ter-váltásig a magyar minisz­terelnöknek, á külügyi és a honvédelmi tárcának alapja volt feltételezni, hogy lehető­ségeivel Moszkva végül is nem fog élni. Ugyanis az orosz ve­zetők, így maga Jelcin elnök is, magyar államférfiakkal és dip­lomatákkal találkozva 1995- ben még értésre adták: végső soron tudomásul veszik majd a magyar NATO-csatlakozást. Az elmúlt hónapokban azon­ban az orosz politika - párhu­zamosan az elnökválasztási kampány kibontakozásával -r Még sokára vonulhatnak be a NATO-ba erőteljesebben nacionalista irányba fordult: a diplomáciai és más híradások állítólag szinte egyöntetűen erről szól­nak. Primakov orosz külügymi­niszter (korábban hírszerző fő­nök) magyar tisztségviselők­kel folytatott beszélgetéseiben a leghatározottabban elzárkó­zott attól, hogy tudomásul ve­gye Magyarország NATO- csatlakozási óhaját. Primakov arra célzott, hogy elődjének és más orosz vezetőknek ez ügy­ben tett hajlékonyabb nyilatko­zatait magyar részről „félreér­tették". Primakov e hét végén a szomszédos Pozsonyban talán még messzebb ment, amikor kijelentette: az érintett orszá­goknak tanácsos figyelembe venni Oroszország érdekeit is. Ebbe, mint mondotta, nem fér bele a NATO kiszélesítése, mi­vel ez Oroszországot rosszabb geopolitikai és katonai hely­zetbe hozza, és emellett súlyos pszichológiai konzekvenciák­kal is jár. Primakov a helyzet­hez illően egy Sztálin-idézetet is átalakított, mondván „NA- TO-k jönnek és mennek, de a népek maradnak". Folytatás: 4. oldal Kárpótlás a rendszerváltásért ^ Vagyont kapnak a szakszervezetek A szakszervezetek máV szét- az közel 800 negyzetméteres ba- osztották a múlt rendszer latoni üdülő sem, amit egy bu- szakszervezeti csúcsszövetsé- dapesti székhelyű, a lista sze­gének, a Szakszervezetek Or- rint „fiktív szakszervezet" kap szágos Tanácsának vagyonát, s' meg most. Vagy az MSZOSZ az ágazati vagyon elosztása is miskolci szervezetének váro- folyik. Ennek alapja korábbi mánya, egy Corvin utcai, 1500 megállapodásuknak megfele- négyzetméteres parkoló (!) sem. lően az üzemi tanácsi választó- A lapunk által megkeresett sokon elért eredmény. A pár- szakszervezeti vezetők szerint tok és társadalmi szervezetek az új vagyonosztás miatt nem tervezett vagyonjuttatása kell újraosztani a SZOT-va- azonban váratlanul megnövel- gyónt, ám az ágazati megálla- te az örökséget. A kincstári lis- podások érvényességét meg- ta szerint most huszonöt szak- kérdőjelezheti az akció. Viták szervezet - választási eredmé- várhatóak amiatt is, hogy a nyétöl függetlenül - tulajdon- kincstári lista összeállítása óta ba kap általa eddig ingyen több szakszervezet részekre használt épületeket. szakadt. Az eredetileg elosztható va- ^ , / gyonban nem szerepel például ' ,// Folytatás: l oldal KONCERT OKOLPARBAJJAL Tömegverek., désbe fulladt az a koncert, amelyet az egykori olasz diktátor, Benito Mussolini fia adott volna London egyik legelőkelőbb szállodájában péntek éjjel. Romano Mussolini, a 69 éves jazz- zongorista a Marriott színháztermében látott éppen neki a hangversenynek, amikor a brit Náciellenes Liga többtucatnyi aktivistája áttörte a szálloda köré vont biztonsági kordont, s be­hatolt az előadás helyszínére. A behatolók hirtelen „jól megter­mett, elegáns öltözetű, botokkal felfegyverzett olasz urakkal ta­lálták szembe magukat”. Az antifasiszta akcióból általános ökölpárbaj kerekedett, könnyebb sérülésekkel. Ki volna a jobb (közép)? Az EU és hazánk Mi készülünk, Brüsszel még alig (2. oldal) Adómegtagadás A polgári engedetlen­ség nem haszonleső (5. oldal) Könyvek közt él Gombár Csaba hívásra sem menne vissza rá­dióelnöknek (9. oldal) Ludas Matula Az orvhorgászok bál­ban verik el a port a hi­vatalnokokon (12. oldal) Csecsemők /A csepeliek bababarát / címet kaptak az UNI- / CEF-től (13. oldal) Végleg kilences Kreatív robotok viszik sikerre a világhíres Ajaxot (15. oldal) Indul a Forma-1 Talán Für Lajos, az exelnök sem tudja. Az MDF Országos Gyűléséről tudósításunk a 3. oldalon Fotó: Kieb Attila Öt pilóta keres egy ko­ronát (16. oldal) Lottószámok Hatos lottó: 1, 5,11, 21, 36, 45 Pótszám: 24 ^ ^ évfolyam, 9. szám Ara: 33 forint 1996. március 3. S^iqém Ha játszani akar velünk, lapozzon a 10. oldalra! MÁR KÉT JÁTÉK! ^90 333-444 őSöo 333-445 á&rfSf * ^ Hívható éjjel-nappal! Minden nap 10-10 000, heti födij 100 000 Ft, vagyis ’ p ———R

Next

/
Thumbnails
Contents