Színes Vasárnap, 1996. április (3. évfolyam, 14-17. szám)

1996-04-07 / 14. szám

Kereszttűzben a hadi beszerzés Mécs Imre, az Országgyűlés honvédelmi bizottságának szabad demokrata elnöke a hét végén félreérthetetlen kifeje­zésre juttatta: nem ért egyet a T-72-es harckocsik megvásár­lásával, mivel ezek nem illenek bele a magyar honvédség fej­lesztésének távlati koncepció­jába. Azt, hogy Mécsnek forma szerint igaza van, senki sem vonja kétségbe, hiszen a hon­védelmi bizottság már a MIG-29-esek megvásárlásakor kifejtette aggodalmát az orosz haditechnikától való túlzott függőség miatt. (Más kérdés, hogy a túlzott függőségtől tar­tók egy részének ellenérve - az, hogy ez veszélyezteti a NATO-kompatíbilitást - egy­szerűen nem felel meg a té­nyeknek. A NATO-ra a fegy­verzetek és felszerelések sokfé­lesége a jellemző, a szervezet­hez való katonai alkalmazko­dás legfontosabb akadálya nem a technikai, hanem az em­beri tényező: a magyar tisztek másfajta kiképzése, nyelvi is­mereteik hiánya.) Mindazonáltal Keleti György honvédelmi miniszter a hon­védség eddigi legkedvezőbb üzletét kötötte meg, amikor Fehéroroszország katonai ve­zetőivel megállapodott 100 T-72-es harckocsi beszerzésé­ről. A tankok alig használtak, új motor van bennük. Folytatás: 3. oldal Járványzár a határon - sok-sok kérdőjellel K G'2>^ö Hiaba vizsgálják a fagyott marhát A múlt héten még úgy tűnt, szinte semmiféle külhonból ér­kező aggasztó hír nem tudja majd megzavarni a magyar ille­tékesek marha nagy nyugalmát bolondtehénkórügyben, de az­tán a hét végén bejelentett im­porttilalom után, csütörtökön üjabb intézkedéseket hoztak, tartva a vész esetleges terjedé­sétől. Ezek szerint - Arnold Mi­hály országos vámparancsnok utasítására - megszigorították határainkon a szarvasmarhák­és a marhahúskészítmények vámvizsgálatát. Sípos Jénöjaz Országos Vám- és Pénzügyőrség Sajtóosztá­lyának munkatársa elmondta, erre a lépésre azért volt szük­ség, hogy még inkább kontrol­lálni tudják, vajon honnan ke­nd az egyes húsáru hazánkba. Éppen ezért április 1-jétöl még ZSOLDOSOK Izetbego- vics bosnyák elnök a sürgető amerikai kérésekre: küldjék ha­za a háborúban a bosnyákok mellett harcolt mudzsahedi- neket, azt válaszolta: azok már nincsenek az országban. Ami­kor aztán a Nyugat - hírszerzé­si forrásokra hivatkozva - je­lezte, bizony vannak még ott, nem is kevesen, a válasz beis­merő volt. Azzal: ezek a kato­nák alkalmasint véglegesen maradnak, mert megnősültek és bosnyák útlevelük is van. A becslések szerint a bos­nyákok mellett harcoló moha­medánok száma aligha haladta meg az ezret. Iránból, Afga­nisztánból, Egyiptomból, Szí­riából érkeztek. Ám távolról sem csak ők voltak a külföldiek a háborúban. A szerbek szerint vagy 5000 ortodox vallásü ön­kéntes vett részt a harcokban az ó oldalukon, elsősorban Ro­mániából. Az egykori „Krajina- köztársaság” vezetője szerint mellettük egy olasz brigád har­colt, ám ezeket a katonákat so­ha senki nem látta. tüzetesebben átnézik a szállítá­si és a származást igazoló ok­mányokat, sőt a határállomá­sokon állatorvosi vizsgálatra is sort kerítenek. A Hegyesha­lomnál és Rajkán működő ál­lat-egészségügyi állomások ál­latorvosai ugyanakkor a Szí­nes Vasárnap kérdésére el­mondták: a határon a kóroko­zót kimutatni hivatott labor- vizsgálatokat nem tudnak vé­gezni. így, ha megfelelőnek találják a szállítmánnyal küldött orvo­si papírokat, zöld utat adnak az árunak. Egyébként is fölös­leges lenne kutakodni a szín­hús között, hiszen a tudomány mai állása szerint a húsból (vagyis az izmokból) nem mu­tatható ki a baj, a kórokozó ezekbe a szervekbe vélhetőleg be sem kerül. (Éppen ezért ér­dekes lenne tudni, vajon mit várnak a napokban lefoglalt holland, illetve belga fagyasz­tott hús vizsgálatától a szak­emberek.) Bekerül viszont ez az igen el­lenálló prionfehérje a különfé­le fehérjedús tápanyagokon keresztül a zsigeri szervekbe, a központi idegrendszerbe. Vi­gyázni kell tehát, hogy milyen tápanyag-kiegészítőket adunk marháinknak. Dr. Varga János, az AllatorVostudományi Egye­tem Járványtani és Mikrobio­lógiai Tanszékének professzo­ra ugyanakkor azzal nyugtatja lapunk olvasóit, hogy a Ma­gyarországon nevelt szarvas- marhák csont-, illetve vérlisz­tet (melyek hordozhatják a kórokozókat) nem kapnak fe­hérjekiegészítőként. Folytatás: 7. oldal ___________\ ✓ Locsolókra várva Fotó: Förster Tamás Katonai kergekór A kommunista Észak-Korea csapatai pénteken behatoltak a két Koreát elválasztó fegyver­mentes övezetbe, és közölték, hogy immár nem ismerik el az 1953-as fegyverszüneti egyez­ményt. A hírt a Pentagonban, az amerikai védelmi miniszté­riumban jelentették be, de amerikai részről egyelőre arra szorítkoztak, hogy higgadtan közöljék a tényeket. Délen, a Koreai Köztársaságban - ért­hetően - sokkal nagyobb vissz­hangot keltett a hír, és készült­ségbe helyezték a hadsereg egységeit, elsősorban azokat, amelyek a fegyvermentes öve­zet szomszédságában helyez­kednek el. Dél-Korea biztonságát mint­egy 30 000 fős amerikai kato­naság is garantálja. Nem hiva­talos értesülések szerint az amerikaiak atomfegyvereket tárolnak ott, de Washington ezzel kapcsolatban hivatalosan soha nem foglalt állást. Az első kommentárok az északiak lé­lektani hadviselésének leg­újabb húzását összefüggésbe hozzák a csütörtökre kitűzött parlamenti választásokkal. (Cikkünk a 2. oldalon) üuaáira Ha játszani akar velünk, lapozzon a 10. oldalra! Árőrség A benzin, a liszt és a hi­telkamat is szerepel a szakszervezet ellenőr­zési listáján (5. oldal) Csecsemőkert Családi bölcsőde: ve­gyen még négyet a sa­játja mellé! (6. oldal) Vitányi vesztett „Számomra nem volt tétje ennek a választás­nak" (9. oldal) Szlovák függelék A kiegészítés Pozsony­ban is belpolitikai viha­rokat kavart (11. oldal) Újra Ludas Peterdi: visszamentünk oda, ahol egyszer már jó volt (12. oldal) Makettshow Minden, ami kicsiben nagy (13. oldal) Labdarúgó NB I Debrecenben egygólos hazai győzelemmel kez­dődött a 19. forduló (15. oldal) Piros S Senna balesete tönkre­tette Imolát (16. oldal) Lottószámok Hatos lottó: 3, 7, 29, 31, 39, 41 Pótszám: 27 ; Ä Melléklet: Privatizáció / WUk CHHBBb^ / vlEk IhhÍ jjHjy í Hn f /BíSHk AumBk jAJrA B, mk III. évfolyam, 14. szám Ára: 33 forint 1996. április 7. Három nap a csapdában Suchman Tamás villámkarrierje egy hete majdnem kettétört. A mi- resszusának első napjától derült, sokan támogatnának, niszter ezt megelőzően alig egy éves kormánytagsággal olyan pri- kezdve' Érezte-e már akkor is Ugyanakkor az is tény, hogy a vatizációs bevételt produkált, amelynek nyomán hatalmas politi- iapmbbaníSbóD megh^táí kai vihar támadt. A bőség zavart okozott, hiszen a sok százmillió ra már nem mentem el, csak váratlan, nem kalkulált forintot sokan sokféleképpen akarták el- Egyáltalán nem, hiszen ele- írásban számoltam be az el­költeni. Nem ennyire közismert, de számára ugyanilyen nagy elég- ve azzal a szándékkal mentem képzeléseimről. Addigra már ** I—. amióta ő felel az ál« gazdaaégi szekér, j*** vi“zalépek a I** XvaK egyetlen termelőegységet sem kellett bezárni ebben a szférában. nökségi munka akkora terhet Ezek Után pártja kongresszusa nem választotta be az MSZP elnök- ■ Tehát már sértetten érkezett? jelentene, amit már nem na- ségébe. Válaszul bejelentette, hogy kilép a pártból, és lemond a KI , ,, gyón tudnék a meglévők mel­frakciotagsagrol. K.s idő múltán v.sszavonta a döntést. Nem lehe- sértettség A marcali alapszer. ve’ni. tett könnyű. Erről árulkodik, hogy a hét közepén is otthon, Marca- vezet ismerve véleményemet, libán találtuk. Visszavonult, valószínűleg erőt gyűjteni. Itt mesélte csak azután jelölt, hogy meg- ■ A család, a felesége mit tű­éi, mint mondta, először és utoljára, a három nap történetét. A tudtak: sok helyen tamo- dott, amikor ön elindult a . , 1 gatnak. De en meg ezután sem kongresszusra? kongresszusét, ahogy vele történt. Lmpányoltam, nem mentem vidékre támogatókat szerezni, Megígértem neki, hogy ■ Miután a múlt vasárnap a Marcaliban, kifejezetten nyu- amint azt sokan, egyébként visszalépek, nem pályázok az kongresszusi emelvényről godtnak, szinte megkönnyeb- természetesen, tették. ' elnökségi tagságra, mondott fel pártjának, majd bültnek látszik. Mintha most nem sokkal később visszako- jutott volna túl a történteken. ■ Ha nem érdekelte, miért fo- ■ Ezt az ígéretet nem tartotta zott, hazament Marcaliba. Talán ez lehet az alkalmas gadta el a jelölést? be. Nem lehettek könnyű napjai. pillanat arra, hogy végigla­A városi és a megyei szervezet pozzuk az elmúlt napok törté- Az túlzás, hogy nem érdé- * Sajnos nem. is elmarasztalta. Mégis, most, néseit. Mondjuk a múlt pén- kelt. Jólesett, hogy az itthoniak csütörtök este, még mindig tektől, a szocialisták kong- gondoltak rám, s az is, hogy ki- Folytatás: 8. oldal A

Next

/
Thumbnails
Contents