Színes Vasárnap, 1996. május (3. évfolyam, 18-21. szám)

1996-05-05 / 18. szám

, .. VMkpwKOß.' Újra hajt az Aranyág XVbQ>\2_ Mind távolabbi már Lecsúsztak... A tűzoltó olyan, mint kezdő zenész a lakodalmas zene­karban. Vagyis: a muzsiká­lás végén hiába tartja a markát, nem kap pénzt a zenekar vezetőjétől. Ez többször is megismétlődik, mire végre meg meri kérdez­ni tőle:- Hát nekem nem jár fi­zetség? (Förster Tamás Jelvétele) Mire a válasz:- Hogyne járna, csak ép­pen nem jut... A hasonlat persze sántít, hiszen a tűzoltók többsége nem kezdő. Mégis vannak köztük, akik húszéves szol­gálat után kapják az arcpi­rítóan alacsony bért. Folytatás: 4. oldal a kamatadó ötlete tKL QjLMá£} )0l o A Színes Vasárnap hét végi ér- gerjesztő hatású. Ha a lakos- visszaszorításáért folvik a küz­tesülése szerint a kormányzat továbbra is megosztott a ka­matadó ügyében: az álláspon­tokat egyeztető tárgyalások vélhetően elhúzódnak, és egy­hamar döntés nem várható. Ez nemcsak azt jelenti, hogy az idén már bizonyosan nem lesz kamatadó, hanem vélhetően azt is, hogy a hátralévő parla­menti ciklusban sem. Értesülésünk szerint a dön­tés-előkészítők köreiben meg­határozó az a nézet, amely sze­rint félő, ha a kormány kiveti a kamatadót, akkor a betétek re­álkamatai csökkennek, holott már most sem magasak. Ha a betétek reálkamatai csökken­nek, a forintmegtakarítások különböző formái jelentősen mérséklődnének, ami infláció­ság most forintban tartott meg­takarításait valutára váltja át - amit az új szabályozás gyakor­latilag korlátlanul lehetővé tesz -, annak is hátrányos hatása lehet. A valuta iránt ilyen eset­ben ugrásszerűen megnöveke­dő lakossági és spekulációs ke­reslet ellehetetlenítheti a jelen­legi előre betervezett forintleér­tékelési arányok betartását is. Egyébként befolyásos banki körökben kifejezett visszatet­szést keltett az, hogy egyáltalán mérlegelik a kamatadó újrabevezetését. Pulai Miklós, a Magyar Bankszövetség főtitká­ra a hét végén úgy nyilatkozott, nincs értelme a kamatadó be­vezetésének, mert az egyéb ha­tásai mellett növelné az infláci­ót, miközben jelenleg annak delem. Pulai hivatkozott arra, hogy 1995. január 1-jétől ép­pen azért csökkentették a ka­matadó mértékét nulla száza­lékra, hogy növeljék a megtaka­rítási kedvet és mérsékeljék az inflációs nyomást. Az inflációs nyomás kivédésére azonban a jövőben is nagy szükség lesz. Pulai utalt arra, hogy a vám­pótlék lebontása miatt a költ­ségvetésből jövőre mintegy 60- 70 milliárd forint esik ki, és az illetékesek ennek pótlására dolgoznak ki terveket. Ha azonban ezt a kamatadóból akarnák pótolni, akkor mint­egy 20 százalékos adóra lenne szükség, ami azonban a befek­tetési kedv jelentős hanyatlá­sához vezetne... Munkatársunktól Tisztújítás az Akadémián Kovács válasza A magyar külügyminisztert meglepte a szlovák miniszterel­nök pénteki nyilatkozata, amelyben Meciar a magyar kor­mányt tette felelőssé azért, hogy még mindig nem cserélték ki a szlovák-magyar . alapszerződés ratifikációs okmányait. Kovács László a rádiónak nyi­latkozva hangsúlyozta: nem a magyar kormány felelős az ok­mánycsere elhúzódásáért, te­kintettel arra, hogy ilyen ok­mánnyal csak Magyarország rendelkezik, mert Szlovákia még nem ratifikálta a dokumentu­mot. Ehhez Michal Kováénak kell aláírnia azt, ám a szlovák köztársasági elnök még meg sem kapta a szerződés szövegét. A Magyar Tudományos Akadé­mia hétfőtől tartja soron követ­kező közgyűlését, amely cik­luszáró és tisztújító is egyben. A CLVI11. közgyűlésen a lekö­szönő elnök, Kosáry Domokos megnyitóját követően a hagyo­mányoknak megfelelően sor kerül az Akadémiai Arany­érem, az Akadémiai Díjak és az Akadémiai Újságírói Díjak át­adására. A megnyitón részt vesz Göncz Árpád köztársasági elnök is. Ezt követően Keviczky László, az MTA főtitkára szá­mol be az intézmény 1993-96. évi tevékenységéről. Délután a további (bizottsági stb.) beszá­molók következnek - ezek vitá­ja 9-én délután lesz. A beszá­molók végén kerül sor a tiszt­ségviselők választási rendjéről szóló javaslat elfogadására. Ha hétfőn erről nem sikerül dönte­ni, a csütörtöki munka kezdő­dik majd ezzel a napirendi ponttal. Május 7-én és 8-án A hon­foglalás 1100 éve címmel lesz az Akadémián tudományos ülés, a csütörtöki ülésnapon pedig a közgyűlés tagjai zárt ülés keretében megválasztják az Akadémia tisztségviselőit, majd a miniszterelnök is kö­szönti az akadémikusokat. Folytatás: 5. oldal Sok tűz, kevés oltó Spanyol kormány Anyák napján - segítségre várva Fél hattól kora hajnalig közvetíti ma a televízió az Aranyág Alapítvány jó­tékonysági műsorát. A produkció célja, hogy minél több pénzt sikerüljön összeszedni a gyermekek életmentésére, gyógyítására, rehabilitálására. Tavaly kilencvenmillió forint jött össze. S már vannak közöttünk olyanok, akik életüket az akkori adakozásnak köszönhetik. A magyar gyermekgyógyásza­tot segítő első televíziós gála­műsort tavaly a TMA Film Kft. szervezte. Akkor 28 ezren adtak 50 forinttól másfél mil­lió forintig terjedő összeget. A teljes bevétel közel 90 millió forint volt. Az egészségesebb jövő reményében indított vál­lalkozás kuratóriuma a ta­valy május 31-ig összegyűj­tött 53 millió forint készpénzt 19 megyei kórház és 2 főváro­si kórház gyermekosztálya között osztotta szét, műszer­vásárlásra. Folytatás: 4. oldal Jósé Maria Aznart, a Konzer­vatív Néppárt vezetőjét a hét végén miniszterelnökké vá­lasztotta a spanyol parlament. Aznar pártja nyerte a márciu­si választást, amelynek követ­keztében a szocialisták csak­nem 14 évi kormányzás után kiszorultak a hatalomból. Mi­után a konzervatívoknak nincs abszolút többségük, Aznar csak a katalán és a baszk nacionalisták segítségé­vel lehetett miniszterelnök. Az új kormányfő vasárnap teszi le az esküt, s hamarosan be­mutatja kormányát. GESZTUS A csecsen felkelők szombaton szabadon bo­csátottak 40, két hónapja túszul fogva tartott orosz építőmun­kást, akiknek társai közül többen a bombázások következtében korábban életüket vesztették. A csecsen gesztus ellenére a hét végén is folytatódtak a heves összecsapások az orosz hadse­reg csapatai és a felkelők között. IBIIÉI*! Ha játszani akar velünk, lapozzon a 10. oldalra! Oroszoknak rovó Borisz Jelcin újraválasz­tása érdekében az Euró­pa Tanács még kivégzé­sek fölött is szemet huny (2. oldal) Nyugdíjreform Lemondás és áldozatok a reményért: ebben azo­nosak a reformkoncep­ciók (5. oldal) Menekített Lajta Budapesten hadihajót ünnepelnek, mint régen (7. oldal) Zorán hitte... Az életből négyes alát adna magának (9. oldal) Idegtotyi titka Az érett pók finoman si­mogatható (10. oldal) Kólák háborúja Pepsi-kék támad a Co­ca-vörösre (13. oldal) Ki kinek adósa? Vincze Balázson kur- tán-furcsán túladott a klubja, ő azonban ké­szül az olimpiára (16. oldal) Lottószámok Hatos lottó: 11, 19, 29,31,36, 42 Pótszám: 18 V : - ' H ,'/,ü MÁR KÉT JÁTÉK! 06-90 333-444 SÍBCl-------1st __J ___Isi I 06-90 333-445 ’ Xy^g|,, - Hívható éjjel-nappal! ? Minden nap 10-10 000, heti fődij 100 000 Ff, vagyis * 0

Next

/
Thumbnails
Contents