Színes Vasárnap, 1996. június (3. évfolyam, 22-26. szám)

1996-06-02 / 22. szám

(3&-fpes m % S,t° ASÁRNAP Vízre szállnak (írásunk a 13. oldalon) Fotó: Benkö Imre Nincs írásos nyomuk X (q . v , Guruló forintok VJu^A. Mo* Titokban kétmilliárd forintot fordított az előző ciklusban a kormány határon túli magya­rok vállalkozásalapításának támogatására. A pénzből mintegy ötvenmilliót Szabó Iván utalt ki az Illyés Alapít­ványnak, ám a pénz soha nem érkezett meg. A hasonló ügyle­teknek nincs írásos nyomuk, így csupán véletlennek tűnik. hogy az Állami Számvevőszék raDuKKant az ötvenmllliós hi­ányra az állami pénzekből tá­mogatott alapítványoknál vetT zett Vizsgálata során A számvevőszék e héten köz­zétett jelentése szerint a min­denkori pénzügyminiszter irá­nyítása alá tartozó - azóta megszűnt - Állami Fejlesztési Rt. (ÁFI Rt.) 550 ezer USA-dol- lárnak megfelelő összeget, ak­kori árfolyamon 47 393 500 fo­rintot utalt ki soron kívül Sza­bó Iván 1993. március 25-én kelt levele alapján. A pénz cím­zettje a határon túli magyar közösségek és a szórványmar gyarság támogatására létreho­zott Illyés Alapítvány volt, ám - a pénzügyminiszteri ukáznak megfelelően - a Magyar Vállal­kozási Kamara számláján lan­dolt az összeg. A pénz az Állami Számvevőszék vizsgálata ide­jén, több mint két és fél évvel később sem érkezett meg az Illyés Alapítványhoz. Folytatás: 3. oldal Takács Ildikó most az ország arculatát tervezi (9. oldal) Kutya és kutya Nagyban ingáznak az ebek Bécs és Budapest között (12. oldal) Hill esélyes-----------Vi o 11 A nyakkendő lehet vörös is Aki járt már Csillebércen, tud­ja, milyen messze a tábor a Belvárostól. A Magvar Úttörők Szövetsége fennállásának 50. 'évfordulójára rendezett noszT taigiabultja mégis viszonylag hamar odaérünk. Ilyenkor este nincs különösebb forgalom Budapesten. Már a tábor kapujában meg­lepődhetünk. A Jubileumi Fesztivál nyitónapjára nem „öregek" andalognak a mosta­nában Csillebérci Szabadidő és Ifjúsági Központnak nevezett jókora park belseje felé. A gye­rekek között van ugyan néhány felnőtt is, de ók nem azok. Nem a régiek, akiket keresünk. Folytatás: 4. oldal Forma-1: a Williams versenyzője a mai Spa­nyol Nagydíjon az élen végezhet (15. oldal) Jordan követel A kosaraskirály kevesli az évi 3,6 millió dolláros fizetését (16. oldal) ■■■■■■mhmbmhhhihhhmI Üzletasszony Csehországban billeg a mérleg A szombat délután kettőkor befejeződött csehországi parla­menti választások első, nem hivatalos eredményét az „exit- poll"-ok alapján tették közzé Prágában. Václav Klaus Polgári Demokratikus Pártja megsze­rezte a szavazatok 33 százalé­kát, és a választás biztos győz­tese lett. Eredménye 3 száza­lékkal jobb, mint a legutóbbi volt. A választók 23 százaléka a szociáldemokratákra szavazott a nem hivatalos és nem végle­ges eredmények szerint. A par­lament harmadik legerősebb pártja a kommunista lesz, míg a keresztények 7,6 százalékot, a jobboldali republikánusok 7,5 százalékot és a kormányzó ODS-sel szövetséges Polgári Demokrata Szövetség (ODA) 6 százalékot szerzett. Biztosra vehető tehát, hogy a kormány élén nem lesz változás. Az idé­zett számok még módosulhat­nak: várhatóan a nagy pártok százalékaránya némileg csök­ken, míg a kicsiké feltehetően valamennyit emelkedik. Hiva­talos végeredmény vasárnap estére várható. (Részletek a 2. oldalon) Helyhatósági választások Ismételt diplomaosztó Mit választottak? Izraelben nem a békéről vagy a háborúról vök- i soltak (2. oldal) Kétmilliós kérés I Szabó Ivántól pénzt kö­vetel vissza az MDF ! (4. oldal) Éjfélkor Óbudai gyermekorvos rendelőjébe hívja a fia­talokat (7. oldal) Ma 16 millió román állampol­gár járul az urnák elé, hogy megválassza a helyhatóságok tagjait. Az őszi parlamenti és el­nökválasztás előtt ez az ország legfontosabb politikai esemé­nye, amely mindenekelőtt a ver zető kormánypárt, a Társadal­mi Demokrácia Pártja számára komoly erőpróba. Erdélyben feltehetően a kormánykoalíciót elhagyni készülő Funar-féle Román Nemzeti Egységpárt és az RMDSZ szerzi meg a legtöbb helyet. Bukarestben 47-en in­dultak a polgármesteri poszt el­nyeréséért, ám valószínűleg csak négynek van közülük esé­lye, közöttük is a volt teniszcsil­lagnak, lile Nastasénak. Az RMDSZ bízik abban, hogy korábbi formáját hozza. A ro­mániai magyarság képviseleti szerve 16 megyében állított Je­lölteket, 254-et a polgármesteri, 257-et a polgármester-helyette­si, 6142-t a helyi és 594-et a megyei tanácsi tisztségekre. Arafat felszólítása Jasszer Arafat, a Palesztin Autonómiatanács elnöke pénte­ken felszólította Benjamin Netanjahu megválasztott izraeli miniszterelnököt, hogy tartsa magát az elődje, Simon Peresz által a palesztinokkal megkötött megállapodásokhoz. Arafat elnökletével Gázában sürgősséggel ülésezett a palesz­tin kormányzat és a PFSZ vég­rehajtó bizottsága. Az ülésről kiadott közlemény felhívta a megalakuló új izraeli kormányt, hogy folytassa a békefolyama­tot, és tartsa tiszteletben a pa­lesztinokkal kötött megállapo­dásokat. A palesztin vezetőség megvi­tatta az izraeli választások vár­ható kihatásait a közel-keleti békefolyamatra, és követelte a tárgyalások folytatását a pa­lesztin területek végleges státu­sáról. (Cikkünk a 2. oldalon) Duna Fesztivál a Római-parton A művelődési miniszter nyugdíjas pedagógusok között (Fotó: Kieb Attila) Katasztrófa vagy szükségszerűség Vita tízezer kórházi ágyról A következő hónapok egyik leg­fontosabb kérdése valószínűleg „igazi ügy” lesz, nem pedig poli­tikai érdekből valódi jelentősé­gén túl mesterségesen fel­transzformált eset, mint a „bara­nyai lehallgatás” vagy a MIG-ek ügye. Az, ami most előtérbe ke­rül, az államháztartási reform előkészítésével függ össze, és százezrek érdekeit érinti: a köz­vetlenül napirenden levő egész­ségügyi reform kérdése is mu­tatja, hogy itt észérvek és érzel­mek egyaránt összecsapnak. Az orvosi kar zöme is elisme­ri, hogy az ország lakosságának egészségi állapotához képest is túl sok a kórházi ágy, mégis or­vosi oldalról az aggodalmak do­minálnak, hiszen az ágyszám csökkentése elsősorban egész­ségügyi leépítésekkel jár majd együtt. Dr. Gógl Árpád, a Ma­gyar Orvosi Kamara elnöke ka­tasztrofális következményeket is lehetségesnek tart majd ab­ban az esetben, ha a Jelenlegi, mintegy 92 ezer kórházi ágyat októbertől 82 ezerre csökken­tik. Részben azt húzza alá, hogy ez a csökkentési koncepció fi­gyelmen kívül hagyja: az ágyak jelentős részét olyanok foglalják el, akiknek igazában nem „gyó­gyító jellegű” ágyra, hanem mondjuk szociális otthonbeli el­helyezésre lenne szükségük. Ebben nagyrészt igaza van: a kórházi ágylétszám leépítésével párhuzamosan vár megoldásra - amely egyelőre nem körvona­lazódik - a „szociális ágyak” ügye. Folytatás: 3. oldal Hatos lottó: 3, 11, 18, 25,31,42 Pótszám: 8 JLjrsÚTPn Ha játszani akar velünk, lapozzon a 11. oldalra!

Next

/
Thumbnails
Contents