Színes Vasárnap, 1996. július (3. évfolyam, 27-30. szám)

1996-07-07 / 27. szám

Játékos forgatás Dosztojevszkij Játékosa Budapestre költözött (Részletek a 13. oldalon) Fotó: Kieb Attila Kósáné és a szkander Kósáné hiába ismertette a szo­cialista frakció előtt a pártel­nökség álláspontját, a képvise­lők legtöbbje nem tudta, mit akar a kormány az alkotmány­koncepció parlamenti szavazá­sán. „Engem csak a pártelnök­ség álláspontjának közvetítésé­ben fogadtak el autentikus­nak” - magyarázza a félreértést Kósáné Kovács Magda a la­punknak adott interjúban. De hajlandó az önkritikára is: „Nem volt elég erős a konflik­tusfelismerő képességünk." A koalícióban ismét fagyossá vált légkör nem rendíti meg az MSZP alelnökét, úgy látja, nem történt semmi katasztrofális, csak szkandereznek. Majd a kétharmados törvények módo­sításakor, illetve az államház­tartási reformhoz szükséges parlamenti döntésekkor derül ki, hogy hogyan is van egymás* sal a két kormányzó párt. (Vasárnapi beszélgetés Kósáné Kovács Magdával a 9. oldalon) Csernomirgyin és Lebegy párharca Viharos orosz kormányalakítás Viktor Csernomirgyin orosz kormányfő újabb megbízást kapott kormányalakításra a választáson győztes Borisz Jelcin elnöktől. Hír szerint Jelcin egyúttal arra is felszó­lította miniszterelnökét, te­gyen többet a bűnözés vissza­szorítására. Csernomirgyin egyébként közölte, nem kíván átadni hatásköréből Alek- szandr Lebegy tábornok nemzetbiztonsági főnöknek, Jelcin legújabb szövetségesé­nek, aki állítólag maga is megkezdte egy kormánylista összeállítását. Jelcin támogatói párhuza­mosan antikommunista front szervezését kezdték meg a parlamentben. 1 r-, i ~ ~ Dr. Czeizel és M. Zoltán: hosszú eljárás várható v t. / §x, \y i.'k L1 A Színes Vasárnap lényeges érte­süléshez Jutott a rendőrségről, ahol egyébként hírzárlat van, az elmúlt esztendők egyik legkülö­nösebb büntetőügyében. A hír­zárlat falán áttört információ sze­rint mind a rendőrségen, mind a nyomozás törvényességi felügye­letével foglalkozó legfőbb ügyész­ségen a legmagasabb szinten fog­lalkoznak azzal az üggyel, ame­lyet nem egészen pontosan „bér- anyasági exportügyletnek", „cse­csemőkiviteli műveletnek" nevez­nek. Ugyanakkor hangoztatják, hogy - mivel ez az eset precedens nélkül áll a hazai nyomozások és büntetőeljárások történetében - roppant hosszú vizsgálatra lehet számítani. Ugyancsak elhúzód­hat - ha vádemelésre kerül sor - a bírósági szakasz is. Az ügyet egy tengerentúli őri­zetbe vétel váltotta ki. A magyar származású Gáti Marianne kana­dai állampolgárt azért tartóztat­ták le Kaliforniában, mert eltit­kolta adóbevételét. A vizsgálat so­rán kiderült, hogy örökbe fogad­ható csecsemőre váró, amerikai családoknak mintegy száz terhes asszonyt közvetített ki - Kelet-Kö- zép-Európából. Az anyák az USA- ban szültek, és a csecsemőket az Egyesült Államok polgáraiként anyakönyvezték: egyetlen ilyen ügylet ö«‘zehozásáé-t Gáti Marianne sok ezer, esetenként több tízezer dollárt kapott. A nála tartott házkutatás során kiderült, hogy Magyarországról az ügylete­ket az Országos Közegészségügyi Intézet dr. Czeizel Endre pro­fesszor vezette osztályának faxá­ról bonyolították le. (A genetikus­professzor ma a Nemzeti Egész­ségvédelmi Intézet főigazgatója: beosztása államtitkári, és ezzel nyilván összefügghet, hogy az üggyel a nyomozó hatóságok az említett magas szinten foglalkoz­nak.) Ezt követően lépett a nyilvái vsi Vi t nosság elé dr. Czeizel, közölve, részt vett a közvetítésben, de pénzt sem ő, sem pedig az utasí­tásai alapján tevékenykedő be­osztott munkatársa, M. Zoltán nem kapott. Úgy tudja, hogy az anyák is csupán repülőjegyre kaptak pénzt Gáti Marianne-tól. Ismereteink szerint az ügy egyet­len gyanúsítottja M. Zoltán, akit a rendőrség már kihallgatott: dr Czeizel ezzel szemben magára7 vállalja a felelősséget M. Zoltán egész tevékenységéért is. Az ügy - mondotta egy, a nyo­mozást hivatalból ismerő bünte­tőjogász - valóságos Jogi dzsun­gel. Utalt rá: dr. Czeizel pénte­ken újságíróknak azt mondotta, hogy az eljárás 1995 nyaráig törvényes volt, s miután akkor módosították, szigorították az örökbefogadást, ő és M. Zoltán ettől kezdve megszüntette a részvételt Gáti vállalkozásában, í I Folytatás: 3. oldal Drága autópálya Bár a bíróság még nem döntött arról, nem túl magasak-e az Első Magyar Koncessziós Autó­pálya Rt. (Elmka) díjai az Ml-es autópálya 42 kilométe­res szakaszán, a koncessziós szerződés szerint a cég július 17-től augusztus 31 -tg beveze­ti nyári árait. Ennek megfelelő­en személyautók után az eddi­gi 960 forint helyett a nyári időszakban 1300 forintot kell majd fizetni, és 20-30 száza­lékkal nő a többi járműre vo­natkozó díj is. Egyébként elkészült az a je­lentés. amelyhez a Közlekedés- tudományi Intézet (KTI) Rt. számolta a forgalmat az Ml-es autópálya koncessziós (Gyór-Hegyeshalom közötti) szakaszán, illetve a 10-es út szintén Győr és Hegyeshalom közötti részén. A forgalmi ada­tokból kitűnik: az Ml-es autó­pálya szakaszát több külföldi jármű veszi igénybe, mint ma­gyar. A 10-es úton pedig a hely­zet éppen fordított. Az arány különösen a hétvégi forgalom­nál szembetűnő, amikor is a külföldi forgalom aránya a fize- tő-autópályaszakaszon 76-77 százalék. Az autópályát igénybe vevő magyar járművek többsé­gét Is a vállalatok által üzemel­tetett gépjárművek teszik ki. Folytatás: 3. oldal Nem dobják ki a kerékbilincseket Az Alkotmánybíróság (AB) semmisnek nyilvánította e héten a parkolásról szóló fő­városi rendeletnek a kerék- bilincs használatára vonat­kozó elemeit. E határozat azonban csak a fővárosra vonatkozik, Magyarország más városaira - ahol szintén így büntetik az autósokat - nem. Ám könnyen lehet, hogy a budapestieknek sem kell végleg búcsút venniük a kerékzáraktól. A főváros Jogászai már keresik azokat a jogi megoldásokat (kicsit nyersebben: kiskapu­kat), amelyek révén - már az AB által sem kifogásolható módon - ismét alkalmazható lesz a kerékbilincs. Az átme­neti időben a hagyományos szankciókkal (pl. pótdíjak ki­szabása) büntetik az eltévelye- dő autósokat. Pócs Attila, a főváros EBRD programirodájának vezetője már az összes létező fórumon elmondta, hogy a parkolási társulásban részt vevők tiszte­letben tartják az AB határoza­tát. Ez persze nem jelenti azt, hogy végleg letettek volna a kerékbilincsről, csupán az al­kalmazás Jogi hátterét próbál­ják más módon rendezni. Azt A jogászok már keresik a kiskapukat a kerékbilincsek megmentésére még nem tudni, hogy a jogá­szok milyen eredményre jut­nak. Szoldán Péter, az V. kerü­let fővárosi küldötte azonban optimista. Úgy gondolja, leg­később a nyár végén megint előkerülhetnek a kerékbilin­csek. A kerékbilincs alkalmazásá­val kapcsolatban felmerült al­kotmánybírósági aggályok azt is vitatták, hogy a tulajdonos nem rendelkezhet szabadon a gépkocsijával, amíg tartozását nem rendezi a főváros ügyfél- szolgálati irodáján. Folytatás: 13. oldal Erős elnök Jelcin hatalma szinte korlátlan (2. oldal) Temetőben Sírjánál emlékeztek hívei a hét éve elhunyt pártfőtitkárra (3. oldal) Vagyonvallomás Isépy Tamás nyilvá­nosságra hozta. Értékei között említi a magán- könyvtárát (4. oldal) Feltárás Hiába keresték a régészek a várban Mátyás első feleségének a sírját (7. oldal) Diplomatanej Először csak hobbiból foglalkozott a képzőmű­vészettel (10. oldal) Kínaiak A magyar honfoglalás 1100. évfordulójára igé­nyes kötetet jelentettek meg (12. oldal) Hulló csijtagok Sztárok nélkül érkezett a finishez a wimbledoni tenisztorna (15. oldal) Zűrös fiúk Baj van a Keletről ér­kezett profi focistákkal (16. oldal) í 1 _______________________________/ A, a »B B IwflggBjBa Jm mm Hatos lottó: 3, 5, 13, 16, 34, 35 Pótszám: 11

Next

/
Thumbnails
Contents