Színes Vasárnap, 1996. szeptember (3. évfolyam, 35-39. szám)

1996-09-01 / 35. szám

Vágérosnamén.y lomaháza Nyíregyháza Miskolc Mátészalki 'Hatvan »Tatabánya (kisbér S Kerepás Tiszafüred Vértes­somló Szolnok Debrecen Szombathely löröstarc] Veszprém 'Székes­fehérvár Kecskemét Zalaegerszeg V- \ Nagykanizsa Derek­egyház Mez) Battonya Kaposvár Bácsalmás Szeged A 75. születésnapját ünneplő Pataki Ferenc fejszámoló művész hamarosan Németországba utazik, hogy bizonyítsa: még mindig gyorsabb a komputereknél. (Részletek a 7. oldalon) Ha kedd, akkor alapszerződés Viharos vitát várnak a rendkívüli ülésnapon Előreláthatóan viharos lesz a parlament keddi, rendkívü­li ülése. Az összehívást az ellenzéki pártok, továbbá több független képviselő kérte. A parlamenti ellenzék az ülésnapon határozati ja­vaslatot terjeszt elő a ma­gyar-román alapszerződés ügyében: a parlamenti arit­metika ismeretében teljesen bizonyosra vehető, hogy azt el fogják utasítani. A külügyi bizottságban egyébként a kormánytöbbség támogatta azt, hogy az indítványt vitára bocsássák. Az ellenzék vezetői a Színes Vasárnap értesülései szerint a hétvégén egyeztető értekezletet tartottak. Ott elhatározták, hogy javaslatukhoz - amely­nek alapgondolata az, hogy a szerződést csak a parlament előzetes jóváhagyásával lehes­sen aláírni - mindjárt az ülés­nap kezdetén módosító indít­ványt terjesztenek be. Ez a korrekciós indítvány arra irá­nyul, hogy időkorlátozás nél­kül nemcsak általános, hanem részletes vita is folyjon az alap- szerződésről. Az ellenzék - mint ezt Gál Zoltán házelnök múlt heti nyi­latkozatában hangoztatta - a belpolitikai hisztériakeltéshez közelítő kampánytól sem riad vissza. A Gál-nyilatkozat óta napvilágra került közvéle­mény-kutatási eredmények azonban azt valószínűsítik, hogy a lakosságot a parlamen­ti vita aligha fogja hiszterizál- ni: ugyanis a megbékélést, a normális államközi viszonyt a szomszédokkal az emberek döntő többsége támogatja. Közben a kormánnyal ez ügyben szemben állók saját Folytatás: 3. oldal Pápára várva Díszes ebédlő, terített asztal. Pannonhalma várja a pápát. Részletek az 5. oldalon (Fotó: Kieb Attila) Tölgyessy: búcsú az SZDSZ-től Kilépett az SZDSZ-ből és a párt parlamenti frakciójá­ból Tölgyessy Péter. A párt korábbi elnöke a független képviselők közé ül át. Pető. Iván szerint a szabad de­mokraták körében nem okozott meglepetést elődje lépése. Részletek: 3. oldal Pataki versenyre kél a számítógéppel Mentik a kenyerüket Lebegy: Eleget hadakoztunk már Csecsenföldön Vége a háborúnak Jelenleg az Országos Mentő- szolgálat (OMSZ) - nevével el­lentétben - jóval többször szállít, mint ment. Négy kivo­nulásból háromszor csak utaztatják a betegeket otthon­ról a kórházakba, majd vissza. Van azonban le­hetőség tehermentesítésükre, hiszen az ÓMSZ-on kivül ma már a Magyarországi Beteg- szállítók Országos Érdekvé­delmi Szövetségébe (MBÉSZ) tömörült 52 szervezet is szál­líthatja a pácienseket. Az MBÉSZ tagszervezetei csak­nem negyven városban és ki­sebb településen működnek, sőt néhol több cégük is oszto­zik a feladaton. (Többek kö­zött Budapesten, Kaposváron, Pécsett, és Mátészalkán.) Gyula Tibor szövetségi el­nök szerint az év végére az or­szág nagy részében (ábránkon a színezett terület) elérhető lesz a szolgáltatásuk. Ennek érdekében a közel­jövőben további szerződéseket kötnek betegszállításra szako­sodott vállalkozókkal. Gyula ugyanakkor kijelentette, hogy igen komoly feltételeknek kell majd megfelelniük azoknak, akik a szervezetükhöz kíván­nak csatlakozni. Alapfeltétel többek között a korszerű, ülő- és fekvőbeteg szállítására egy­aránt alkalmas autó, a szak­képzett személyzet, a diszpé­cserközponttal felszerelt beteg- szállító állomás. Ezek hiányá­ban egyébként ma már az Álla­mi Népegészségügyi és Tisztior­vosi szolgálat sem adhat ki betegszállítási engedélyt. Folytatás: 4. oldal A csecsenföldi háború vé­gét jelentő közös politikai nyilatkozat aláírásával fe­jeződtek be szombat hajnal­ban Lebegy tábornok, az orosz Nemzetbiztonsági Ta­nács titkára és Maszhadov csecsen vezérkari főnök tár­gyalásai, akik a csecsen ha­tár közelében folytattak csaknem nyolc-órás megbe­szélést. Az Oroszországi Föderáció és a Csecsen Köztársaság viszonyá­nak alapelveiről aláírt nyilatko­zat lesz a bázisa a politikai ren­dezést célzó további tárgyalá­soknak. A dokumentum szöve­ge szerint 2001. december 31-ig politikai megállapodást kell alá­írni Moszkva és Csecsenföld kapcsolatairól - ez azt jelenti, hogy Csecsenföld státusának ,A háborúnak vége, eleget hadakoztunk” - jelentette ki Lebegy az aláírási ceremónián, s kiemelte: már eddig is ko­moly eredményeket értek el a csapatszétválasztásban, s vál­lalt kötelezettségeit mindkét fél maradéktalanul teljesítette. Az aláírásnál a csecsen kül­döttség .Allah Akbar!”, „Éljen Lebegy!”, „Lebegy az elnök!” felkiáltásokkal üdvözölték az orosz Nemzetbiztonsági Ta­nács titkárát. Aszlan Maszha­dov, aki a szakadárok nevében írta alá a közös nyilatkozatot, úgy foglalt állást, hogy a hábo­rút már jóval korábban be le­hetett volna fejezni, de „csak most akadtak olyan politiku­sok, katonák, akik tényleg el­határozták a béke megterem­tését". Információk a 2. oldalon eldöntését öt évvel elhalasztot­ták (korábban Lebegy 10 esz­tendős türelmi időszakot is em­lített, tehát ez az öt év kompro­misszum eredménye). Leteheti a fegyvert 1996 végéig tervezett ellátási területek + jelenleg működő alternatív betegszállító társaságok Eltűntek Belgiumban két tizen­éves lánynak ismét nyo­ma veszett (2. oldal) Informatika Öt év múlva elérjük az európai átlagot (4. oldal) Politikai kulissza Suchman tárgyalásai és az energiaár-emelés (5. oldal) Dicső raktár Borbás néni Sülysápon, a kertjében szobrokat őriz (7. oldal) Sivaráma Szvámi Létai Péterként született Bu­dapesten (9. oldal) Kolbászrekord 250 méter hosszúságú­val kísérleteztek Keszt­helyen (10. oldal) Vetkőző díva Kihunynak a fények, egyetlen reflektor vilá­gítja meg a színpadot. (12. oldal) VB-start Ma este a Népstadion­ban a finnekkel kez­dünk (15. oldal) Halálos csapás Karpov ellen a világ mindig azt lépte, amire a legtöbben szavaztak (16. oldal) Lottószámok Hatos lottó: 9, 15, 23, 25, 28, 45 Pótszám: 30 Krisna-vezér ____________________ ' Mmui .______________ i jj Bppr I • HL V i m \ ^ ML JtitÉíHl-évfolyam, 35. szám ex , "y kZX'xüAc c^> * _________________________1______________^ _________________

Next

/
Thumbnails
Contents