Színes Vasárnap, 1996. november (3. évfolyam, 44-47. szám)

1996-11-03 / 44. szám

Temetőinkben Románia, Jugoszlávia, Egyesült Államok Pénteken találkozik az MSZP elnöksége és az SZDSZ ügyvivő testületé j Koalíciós nagyjavítás A Színes Vasárnap értesülé­se szerint jövő héten, vél­hetően pénteken találko±TR~a ’•Magyar Szocialista Párt el­nöksége és a Szabad De- mokraták—Szöveiségének— ügyvivő testület». A megbe­szélést Kósáné Kovács Mag­da ügyvezető alelnök és Pető Iván pártelnök-frakció­vezető készítette elő. A koa­líció fennállása óta ez lesz az első ilyen jellegű tanácsko­zás. Eredetileg más, valami­vel korábbi időpontban akar­ták megtartani, ám Horn Gyula pártelnök-miniszterel­nök jelezte részvételi szán­dékát, és az ő más irányú el­foglaltságára tekintettel tet­ték át az időpontot e napra. A nyilvánosság kizárásával tar­tandó találkozóra olyan időpontban kerül sor, amikor a viszony a két koalíciós párt kö­zött ismét kiéleződött: néme­lyek szerint ez e pártszövetség eddigi legfenyegetőbb válsága. Sajátossága, hogy eziittai nem egyetlen konkrét kprHés jplpnt Északi tópróbát, hanem problé­mák szélesebb körében kerül­tek a iQcsik-üggvel egy időben napvilágra a nézeteltérések. Ami a vita megjelenési for­máit illeti, az MSZP-ben a ve­zető politikusok, így Horn Gyu­la, valamint Kósáné Kovács Magda, Szekeres Imre és má­sok egyöntetűen azt hangoztat­ták, hogy a koalíciót az ország érdekében fenn kell tartani, de a konstruktív működéshez az SZDSZ-nek felül kell vizsgálnia eddigi magatartását több kér­désben is. A szocialistákat elsősorban az nyugtalanítja - és értesülésünk szerint ennek hangot adnak a jövő heti talál­kozón is hogy az SZDSZ, no­ha kormánypárt, időnként egy­fajta belső ellenzékként lép fel a kormánypolitikával szemben. Elsősorban ennek tulajdonít­ják a belső koalíciós gondokat, a kohézió hiányát. Folytatás: 3. oldal Választások napjai Ma elnök- és parlamenti választást tartanak Romániá­ban, míg Jugoszláviában ugyancsak törvényhozási vá­lasztásokat rendeznek. Az előrejelzések szerint Ion Ilies­cu román elnök számíthat ar­ra, hogy - legalábbis majd a második fordulóban - megőrzi tisztét. Nyílt kérdés azonban, hogy az ő eddig kormányzó párt­ja megfelelő többséget kap-e, és milyen koalíció irányítja majd Romániát. Egyértelműbb a helyzet Belg­rádban, ahol Milosevics elnök posztkommunista rendszere az elmúlt évek drámája ellenére bízhat abban, hogy a megosz­tott demokratikus és ultranacio­nalista ellenzékkel szemben ha­talmon marad. Ezt megkönnyí­tendő nem szavazhatnak sem a menekült szerbek, sem a külföl­dön dolgozók százezrei. Kedden a világhatalom pol­gárai is választanak. Minden jel arra mutat, hogy az ameri­kai szavazáson a demokrata párti Bili Clinton fölényesen legyőzi republikánus ellenfelét, Bob Dole szenátort, és további 4 évre a Fehér Házban marad­hat. Az amerikai Kongresszus újjáválasztásánál is jó esélyei vannak a demokratáknak, akik visszahódíthatják hagyo­mányos többségüket a konzer­vatívoktól. (Kommentárjaink a 2. oldalon) Felfeslik-e a törvény szövedéke? Intézményi garanciák kellenek, amelyek ellen Al Capone is tehetetlen... latát milliárdosokra pazarol­ja, hanem mert attól fél, adott esetben az ő „háza-mezeje" is veszélybe kerülhet. Ez az érzés különösen ak­kor ölt testet az emberben, ha dr. Szőgyényi Józsefet, dr.To- csik Márta ügyvédjét hallgat­ja. Dr. Szőgyényi lapunknak igen drámaian fogalmazott.- A politika kellős közepébe került a jog - állítja az ügyvéd -, s ez nagyon veszélyes, hi­szen odavezethet, hogy az ál­lampolgár hite is megrendül a jogállamban. Mert ön most egy hitében megrendült ügy­véddel beszél... Folytatás: 4. oldal A Merzse különlegességeit nem a ritkaságoknak köszönheti Megpecsételtpek tűnik a főváros egyetlen mocsaras-lápos terüle­tének, a XVII. kerületben talál­ható Merzse-mocsárnak a sor­sa. Amit az aszályos évek és a mesterséges beavatkozások ed­dig nem tettek tönkre a terület élővilágában, azt az MO-ás körgyűrű erre a részre tervezett szakaszának megépítése végleg felszámolhatja. Bár amilyen ütemben romlik a terület állapo­ta, lehet, hogy a földmunkákat már meg sem éri a Merzse. A város szélén, Rákoskeresz­túr és Rákoscsaba határában fekszik ez a vizes-mocsaras te­rület, amely számos növény- és állatfajnak ad otthont. A Merzse - amelyet az öregebbek még (Fotó: Kieb Attila) Merseként ismertek - különle­gességét nem a ritkaságoknak köszönheti, sokkal inkább an­nak, hogy ilyen mocsaras élőhely nem található még egy Budapest közigazgatási határa­in belül. A táj a maga huszonhét hektárjával majd húsz éve a főváros védettsége alatt áll. Folytatás: 14. oldal Az elhíresült jogásznő, aki­nek neve már-már fogalommá vált az elmúlt hetekben, a kezdet kezdetén szinte az „ősgonosz” megtestesítője­ként jelent meg a közvéle­ményben, aztán, ahogy múlt az idő, valószínűleg egyre töb­ben kapták fel a fejüket meg­lepetésükben. Hol arról érte­sülvén, lefoglalták Tocsik Márta teljes vagyonát, hol ar­ról, hogy zárolták számláját - sőt az ügyvédjéét is -, hol ar­ról, hogy nem igazán találja el a nyomozó hatóság a vádat. Az állampolgárt, aki úgy gon­dolja, jogállamban él, ilyen­kor eltölti némi együttérzés. Persze nem azért, mert sajná­Nehéz helyzetben Az emlékezés pillanatai Hagyományőrző nép vagyunk: tavaly is csaknem kétmillióan látogattak ki a fővárosi te­metőkbe, hogy virágokkal és gyertyákkal emlékezzenek sze­retteikre - mondja Ladányi Jenő, a Budapesti Temetkezési Intézet Rt. (BTI) vezérigazgató­ja. - Vélhetően idén sem lesz másképp, hiszen már október utolsó napjaiban nőtt te­metőink látogatottsága, s ta­pasztalatom szerint sokan lesznek az ünnepet követő hé­ten is.” Ezért aztán teljes lét­számban (közel 900-an) dol­goznak majd a sírkertekben, sőt a munkatársak jó része túl­órázni is fog. Folytatás: 6. oldal D A\/[ ( Kitikkad a fővaros mocsara Kósáné Kovács Magda, az MSZP ügyvezető alelnöke ér­zékeli, hogy a pártja iránti bi­zalom csökkent, mégsem tar­taná helyesnek, ha idegesen, kapkodva válaszolnának erre a helyzetre. Tudja, hogy az ál­lampolgárok határozott fellé­pést várnak a korrupció ellen, es igazuk is van. Ha azonban a szocialista párton belül azon­nali intézkedéseket kérnék számon, nehezen tudna vála­szolni. Ha ugyanis bűncselek­mény történt, abban az igaz­ságszolgáltatásé a végső szó, ha erkölcsi és politikai vétkek bizonyosodnak be szocialis­tákról, el kell járni velük szem­ben, de legalább ilyen fontos az is, hogy számíthassanak a párt belső szolidaritására azok, akiket méltatlanul ért támadás ebben az ügyben. Úgy látja, ilyenek is vannak, szép számmal. Vasárnapi beszélgetés a 9. oldalon li BHHHBHHBHEM Professzorok Négy pártnak ajánlaná­nak támogatást, ám csak három jött el (3. oldal) Perek, ítéletek Az ügyészek nem sür­gethetik a bírákat a pe­rek kitűzésére (4. oldal) Ennyire puhák? A szakszervezeti érdek­egyeztetők újabban takti­kát változtatnak (5. oldal) Arcaink Folytatódik Furmann Imre naplója. Az MDF egykori alelnöke most az 1990-es év október végi, novemberi események­ről ír (6-7. oldal) Mínusz 253 A hidrogént mindenütt a jövő üzemanyagának tekintik (10. oldal) Ffynnon Gars A baj akkor zúdul a hely­beliek nyakába, amikor őfelsége földmérői meg­érkeznek (12. oldal) Szemétügy Pilisborosjenőn a gödör csak hallgat, mint a ku­ka (14. oldal) Vitorlásrajt Ma kezdődik a több mint 100 napos föld kö­rüli vitorlásverseny, amelynek Fa Nándor az egyik favoritja (16. oldal) Lottószámok Hatos lottó: 2, 10, 24, 29, 40, 41 Pótszám: 5 6Wi 13^ í-tT ASÁRNAP III. évfolyam, 44. szám Ára: 33forint 1996. november 3.

Next

/
Thumbnails
Contents