Színes Vasárnap, 1996. december (3. évfolyam, 48-52. szám)

1996-12-01 / 48. szám

Blokádbaj A cirkuszi tigrisek mar­hahús helyett napokig csak egy-két csirkét kaptak (2. oldal) Szabó, a nyerő-Ü III. évf. 48. szám Ára: 44 Ft 1996. december 1. x b % A Parlament elé készül az új főkapitányjelölt Forgács László i tábornok lesz lUJ A hét elején, a Színes Vasár­nap értesülése szerint, az Országgyűlés illetékes bi­zottsága meghallgatja For­gács László ezredest, Bor- -<í sód megyei főkapitányt, akit a miniszterelnök országos rendőrfőkapitánynak kíván / kinevezni. Forgácsnak előreláthatóan el­sősorban a fővárosi merényle­tekre és kézigránátos robban- ___________I *2* y tásokra vonatkozó kérdésekre kell választ adnia: Mit tett ed­dig a rendőrség, és miért nem tudott eredményt felmutatni? A rendőrség vezetőinek magyará­zatai az üggyel kapcsolatban - az, hogy konkurens bandák pi­acfelosztási kísérleteiről van szó és így mindez az állampol­gárt nem veszélyezteti - általá­nos visszautasításra találtak, j­% Folytatás: 5. oldal Iliescu a pártelnök Eskütétele alkalmából Emil Constantinescu, Románia elnöke „teljes körű hatalomváltást” he- lyezett kilátásba. Szombaton en­nek jegyében írták elő azt a poli­tikai megegyezést, amely széles ^ körű parlamenti támogatást biz- * tosít a kabinetnek. Ez magában foglalja áz új parlamenti erővi­szonyok szerint a negyedik he- ’ j lyen álló RMDSZ támogatását. Eközben újjászerveződik az el­lenzékbe került volt kormány- - párt. Ion Iliescu volt román ál­lamfő belépett a Szociális De- ■-V mokrácia Romániai Pártjába (SZDRP), amelynek államelnök­ként az alkotmány értelmében u nem lehetett tagja. Iliescu részt vett a párt szűk körű vezetésé­nek péntek esti ülésén is, és egy XL szombati sajtónyilatkozatban le­szögezte: a' pártnak felül kell ' ✓ vizsgálnia stratégiáját, program­| jj ját és tevékenységét. Az SZDRP Iliescu szerint Ro- " ; mánia legerősebb pártja marad, J és a román ellenzéken belül a , legnagyobb baloldali erő. Mindez-aZ új elemzést, megközelítést és irányzatot követel meg, szüksé­gessé teszi a párt jövendő tevé- 'Z kenységének átalakítását. Amennyiben javasolnak a pártel- nöki tisztségre, azt hiszem, el fo- j gom fogadni a megbízást - mon­dotta a volt román államfő. f Korlátolt felelősségű zöld bárók AZ ISTEN HOZTA, MŰVÉSZ UR! Tegnap déli tizenkét órától hazai földben, a Farkasréten nyugszanak Kabos Gyula földi maradványai. Bartók Béla és Karády Katalin után íme, a legkedvesebb magyar komikus is hazatért Amerikából. Mindannyiuknak másért és másért kellett menekülnie számukra különösen viszontagságos történelmünk elől, s mindannyiuk számára méltatlan megpróbáltatásokat tartogatott az amerikai élet. S most még az újratemetésen is átkozottul esett a hó. Kabos persze azt mondaná: Hulla, hó... miért baj, ha hull a hó? Igaza is van. (Cikkünk a 11. oldalon) /\ —; , v ; * . (Fotó: Benkő Imre) VVT&Tft ^ _________________/ ___________________ (Fotó: Benkő Imre) „Üdvözöljük! Wilkommen! Welcome!” - kö­szönt a tábla a kis szabolcsi falu határában. A Nyíregyháza és Tokaj között meglapuló Kótaj község a közelmúltban egy több mint ötmillió forintos bírság kapcsán híresült el. Az itteni Zöld Bárók Kft.-t a megyei munkaügyi köz­pont külföldi munkavállalók szabálytalan fog­lalkoztatásáért bírságolta meg. De kik is azok, akiknek volt bátorságuk (pimaszságuk?) e szitokszóvá tett nevet magukra venni?- A bírságolást megelőző raz­ziát egy bejelentés előz­te meg - emlékeztet Rusin József, a büntetést kiszabó nyíregyházi hivatal igazgató­ja-. Am nemcsak ez a jelentge- tés utal arra, hogy a „zöld bá­rókat” kevéssé kedvelhetik a kótajiak. A faluban portájuk előtt álldigáló idős asszonyok éppen a világ dolgait hányják ­vetik. Egyikük Pál Elemér ku- lákszármazású volt téeszelnö- köt, a Zöld Bárók Kft. idén ta­vasszal elhunyt ügyvezető igazgatóját említi, aztán gyor­san lenyeli a szót: „Halottról vagy jót, vagy semmit”... Annyi azért még kis unszolás­ra kiszakad belőle: a ter­melőszövetkezeti vezetőkből zöld báróvá avanzsált urak megszerezték a téeszföldek jó részét. „Magángazda alig van, aki mégis kapott tőlük földet, az csak keveset,2-3 hektárt.” A kótaji kocsmában sörös- kriglik fölé hajló férfiak először visszakérdeznek: kivel va­gyunk? Miután tisztázzuk, hogy „senkivel”, már bátran fo­galmaznak: „A zöld bárók kira­bolták a falut, most meg mini­málbérért dolgoztatják.” A tár­saság egyik tagja a kft. dolgo: zója, de ő társai unszolására sem szól semmit - csak szoron­gatja maradék sörét. A többiek mesélik: itt még a polgármester is egykori szövetkezeti vezető, s persze „egy követ fúj” a zöld bá­rókkal, mivel megválasztását is a volt tsz-górék segítették elő. De azt is mondják: igazából már csak egy zöld báró van Kó- tajon... yJ? Folytatás: 6. oldal A Néppárt elnököt vá­lasztott. Pusztai Erzsé­bet és Szabó Iván, a két jelölt közül az utóbbi lett a befutó (3. oldal) Tökölyánum Üres házba költöz­nének, ajánlatot tettek a lakóknak (4. oldal) Arcaink Furmann Imre, az MDF volt alelnöke naplójá­ban most az 1992-es esztendő nyarára emlé­kezik (6-7. oldal) Későn erő A nők sokkal okosab­bak, mint a férfiak, megtanulták befolyásol­ni őket - mondja Dustin Hoffman (9. oldal) Jótékony halál Nálunk még vitatott, máshol már gyakorlat az eutanázia (10. oldal) Újra itt van Már csak nevében Neo, de még mindig primitív a régi zenekar (11. oldal) Fekete földrész Afrikában a helyzet vál­tozatlan. Vagy rosszabb­ra fordult? (12. oldal) Az első üldözői Az MTK-ban úgy tart­ják, még nem lefutott a bajnokság (16. oldal) Hatos lottó: 17, 30, 31, 36, 39, 42 Pótszám: 24 r j ~J PM INOO I \ \j^r ; (íu-XIFV* rvr:~y / - - ■ »*»-« • /• • -y<7 — -Xi p (T X -* * AP/ok^ bt ti pscser * .

Next

/
Thumbnails
Contents