Szinészek Lapja, 1918 (55. évfolyam, 1-10. szám)

1918-01-01 / 1. szám

51589 1918. LV. évf. l.Sí. ■BiMaoest, január 1^”í9ZS ---------------1-----------­színészek lapja Az Országos Szinész-Egyesfilet hivatalos közlönye. ELŐFIZETÉSI ARA: Eí^ész évre 8 Icoroae. — Fél évre 4 korona. Negyed évre 2 korona. Megjelenife; minden hó 15-én. Hivatalos rész. A legközelebbi tanácsülésre behívatnak : Géza, Sümegi Ödön, Szabados László és Endre tanácsosok. 6425. Horváth Teréz, 81. Bihari Sándor, Ernyei Emil és 4608. Bedöcs Józsa felhivatnak, hogy tartózkodási helyüket közöljék. 4819. Pajor Sándort felhívjuk, hogy tartózkodási helyét irodánkkal haladéktalanul közölje. Tudomásul. Egyesületünk tanácselnöke Szilágyi Vilmos vasár- és ünnepnapok kivételével naponként 12 órától 1 óráig a központi irodában található. SZERKESZTŐSÉG ÉS KIADÓHIYUaL: T Budapest, Vili., Baross<-tér 9. sz. I. emelet, 8. ajtó, hol az előfizetévek, valanűnt a hirdetések árszabóly szerint^vétetnek ^I. TELEFON JÓZSEF aZl-67. Remete Szeghő Figyelmeztetés. Elnök ur rendeletéből felkérjük a t. tagokat, hogy beadványaikat ne az ő nevére címezve, hanem a tanács­hoz küldjék be. t Felhívás! Minthogy az 1918 — 19. színházi évre a szervez­kedések megindultak, tisztelettel kérem az Orsz. Színész- Egyesület t. tagjait, hogy amennyiben az egyesület szer- ződtetési osztálya utján óhajtanak elszerződni, szíves­kedjenek ajánlataikkal sürgősen felkeresni Fénykép, műsor okvetlen mellékelendő. Minden ajánlatra azonnal válaszolunk. Tisztelettel: Országh Bertalan, a szerződtetési osztály vezetője. 18.157/917. ein. szám. Az igazgató urak figyelmébe! Kérjük az 1918. év' I. felére esedékes tagdijakat levonni és a január havi kimutatásban okvetlen elszá­molni, annál is inkább, mert el nem számolás esetén, ez az iroda által hivatalból pótoltatik. Köszönet. Szeretett, felejthetetlen emlékű Ödön fiam elhunyta alkalmából pályatársaim részéről annyi jószivből eredő részvétirat érkezett hozzám, hogy ezekre egyenként válaszolni képtelen vagyok. Ezúton mondok hálás kö­szönetét mindazoknak, akik jóleső részvétükkel az én és szeretteim fájdalmát enyhítették. Roboz Elek. AZ ORSZÁGOS színészegyesület T. ELNÖKSÉGÉNEK BUDAPEST. Az érdekelt igazgatókkal való sürgős közlés vé­gett értesítem a t. Elnökséget, hogy a cs. és kir. had­ügyminiszter ur a magyar vidéki színházaknak katonai zenekarral való ellátására vonatkozóan kiadott 1917. évi 127.075. számú, a t. Elnökséghez is megküldött rendeletéhez pótlásul 28.956. ein. sz. a. újabb rende­letet adott ki az illetékes katonai parancsnokságokhoz, oly értelemben, hogy a vidéki színpadok zenével való ellátásának zavartalan menete érdekében a 200 segéd­szolgálatos zenész felmentésének tervezett keresztülvi­teléig, arcvonalszolgálatra alkalmas, színházi zenét el­látó zenészeket csak akkor szabad bevonni, ha meg­felelő pótlásokról gondoskodás történhetik. BudapesL^,4:^7.;'évi október hó 27-én. 7 'u \ Mi

Next

/
Thumbnails
Contents