Szinészek Lapja, 1920 (57. évfolyam, 1-11. szám)

1920-01-15 / 1. szám

I D 1569 1920. LVIl. évf. 1. sz. Budapest, január 15. SZINE^S« LAPI A Az Orszi^os Sziaé^i^^^esfll^hivatalos kOzlOnye. ELŐFIZETÉSI ARA: Efétz évre 8 korona. — Fél évre 4 korona. Negyed évre 2 korona. Me^lelenlk mlndeq hA iMigeaem SZERKESZTŐSÉG ÉS KIADÓHITITAL Budapest, Vili., Bmoss-Al — I. emelet, 8. ajtó, hol aJneldQjHtééek, v^amlnR , ^ a hirdetések A^zabAIy^P^p|^vétetlek fel.^ ( " JOZ»j>F. Keserűséggel és megalázással teli esztendő van mögöttünk. A legyő­zött nemzetek mindég megismétlődő kegyetlen sorsa végig hurcolt ben­nünket azon a kálvárián, amelynek minden egyes stációja az újabb nélkü­lözések és fájdalmak özönét zúdította reánk. Az uj esztendő nyitját még pnindég sötétben tapogatódzva keressük, a messzi Nyugaton a kulturnépek most kovácsolják kezünkre a békót, az ország legnagyobb része idegen megszállás alatt, a nélkülözések újabb és újabb fajtáit ismerjük meg napról-napra, de mi nem csüggedünk. Egy ragyogó nagyszerű szövétnek ég a kezünkben, amely, ha úgy visszük előre a magunk utján, ahogy vinnünk kell, eloszlatja a dermesztő sötétséget, amely rászakadt Magyarországra. Ez a szövétnek a magyar kultúra! Amit évszá­zadok nagyszerű lelkessége, fáradhatatlan munkája, becsületes hite és bizalma összehordott, az ma hatalom és erő. Ideig-óráig a nyers erőszak is lehet győztes, de minden időkön és akadályokon keresztül diadalmas­kodik a szellem fölénye. A magyar színészetre nagy feladatok várnak ma. Ahol a magyar bátran vallhatja magát magyarnak, ott a hivatása: erősebbé és lángolóbbá tenni a nemzeti érzést és öntudatot, ahol csak megtűrik a magyart, vagy éppenséggel bűn magyarnak lenni, ott a magyar színész ajkáról elszálló szó, imádság és biztató szó a csüggedőknek. Ha minden egyes magyar színész poszton álló katona, aki előtt nem lehet más cél, mint a legjobb tudás szerint való kötelességteljesités, becsü­letes munka és komoly szorgalom. Tudjuk és biztosan érezzük, hogy minden magyar színész felfogja kötelességének magasztosságát s az uj munkába indulóknak meleg szeretettel kívánunk boldog uj esztendőt.

Next

/
Thumbnails
Contents