Szinészek Lapja, 1921 (58. évfolyam, 1-7. szám)

1921-01-15 / 1. szám

51569 r h " ' í ■ Í-S , X Jf [9:21. Lvm évi. 1 sz. í;. .V ■-» ■ C' im Az Országos Szinész-Egyesfllet hivatalos kOzlOnye. ELŐFIZETÉSI ÁRA: Ei(éaz évr* 8 korona. — Fél évre 4 korona. Negyed évre 2 korona. Megjelenik minden M 1-éfiíu '•etj SZERKESZTŐSÉG ÉS KIADÓBirmL: Budapest, VIII., Baross-tér 9. sz. I. emelet, 8. ajtó, hol az elSflzetések, valamint a hirdetések árszabály szerint vétetnek fel. TELEFON JÓZSEF 21-67. Hiszek egy Istenben, Hiszek egy hazában, Hiszek egy isteni örök igazságban, Hiszek Magyarország feltámadásában. Amen. (Q)Ild(D)g tulj évet! Csonka Magyarország — nem ország. Egész Magyarország — menyország. Az Egyesület t tagjaihoz. Az igen tisztelt pályatársaim közül az uj év alkal­mával oly sokan kerestek fel megtisztelő üdvözleteik­kel, hogy nagy elfoglaltságom miatt egyenkint nem vála­szolhatok reá. Ez utón mondok tehát az irántam megnyil­vánuló szerétéiért hálás köszönetét és viszont kívánok minden pályatársamnak egy igazán boldog uj esztendőt. Szilágyi Vilmos s. k., elnök. Tudomásul. A nyugdíjellátás megjavítása céljából, — szám- vizsgáló javaslatára — 1921. január 1-től, további intézkedésig, a legközelebbi közgyűlés utólagos jóváhagyása reményében, elnök a következőket ren­delte el: A) Mindazon nyugdíjasok (özvegyek, árvák), akik 1920. december 31-ig mentek nyugdíjba (lettek özvegyi segélyesek, árvák), vagyis a jelenlegi állomány, ,a nyug- dijszabályzat értelmében nekik folyósított járandósá­gaikhoz 1921. január 1-től még 30 (harminc) ®/o pót­lékot kapnak. B) Mindazon tagok, akik 1921. január 1. után fognak nyugdíjba menni, az érvényben levő nyugdíj- szabályzat alapján kiszámítandó járandóságukhoz még 50 (ötven) ®/o pótlékot kapnak. C) Mindazon nyugdíjasok, akik 30 szolgálati évet be nem töltve, 1921. január 1. előtt mentek nyugdíjba és 1921. január után reaktiváltatásukat kérik, újabb nyugdíjaztatásuk esetén csak akkor kapják az 50®/o pótlékot, ha a reaktiválás és újabb nyugdíjaztatás kö­zött legalább 24 hónapot aktiv működésben töltöttek és nyugdijszázalékaikat pontosan befizették. Ellenesetben csak az AJ pont szerinti 30®/o pótlékot kapják. D) Akik 30 szolgálati év után, 1921. január 1. elölt mentek nyugdíjba, reaktiváitatásuk esetén — ha legalább 2 évet töltenek aktiv működésben — újabb nyugdíjaztatásukkor szintén 50®/o pótlékot kapnak, elleneseiben csak az A) pont szerinti 30%-ot. jE) A 30 szolgálati évüket betöltött tagok, kik nyugdijukat eddig igénybe nem vették, ha 1921. január 1. után mennek nyugdíjba, szintén 50®/o pótlékot kap­nak. Ezenkívül a 30 éven túl aktiv működésben töltött időért, az első év után, minden működésben töltöt évért külön az alapnyugdij 2Va (kettő és fél) ®/o-á^ kapják pótlékképpen. (Tehát a második évért 50 + 2Va®/o, a harmadikért 50-j-5®/o, a negyedik évért 50—7-5®/o stb. E pótlékok hangsúlyozottan ideiglenes természe­tűek és csak addig érvényesek, mig az intézet vagyoni állapota ezeket elbírja. Ellenesetben az Elnökség ezek folyósítását azonnal beszüntetheti. Megszűnnek a pót­lékok természetesen akkor is, ha a közgyűlés a nyug- dijszabályzat végleges reformját megalkotja és az uj szabályzat életbelép. E rendelet életbeléptetésével, felhívjuk nyugdíja­saink figyelmét arra, hogy a jövőben a iegenergiku- sabban ellenőrizni fogjuk esetleges működésüket, mit az irodának azonnal bejelenteni tartoznak, ellenesetben nyugdijuk folyósítását azonnal beszüntetjük. Ugyanez történik az állandóan működöknél is. jk

Next

/
Thumbnails
Contents