Szinészek Lapja, 1925 (64. évfolyam, 1-6. szám)

1925-02-01 / 1. szám

1925 LXIV, évf. 1. sz. Budapest, február 1. színészek lapja Az Országos Színész-Egyesület hivatalos közlönye ARA: PÉLDÁNYONKÉNT 8000 KORONA Telefon: JÓZSEF 21-67. Megjelenik minden hó 1-én. emí) SZERKESZTŐSÉG ÉS KIADÓHIVATAL; Budapest, Vili., Baross-tér 9. szám I. emelet, 8. ajt6, hol az elAfizetétek, valamint a hirdetések árszabály szerint vétetnek fel. JOKRI MÓR Az ezeréves Magyarország szellemi nagy­ságát minden szónál jobban bizonyltja a múlt század történelme, mely három olyan szellem­óriást adott az országnak, mint: Petőfi, Madách és Jókai, akiknek genije mint fénylő üstökös vonult végig a kulturált világon s ma száz év múltán velünk együtt ünnepli emlékét a müveit nemzetek összesége. 1825. február 18-án látta mega napvilágot a komáromi nemes kúrián Jókai Mór, a nagy mesemondó, az álomvilágban élő poéta. Álom­világban élt, mert a földi szennyből misem tapadt reá s lelkét oly tisztán, hófehéren adta át Urának, mintahogy a teremtő alkotó kezéből kikerült. Hogy nekünk, magyaroknak ki volt Jókai, azt magyarázni nem kell! Ott él az ő képe minden magyar szivében, akit j/alaha elringatott gyönyörködtetve oktató regéivel. Ö ismertette meg velünk a magyart erényeivel — bűneivel együtt, az ő bűbájos meséiből szívtuk magunkba a hazaszeretetet, az önfeláldozást, a hősi eré­nyek megbecsülését. ■'"V ■ A magyar színészettel kora fiatalságától lelki kapcsolatban élt. Szinésznagyjainkhoz meleg barátság fűzte. A márciusi nagy napok tüzvészes forgatagában, a nemzeti fellángolás nagy pilla­natában jegyezte el hitestársul Laborfalvi Rózát, a Nemzeti Színház nagy művésznőjét. Lelke össze volt forrva úgy a magyar színészettel, mint a magyar drámairodalommal. Első szín­padi müvét „A zsidó fiu“-t kecskeméti jurátus korában irta és a színész Petőfi Sándor másolta le akadémiai pályázatra. Egyik legmaradandóbb becsű színpadi al­kotása a „Szigetvári vértanuk“. Több ismert regényét dramatizálta. Ezek közül ma is műsor- darabok: „Az aranyember“, „A fekete gyé­mántok“. stb. , Születésének szálzéves fordulóját f. év február 18-án ünnepli meg a vidéki színészet, 1 V ^ * ‘ V f' ' kegyelettel, meghatottsággal és azzal a szere­tettel, am^y' kell^ .|iogy minden magyar szí­nész lelkét betöltse'Jókai Mór nevének halla­tára. I0jíij 4- I.W

Next

/
Thumbnails
Contents