Szinészek Lapja, 1925 (64. évfolyam, 1-6. szám)

1925-02-01 / 1. szám

SZÍNÉSZEK LAPJA Elnöki intézkedések. Működési engedélyt a legköze­lebbi felvételi vizsgáig a követ­kezők kaptak: 9230. Klausek József. 8938. Tímár Katalin. 9483 Ócskái (Ocskovics) József. 9602. Csiszár Sándorné, született Kenedi Grün Piroska. 9294. Hí jós Mígda (Vannay Éva). 9248 Scheer György. 8869. Horváth Aranka. 9902. Szántó Károly. 213 Balogh Klára, 9474. Lángos József, 9473 Czombál Lajos, 232 Cser József, 252. Pusztai Juliska, 255. Ernster Jenő, 259. Borza Erzsébet, 258. Thuránszky Antal, 260. Matók Jolán, 265 Pető Palatinus Ilona, 262. Harsányi Nelli, 264. Aranyossy Goldberger József, 263. Lovas József, 264. Skripecz (Kassai) Mária. 62. Ifj. Somlay Attila. 9073. Komáromi Margit működési engedélye a Kiss Árpádnál elkövetett szerződésszegés vétsége miatt be­vonatott. Jegyzőkönyv. Felvétetett az Országos Színész- Egyesület igazgató tanácsának 1924. év november 25-én tartott üléséből. Jelen voltak: Szilágyi Vilmos el­nök. Fehér Gyula, Matány Antal, Perczel Oszkár, Sarkadi Aladár, Stella Gyula fővárosi, Falussi István vidéki tanácsos. Zboray Miklós dr. ügyész, Géczy István titkár, jegyző- könyvvezető. Elnök üdvözli a megjelenteket és megnyitja az ülést. I. Jelentések. 7445. Özv. Pethes Imréné a nyug- dijalapszabályok 38. §-a b) pontja értelmében a férjét megillető nyug­díjjal évi két millió koronával nyug- dijaztatott 1925. év Január 1-től kez- dödőleg. Ez alkalommal a tanács mélyen érzett fájdalmát fejezi ki ama pótol- hatlan veszteség felett, ami a magyar színészetet Pethes Imre és Gyenes László halálával érte és hervadhatlan érdemeiket jegyzőkönyvileg örökíti meg. 9689. Iványi Antal befizetett 30 év után 1924. év november 1-töl végleg nyugdijaztatott évi 3,600.000 koronával. Tartozása 82.980 korona, egy összegben levonandó. Tudomásul szolgál. 9609. Vallásügyi minisztérium 96 463—1924. sz leiratában, hozzá intézett kérvényünkre értesít, hogy a jugoszL.viai magyar színészet enge­délyezése tárgyában az illetékes helyeken mozgalom indult meg, ami kedvező eredménnyel kecsegtet. Örvendetes tudomásul szolgál. 9495. Leopold Gyula oklevele alapján felvétetett a rendes tagok sorába. Tudomásul szolgál. 9432. Simonyi Dezső törölt tag mostantól kezdődő nyugdíjigénnyel felvétetett a rendes tagok sorába. Tudomásul szolgál. 9718. A vigalmi adók elengedése tárgyában a városokhoz intézett kör­levelünkre válaszolólag Nyíregyháza város polgármestere értesíti az egyesü­letet, hogy a város a színigazgatót, havonta egy vagon kőszénnel támo­gatja a színház fűtésére és a vigalmi adót 107o-ról 57o-ra mérsékelte. Köszönettel tudomásul szolgál. Nyíregyháza város érdemes polgár- mesteréhez köszönő levél intézendő. 9420. Cseresnyés Erzsi az Erdély- Bánáti Színész-Egyesület volt tagja felvétetett a rendes tagok sorába, sorába. Tudomásul szolgál. 9454. Andor Zsigmond beadványa a tanács által ellene elrendelt fe­gyelmi tárgyában. A tanács október 31-iki ülésén elrendelte a fegyelmi eljárás megin­dítását Andor ellen, mert a Szabó Gizi ügyből kifolyólag nem teU ele­get az elnöki rendeletnek. Andor levelében kijelenti, hogy nem volt szándéka az elnöki rende­letnek ellene szegülni, annál kevésbé, mert az Elnök személye iránt min­denkor a legnagyobb tisztelettel viseltetett és a Tanács rendelkezé­seit mindenben követte. E levél alapján Elnök a fegyelmit Andor ellen megszünteti, amit a tanács tudomásul vesz. 9458. Özv. Hubay Gusztávné be­advánnyal fordul a tanácshoz, mely­ben tudatja, hogy néhai férjének a régi érdemes színigazgatónak, jövő év január havában lesz születésének 100 éves évfordulója és hogy neve­zett igazgató első felesége járult hozzá első Ízben 100 forint ado­mánnyal a nyugdíjintézet megalapí­tásához. A tanács a beadványban foglal- takat jegyzőkönyvileg örökíti meg és erről a hivatalos lapban meg­emlékezik. 9622. Fehér Gyula tanácsos jelen­tése az Andor Zsigmond—Szabó Gizi ügyben lefolytatod vizsgálatról. A tanács ez ügyben végérvényes határozatot ez alkalommal még nem hoz, hanem felhívja a feleket a békés megegyc2ésre. 9860. Darvas Vilmos társulatának beadványa a tanácshoz, Darvas kon­cessziója ügyében. Elnök felháborodással ismerteti a beadványt, amely súlyos támadást intéz ellene és a valóságnak nem megfelelő tényeket állít. Elnök kéri a tanácsot, indítsa meg ez ügyben a szigorú vizsgálatot és ennek lefolytatására egy szükebo bizottságot küld ki, melynek tagjaiul ajánlja Fehér Gyula, Matány Antal, Perczel Oszkár, Sarkadi Aladár és Stella Gyula tanácsosokat. E bizottság első feladata legyen annak kiderítése, honnan kapták Darvas Vilmos tagjai azt az infor- mátiót, hogy a tanács Darvas Vilmos koncesszióját egyhangúlag megsza­vazta és pusztán az Elnök személye gátolta meg annak kiadását. A Tanács elnök intézkedését ma- gáévá teszi. Elnök ez üggyel a mai ülést be­zárja és felkéri Matány Antal és Sarkadi Aladárt a jegyzőkönyv hite­lesítésére. Jegyzőkönyv. Felvétetett a fegyelmi bíróság 1924. év december 15-én tartott üléséből. Jelen voltak: Falussi István elnök. Lászlóffi V. Bódog, Perczel öszkár, Stefanidesz Károly, Tihanyi Béla bírósági tagok. Stella Gyula elnök h. számvizsgáló, Géczy István titkár, jegyzőkönyvvezető. £lnök üdvözli a megjelenteket, megnyitja az ülést. 9073. Kiss Árpád panasza Kőmű­ves Rezső és neje. Komáromi Mar­git és Magyarich Flóra elten. Kőműves és neje megszánod te­rületen működnek, a vizsgálat be­várandó.

Next

/
Thumbnails
Contents