Szinészek Lapja, 1928 (47. évfolyam, 1-9. szám)

1928-01-01 / 1. szám

51539 1928. XLVM. évf. 1. si. 192c JA:i 2, A '.í ú Bu/^pest. Január 1 lÍAPJA AZ ORSZÁGOS SZINÉSZEGYESÜLET HIVATALOS KÖZLÖNYE SZERKESZTŐSÉG ÉS KIADÓHIVATAL BUDAPEST, Vili, BAROSS TÉR 9 SZÁM MEGJELENIK MINDEN HÓ 1-ÉN KIADJA: AZ ORSZÁGOS SZ NÉSZ­EGYESÜLET KÖZP. IGAZGATÓ TANACSA TELEFONSZÁM: JÓZSEF 321-67 1928 BOLDOG ÚJÉVÉT Az 1927. újévi beköszöntőnkben vágyó reménykedéssel néztünk a reánk következő esztendő elé. Reménykedtünk egy szebb juv.juCii, reménykcurtirik, hogy az a liaj- nalpir, amely ott világított az égboltozat alján, az év folyamán tündöklő nappá fé­nyesül és beragyog a küzködő magyar színészet sötét éjszakájába. Vágyaink, reményeink ismét csak csaló­dást szültek, mert bár tagadhatatlan, hogy a színészet közeledik a békebeli konszoli­dált állapotokhoz, de még mindig messze vagyunk attól, hogy a magyar színészet annyi szenvedés, annyi megpróbáltatás után egy igazán nyugodt boldog uj évet éljen át, Nyugdíjintézetünk helyzete még ma is oly szomorú, hogy kénytelenek vol­tunk nyugdíjas tagjaink egy részének nyug- dijjárulékaik leszállításával igen szomorú Ujesztendőt szerezni. De meg van az a biztató reményünk, hogy nyugdijalapszabá- lyaink módosításával intézetünk abba a biztos révbe jut, amely lassan-lassan a ,i!^ % teljes konszolidációhoz vezet és öreg nyug­díjasaink életének hanyatló szakát emberivé fogja tenni. Eboéli reményünket táplálja a társadalom és városok mindjobban érezhető támogatása és az a fénylő nap, amely a ködös Albion horizontján gyűlt lángra és bevüágitva az egész müveit világba, mind hangosabban hirdeti az álkos Trianon igazságtalanságát és mind közelebb hoz bennünket ahhoz az imáinkba foglalt vágyunk teljesedésé­hez, hogy Kolozsvár, Nagyvárad és a többi elszakított magyar városok ismét az anya­országhoz csatolva, meleg hajlékai lesznek a magyar színészetnek. Ebben a biztató reményben kérjük tagtársainkat a további küzdelemre, a kitartásra és az ernyedetlen munkára, mert szent hitünk, hogy ez a magvető munka meg fogja hozni a maga áldásos gyümölcsét. Ebben a reményben kívánunk kedves tagtársainknak Boldog Ujesztendőt! m ‘'.w

Next

/
Thumbnails
Contents