Szinészek Lapja, 1929 (48. évfolyam, 1-12. szám)

1929-01-01 / 1. szám

ölOay 1929. XLVIII. évf. 1. sz. SZIMESZEIfXAPJII AZ ORSZÁGOS SZ1NÉSZE6YESÜLET HWATALOS KÖZLÖNYE Budapest, január 1. SZERKESZTŐSÉG ÉS KIADÓHIVATAL BUDAPEST,Vili, BAROSS-TÉR 9. SZÁM MEGJELENIK MINDEN HÓ1-ÉN KIADJA: AZ ORSZÁGOS SZINESZ- EGYESÜLET KÖZP. IGAZG. TANÁCSA TELEFONSZÁM: JÓZSEF 321-67 lOZO Boldogf Uféveí! ősrégi és igen kedves szökés a reánk köszönlöíí újév alkal­mával minden jói kivánni hozzánk tartozóinknak. Ez az ősi tradició adja ez alkalommal kezünkbe a tollat, hogy szeretettel köszöntsük a mii Nagy Családunkat, Egyesületünk minden tagját egyenként és összességében. Hogy az elmúlt évben minő eredményeket értünk el, arról befogunk számolni a Tanácsnak a közgyűléshez intézett jelentésében. E helyen csak annak a vágyaRozásunKnala adhatunk kife­jezést, hogy a Magyarok Istene terjessze felénk áldó kezét és vegye le árva nemzetünkről a világégés óta reá nehezedett átkot, amely egyaránt sújtja színészetünket is és az a remény éltet bennünlcet, hogy a Mindenek Urának kegyelmié megengedi megérni vágyaink beteljesülését. Évek hosszú sora óta táplál bennünket a jobb jövőbe vetett reménység és kell hogy továbbra is tápláljon, mert ha az emberi szivekből kihal a reménység is, megszűnik az élet célja, meddővé válik a küzdelem. Ennek pedig nem szabad megtörténni, mert ez sírásója lenne a dicső múltú és hisszük hogy szebb jövőjű magyar színészetnek. Kérjük tehát a beköszöntött újév alkalmával kedves pályatársainkat, hogy kettőzött szorgalommal, harcos munkakedv­vel, egymás megbecsülésével és pályánk iránti lelkes szeretettel lépjék át az újév küszöbét, hogy igy évről-évre közelebb juthas­sunk az Ígéret földjéhez, a magyar színészet reneszánszához és Nagymagyarpjeszág Feltámadásához. Ebbenfa *biztató reményben kívánunk szeretett lelki testvé­reinknek.: ' • ' . ^ . Boldog V/ Esztendőt! .«33 1- V

Next

/
Thumbnails
Contents