Szinészek Lapja, 1932 (51. évfolyam, 3-12. szám)

1932-03-01 / 3. szám

1932. LI. évf. 3. sz udapé;^ rcius 1. AZ ORSZÁGOS SZfNÉSZEGYESÜLET HIVATALOS KÖZLÖNYE SZERKESZTŐSÉG ÉS KIADÓHIVATAL BUDAPEST, Vili, BAROSS TÉR 9 SZÁM MEGJELENIK MINDEN HÓ 1-ÉN KIADJA: AZ ORSZÁGOS SZINESZ- EGYESÜLET KÖZP. IGAZGATÓ TANÁCSA TELEFONSZÁM; JÓZSEF 321-67 M. kir. vallás- és közoktatásügyi miniszter ur 8157/1932. III. számú leirata 8 szinigazgatói engéO^ly bevonása tárgyában. l-'ülyo évi január hó 16-án kell 7063. számú l'd- ta-jeszléséből sajnálattal vettem tudomásul, hogy egyes szdnigazgatók az Egyesületnek a folyó sziniévadban l>eszolgáltalandó járulékok fizetésével elmaradtak. A tartozás növekedése e címen jelentős összegeket tesz ki, miáltal az I'igyesülettel szemben fennálló tartozíi- saik az elmúlt sziniévadhoz képest jelentékeny niéa-- lékben megnövekedtek. Ez a körülmény si'dyosan e.sik latba, mert a Tanács az 1931. évi junius 25-iki kon­cesszió tárgyaláson a méltá/nyosság álláspontjára he­lyezkedve oly feltétel mellett szavazta meg a szinigaz- gatók koncesszióit, hogy' a folyó évadi járulékaikat kö­telesek lesznek belenként pontosan befizetni, a mult- rc')l fmnálló tartozásaikat pedig méltányos részletek­ben törleszteni. Eokozza a helyzet súlyosságát még az a körülmény is, hogy' hivatali elődöm 335-05/50-1931 szi'un alatt kelt rendeletében a koncessziókat a folvó sziiűévadna azzal a kikötéssel engedélyezte, hogy a .színigazgatók az Orsz. Szinészegyesülettel és Nyugdíj- intézetével szemben fizetési kötelezettségeiknek min­denkor pontosan és mindent megelőzően tegyenek ele­get és pedig nemcsak a folyó évi kötelezettségükre néz­ve, hanem a már fennálló régebbi tartozásaikra nézve is. Bár elismerem, hogy a szóbanforgó hátralékok gyökerüket részben a leromlott gazdasági viszonyokban bírják, mégis úgy érzem, hogy ezekben a hátralékok­ban kifejezésre jutó és nyugdijak fizetésére szolgáló egyesületi követelést legorélyesebben védnem kell, mert az Or.sz. Szinészegyesület és Nyugdíjintézete súlyos anyagi helyzete épen a nyugdijasokra van a legérzé­kenyebb kihatással. Amidőn egyfelől belátom azt, hogy eddig az Egye­sületet a mai gazdasági viszonyokban rejlő méltá­nyossági okok vezették a haladékok megadásíira, más­felől megállapítani vagyok kénytelen, hogy az Egye­sületnek minden az említett méltányosságbíMi H'' intézkedés«: a t'olytoiÍDS-%aladékok adása s ez alapon a járulékok Lefizetésének szorgalmazása teljesen hiába való. A járulékok ma már oly tetemes cgyesüleli kö­vetelést képeznek, hogy ezeknek behajtása immár to­vább semmi körülmények között sem halasztható. Mi­után az államháztartás jelenlegi viszonyai között sem- niiiéle kilátás nincs arra, hogy a fenafoigó helyzetben^'' a vezetésem alatt álló tárca nyújtson az Kgy^esülctnek^áv; anyagi íegitséget, kénytelen vagj’ok, a hivatkozott'A számú felterjesztésében javasolt színigazgatók kon-/ . cesszióinak megvonására nézve intézkedni. M Mielőtt azonban a koncessziókat tényleg be is vonnám s egyben az érdekelt társulatok további mű­ködésére nézve intézkednék, a következőket rendelem: .leien rendeletem kézhezvétele után szólítsa fel az ligyesület az összes koncesszionált színigazgatókat, hogy az Egyesüleftel és Nijugdijinfézettel szemben Í93í évi szeptember hó í-ig fennállott összes tartozásaikra nézve királyi közjegyzői okiratban olij nyilalkozatol tegyenek, mely szerint az összes lulujdonukban lévő szinházi felszereléseiket (jelmeztár, díszlettár, kellék­tár stb.) az emlitett időpontig fennálló tartozásaikra fedezetül engedik át. Az említett időpontig keletkezeit tartozásukra nézve tehát ily módon az Egyesület és Nyugdíjintézete zálogjogot szerez, mely zálogjog mind­addig fcnntarlandó, mig az emlitett időpontig előál­lott tartozások kiegyenlitve nincsenek. A szóbanforgó kiredyi közjegyzői okiratokat az ér­dekelt színigazgatók az Egyesület ezirányú értesítésé­nek kézhezvételétől számított 8 napon belül az Egye-, sületnek beküldeni kölelesek. Miután pedig a folyó tartozások ügyének rendezése iimnár haladékot nem tűr, kötelezem az egyes színigaz­gatókat, hogy folyó évadi hátralékaikat az Egyesület pénztárába további 8 nap alatt fizessék be. _ ___Amennyiben a színigazgatók e két feltételnek az­^^lítetl záros határidőkön belül nem felelnének meg

Next

/
Thumbnails
Contents