Szinészek Lapja, 1933 (52. évfolyam, 1-11. szám)

1933-01-01 / 1. szám

51589 1993. LII. évf. 1. szám. Budapest, Január hó színészek lapja AZ ORSZÁGOS SZINÉSZEGYESÜLET HIVATALOS KÖZLÖNYE SZERKESZTŐSÉG ÉS KIADÓHIVATAL BUDAPEST, Vili, BAROSS TÉR 9 SZÁM megjelenik minden Hó 1-én KIADJA: AZ ORSZÁGOS SZÍNÉSZ- EGYESÜLET KÖZP. IGAZGATÓ TANÁCSA TELEFONSZÄM: JÓZSEF 321-67 BOLDOG UJ ÉVET Ezzel a jó Icivánságyal köszönt­jük pályatársainkat az újesztendö hajnalán, ebben a vigasztalan sö­tét éjszakában, amely befödi és már-már megsemmisüléssel fenye­geti a magyar színészetet. Arra kérjük kedves színész testvérein­ket, higyjenek rendületlen hittel egy boldogabb jöveímöben és szent lelkesedéssel hirdessék^ tovább is dalban és szóban a magyar kultúra legyőzhetetlen erejét. IKAXRÁXCSO'NY Krisztusi szeretettől áthatott jólelkek ez évben is lehetővé tet­ték, hogy a karácsony est szent ün­nepi hangulatában egy fénysugár hozzon derűt a mi nyugdíjas test­véreink gj'ötrődő életében mosolyt varázsoljon azoknak ajkára, akik egykor a megszentelt színpad desz­káiról lelkesedéssel tolmácsolták a költő szavait, a dalköltő dalait. Az Országos Színész Egyesület pénzbeli segélyt juttatott minden nyugdíjasnak, a nyugalmasabb vi­szonyok között élők kivételével, to­vábbá 200 részesült élelmiszer és ruhanemű adományban. Hálás kö­szönet a nemes adakozóknak és mindazoknak, akik munkálkodtak a siker érdekében. Elsősorban szól ez Sarkadi Ala­dárnak, aki ez évben is lankadatlan szorgalommal, fáradtságot nem is­merő lelkesedéssel vívta ki nyug­díjasaink háláját. Sok-sok köszönet Kovács Róbertnek, Nagy Jenőnek, dr. Farkas Ferencnek, Tihanyi Bé­lának és Sziklai Jenő színigazgató­nak, aki 100 pengőt adományczott a nyugdíjasok karácsonyi segélye­zéséhez. Elismerés illeti Kabelik Anna irodatisztet, aki az akció egész ad­minisztrációját lelkesedéssel intéz­te. Végül hálás köszönetét mon­dunk Sarkadi Aladárné és Róth Ella úrhölgyeknek, akik a szeretet- adományok kiosztásánál buzgól- kodtak. „Petykó fillérek” gyűjtésével hoz­zájárultak a testet-lelket ölrő nyo­mor enyhítéséhez. A Kövessi Vár évtizedekre visz- szatekintő jótékony akciója ez év­ben is sikerrel járt. Kétszázhatvan nyugdíjas kapott pénz- és termé­szetbeni segélyt. Isten áldása legyen a nemes ada­kozókon és buzgólkodókon. Egyesületünket az ünnepségen Fehér Gyula tanácsos úr képvi­selte. Az Artista Egyesület is bőkezű­en gondoskodott a gyermekekről, elhagyott és megrokkant tagjai­ról. Hálás köszönet azoknak, akik a Kísérje áldás minden munkájukat!

Next

/
Thumbnails
Contents