Szinészek Lapja, 1934 (53. évfolyam, 1-12. szám)

1934-01-01 / 1. szám

színészek lapja 3. oldal Nyugdíjasok karácsonyi köszöneté. Az Országos SzinészegyesüleÉ tokiní^fes Elnökségének Budapest. A Magyar Nyugd. színészek egyesülete nevében fogadja legforróbb köszöneteinkef azéit a szeretetteljes és fáradhatatlan munkáért és agilitásért, melyet az öreg színészek karácsonyi ajándékai­nak gyűjtése és beszerzése körül kifejtett. Ugyanezt a köszönetét legyen kegyes tolmácsolni n. b. segítő társainak és az Egyesület tisztviselő karának, akik legjobb tudásukkal és tehetségükkel segítettek Elnök Urnák nehéz mun» kájában. A jó Isten áldását kérve önökre és további munkájukra, maradunk kitűnő tisztelettel Budapest, 1933. december hó 2Z. A Magyar Nyugdíjas Színészek Egyesülete nevében: Pesti Kálmán Neményi László tilkár. ügyv. elnök A magyar vidéki szinészeí újéve. B. u. é. k. Hó man Bálinti. Dr. Fabinyi Tihamér m. kir. kereskedelemügyi miniszter köszöni a szives megemlékezést és viszont boldog újévet kiván. Budapest, 1934. január 2. Az Országos Szinészegyesület és Nyugdijintéziete Elnökségének Budapest. Meleghangú, jóleső újévi üdvözlésüket hálás kö­szönettel vettem. Fogadják tőlem is legőszintébb szerencsekivá- nataim nyilvánitását. Szivélyes üdvözlettel maradok; Dr. Blaha Sándor. Az Országos Szinészegyesület és Nyugdíjintézete tek. Elnökségének Budapest. Igen tisztelt Elnök Ur! Az Orsz. Szinészegyesület és Nyugdíjintézete ne­vében hozzám intézett újévi jókivánatokat hálásan köszönöm és azokat szívből viszonzom. Azon leszek az uj évben is, hogy a Szinészegyesület és Nyugdíj­intézet érdekeit minden fórum előtt az intézmény érdekében hathatósan képviseljem. Fogadja és tolmácsolja részemről is a legőszin­tébb újévi jókívánságokat. őszinte tisztelettel: ifj. báró Wlassics Gyula dr. h. államtitkár. Mélyen tisztelt Elnökségi Hálásan köszönöm szives és jóleső megemléke­zését az uj esztendő alkalmából és viszonzom azt szi­vem egész melegével. A Mindenható áldását ké­rem a vidéki színészetre, amely ott küzd a végeken fanatikus hittel nemzeti kultúránkért és országszerte töri fel a lelkek parlagját, hogy a művelődés mag- vát vesse belé. Ismerem és igen nagyra becsülöm azt a szívós, soha meg nem torpanó, önfeláldozó mun­kát, amit a mélyen tisztelt Elnökség a vidéki színé­szet életmentése körül ezekben a legnehezebb idők­ben kifejt, ezt az önzetlen és hazafias cselekedetet. Mindig csak elemi kötelességemet teljesítettem a

Next

/
Thumbnails
Contents