Szinészek Lapja, 1935 (54. évfolyam, 1-11. szám)

1935-01-01 / 1. szám

51^8 1935. LIV. évf. 1. 8Z. Megjelenik havonként egyaeer. Budapest, januáiLhó.. színészek lapja AZ ORSZÁGOS SZINÉSZEGYESÜLET HIVATALOS KÖZLÖNYE SZERKESZTŐSÉG ÉS KÍADÓHIVATAL BUDAPEST, Vili, BAROSS-TÉR 9. SZÁM KIADJA: AZ ORSZÁGOS SZÍNÉSZ- EGYESÜLET KÖZP. IGAZGATÓ TANÁCSA TELEFON SZÁM: 32-1-67 1935. Boldog Ujesztendői! Ezt a kívánságunkat tolmácsoljuk szeretett pályatársainknak, azzal a hő fohásszal, hogy ä Mindenek ura, akinek bölcsessége és jósága a világot kormányozza, fordítsa áldásthozó tekintetét Mária országára, vegye kegyelmébe elhagyatott árva hazánkat. Ha bűnösök voltunk; — ,,Megbűnhcdte már e nép a multat s jövendőt!“ — oldozzon fel bűneink büntetése alól, adjon egy eljövendő boldogabb esztendőt Szent István első királyunk gyermekeinek, a ma gyötrődő magyarnak és ezzel a magyar kultúra lelkes munkásainak, a magyar színészetnek, hogy hűséggel teljesíthesse magasztos hivatását, amelyre rendeltetett! Ezzel a fohásszal kívánunk szeretett pályatársainknak : Boldog Ujesztendőt! A mi karácsonyunk! vV Békesség a földön a jóakaratu embereknek! Ezzel az ősi magyar köszöntéssel indítottuk meg a mi szent ünnepi esténket: Szűnjék meg e napon minden ami az emberi lélekben eredendő rossz és foglalja el helyét a kiengesztelődés és könyörület. Aggódó lélekkel tekintettünk a szent ünnepek elé, attól való félelmünkben, hogy ez évben nem gyújthatjuk fel a szeretet lángját nyugdíjasaink karácsonyfáján, mert hiszen tisztában voltunk azzal, hogy a társadalom jótékonyságát teljes egészében igénybe vette a szerb megszállott területről kiüldözött magyar testvéreink felsegélyezése. Istennek legyen hála, csalódtunk, aggodalmaink nem váltak be, örömmel tapasztaltuk, hogy az emberi jóság szívből fakadó forrása kimeríthetetlen és szenvedő pálya*’ társaink fátyolos szemeiből e napon letörölhettük a fájdalom sajtolta könnyeket. Kétszáz nyugdíjasnak és árvának juttatunk szerény összeget és 240 helybeli nyugdíjas részesült szeretet adományokban, 38 csomagot pedig vidéki nyugdíjasainknak küldöttünk el. Ezeken kívül Budapest székesfőváros szocial* politikai ügyosztálya 150 budapesti nyugdíjas tagunkat részesítette személyenként 8 pengő segélyben, amiért külön bensőséges hálát mondunk Liber Endre alpolgármester, Schuller Dezső tanácsnok és Bärtl livadar főjegyző uraknak. . 1 \x7

Next

/
Thumbnails
Contents