Színház És Társaság, 1922 (6. évfolyam, 2-50. szám)

1922-01-14 / 2. szám

. évfolyam. 1921. jan. 14-től 1922. jan. 21-ig 2. szám fizetési árak: sz évre 140 Lei :vre... 70 Lei yedévre 35 Lei 3S szám 3 Lei írkesztöség ^adóhivatal:-Kolozsvár ULIU MAMI), ntegyhAz­UTCA 6. Színház és társaság ILLUSZTRÁLT SZÍNHÁZI, VARIETE ÉS MOZI HETILAP • 0 AZ „ORIENT“ NEMZETKÖZI IRODALMI ÉS színházi ügynökség közleményeivel MEGJELENIK MINDEN SZOMBATON TELEFONSZÁMOK : Főszerkesztő : 308. Szerkesztőség és kiadóhivatal: 297. „ORIENT1‘-ÜGYNÖKSÉG: Hangverseny iroda, szerződtetési osztály 297. Irodalmi ügy­nökség 308. elős szerkesztő: TÓTH SÁNDOR. ft Szerkesztő: S. NAGY LÁSZLÓ. /ándormadarak* í este hónapokra becsukód- a kassai magyar Thália ka- Az a kultúra nélkülözés, yet ez a tény jelent az itteni 'arság életében, súlyosságá- lényegével szinte kiáltóan leli, hogy ezen a helyen fog­zzunk vele. szlovenszkói magyarság kul- itének az uj államalakulás ígyszólván egyetlen hordo- a magyar színház. A ma­iág irodalmi egyesületei, tár­ai, melyekben egységes irány­bár intimebb csoportokba rülve kulturális életét ápol- volna, hódolva az irodalom- és a művészei számos fajá- be vannak tiltva, nem virradtak különösebb ipok a magyar kultúra egyet- orumára se. A nemzetiségi ilöség elve megfosztotta a ar színészetet egyedülvaló- íak jellegétől és ezért a ma­iág kulturális szempontjából ny érte. Hatásköre lecsök- az egyenlőség elvének kere- !, amelyben helyet kellett »Kassai Hírlap1 jan. 4. számá- izöljiik ezt az érdekes yonat- a cikket. juttatni a más nemzetiségek kul­túra érvényesülése lehetőségének is. így vált megosztottá a magyar színészet tartama Kassán is. A szlovenszkói magyar színé­szet a modern időkbe való helyez­kedése mellett is méltó utódja azon idők színészetének, amikor Thália papjai s papnői nélkülö­zések, saját életük és nyomorú­ságuk árán, önzetlenül, nyomo­rultan részesedve a földi javak­ban, lenézett kóbor vándorma­darak módjára, benső lángtól megihletve járták a monarchiz- mustól elnyomott Magyarország szép földjét és szent lelkesedés­sel ápolták a magyar szó zengő erejével a jobb jövőbe vetett fa­natikus hitét a búba merült haza­fiaknak, akik mindegyike a lelke mélyén a szabadság, a rabszolga­ságtól való megszabadulás esz­ményét rejtegette. A szlovenszkói magyar színészet is ápolta a ma­gyar szó szépségeit, belerögzi- tette a lelkekbe s rajta volt, hogy ihletett magasságokra emelkedjék. .ÉS csak dicséretére válik, hogy helyesen fogva fel a művészet nemes nemzetköziségét, a magyar kuiturába beilleszteni igyekezett lelkes felbuzdulással azokat a nem magyar nyelven irt alkotá­sokat is, amelyek eszmevilága,

Next

/
Thumbnails
Contents