Színházi Élet - 1913/36. szám

12. oldal SZÍriUAZI ÉLET Incze Henrik doktor. 1871 — 1913. magyar színpadi világból eltűnt egy örökké mosolygó, kedves arc : lncze Henrik doktor arca. Mindig tréfált és mindig dolgo­zott, — sokat és eredményesen dolgozott, — ez volt Incze Henrik, az Országos Szi­nészegyeíület iskolájá­nak tanára, a Művé­szeti Almanach szer­kesztője. Ez az utóbbi tevékenysége szinte megbecsülhetetlenné tette működését. Tiz esztendeig szerkesz­tette a Művészeti Al­manach-ot, amely hű, pontos és mesteri tükre volt az utolsó tiz év forrongásokban gaz­dag színházi életének. E nagyarányú el­foglaltság mellett Incze Henrik dr. hihe­tetlenül sokat dolgozoti. H< gy mi mindent csinált, milyen szerteágazó volt munkás­ságának köre, erre nézve jellemző, hogy igazgatója volt az V. kerületi mu kás­gimnáziumnak, ügyvezető elnöke a Lipót­városi nőegyletnek, váiosbirája a Lipót-Dr. Incze Henrik t városnak, munkatársa több lapnak és folyóiratnak, törvényhatósági bizottsági tag, — emellett bőséges ideje maradt arra is, hogy szociális és emberbaráti mozgal­makban tevékeny részt vegyen. Irt több esztétikai és színészettel fogialkozó könyvet, s ez Írásaival nagy te­kintélyt szerzett tollá­nak és magának. Köz­tudomású például az, hogy a Lipótváros több hirtelen fölcseperedett közéleti tényezőjét ő vezette be az irodalom­történet labirintusába. Nem kímélte az időt és őt sem kímélte az idő. Kiapadhatatlan ener­giájának most, 42 éves korában véget vetett a hirtelen halál. A magyar színpadi művészet sokat köszön­het neki és művészeti életünk minden tényezője megindult részvéttel kisérte utolsó útjára Incze Henrik d( ktort, aki­ben lapunk felelős szerkesztője, nagy­bátyját gyászolja. Lapszéljegyzetek „A zöld frakk" sikeréhez francia vígjáték kitimő mesterei ez egyszer a francia tudomá nyos akadémia tagjait gúnyol­ják ki. De amit ,,A zöld frakk­ban elmondatnak a szereplőkkel ez a világ minden tájékán meg­értő közönségre talal, mert hiszen min ­denütt vannak nagyképű, a nevetségessé gig konzervatív, minden haladás uijába álló emberek, nálunk csak ugy, ha nem inkább mint Párisban És nálunk leg­alább is olyan jól, ha nem jobban, mu­lattak az ügyes társszerzők elmés bo­hózatán. « A hercegnő (Góthné) gyönyörű ame­rikai asszony, aki már elég jól beszél franciául Olyankor azonban, ha bt le­szeret egy téifiub.i, elfekjti francia tudá­sát és ai g lui kezd beszélni. — Nekem ez , jól zu hau" mondja, ahelyttt, hogy „jól esik", d.-aztán a da­rab folyamán, több olvan mulatságos.

Next

/
Thumbnails
Contents