Katolikus gimnázium, Szombathely, 1925

I. Az intézet múltja. 1768-ban, az egyik szombathelyi városi közgyűlésen, egy 4 osz­tályú grammatikalis iskola létesítésének eszméjét pendítették meg. 1770-ben pedig már meg is állapodott a város a Szentferenc-rend tar­tományi főnökével abban, hogy a Rend az intézetet ellátja tanárokkal, a város pedig az épület fenntartásáról, felszereléséről gondoskodik s évenként 180 frtot fizet a helybeli konventnek 2 tanár ellátására. Zichy Ferenc gr. győri püspököt — a város kegyurát — is felkérték, hogy az iskola engedélyezése érdekében felsőbb helyen a szükséges lépéseket tegye meg. A püspök a város kérését nemcsak pártolta, hanem magára vál lalta, hogy az iskolát a saját költségén felépítteti, sőt a 4 grammatikai osztályt a humaniórák 2 osztályával is megtoldja. Az intézet felállítását Mária Terézia király, 1772. júl. 1-én kelt elhatározásával, engedélyezte. A püspök hozzálátott az iskola felépí­téséhez, amelyben a tanítás 1773 november havában kezdődött meg s 1776-ig, a jezsuiták és kegyesrendiek tanítási rendszere szerint folyt. Az 1776-ik évi I. Ratio educationis az intézetet is átalakította. 3 felső osztályát megszüntették és 1789-ig csak mint 3 grammatikai osztályból álló pedagógium állott fenn. 1785-ben rendelték el az addig ismeretlen tandíj! szedését. Ez az első lépés volt ahhoz, hogy az iskola kath. jellegét — II. József reform- intézkedései következtében — megszüntessék, ami 1789-ben történt meg. Ebben az évben az állam felállította a humaniórák 2 osztályát és az épület tatarozásának, felszerelésének, meg a tanárok fizetésének kö­telezettségét is magára vállalta. A ferencrendieken kívül ekkor már világiak is tanítottak az intézetben. 1793-ban az újonnan felállított lyceummal egyesítették, az intézet közös igazgatót kapott és így állott fenn az 1808/9. iskolai évig. A lyceum alapítását a vasmegyei rendek Szily János püspök kez­deményezésére határozták el. A rendek az épület felépítésére, felsze­relésére, az igazgató és a szolgák fizetésére vállalkoztak. Reutter Marian, az osztrák szentkereszti (egyúttal szentgotthárdi) ciszterci apát, pedig — évi 2000 írttal — a lyceumnak 4 tanárral való ellátását biztosította. A visszaállított csornai premontrei kanonokrendet I. Ferenc, 1806. szept. 9-én kelt rendeletével a szombathelyi — a II. Ratio educationis értelmében — már 6 osztályú gimnázium átvételére kötelezte. Az első premontrei tanári kar 1808. nov. 1-én tartotta alakuló gyűlését. Ekkor i

Next

/
Thumbnails
Contents