A MTA TÁRSADALMI-TÖRTÉNETI TUDOMÁNYOK OSZTÁLYÁNAK KÖZLEMÉNYEI, 11. kötet (1961)

1-3. szám - A Magyar Tudományos Akadémia Társadalmi-Történeti Tudományok Osztálya Vezetősé-gének beszámolója kibővített osztályülésen (1961. április 18.)

A MAGYAR TUDOMÁNYOS AKADÉMIA TÁRSADALMI-TÖRTÉNETI TUDOMÁNYOK OSZTÁLYÁNAK KÖZLEMÉNYEI A szerkesztőbizottság tagjai: FRISSISTVÁN, MÁTRAI LÁSZLÓ, MOLNÁR ERIK, SZABÓ IMRE Szerkeszti: MÁTRAI LÁSZLÓ Technikai szerkesztő: MÁDL FERENC KIADÓHIVATAL: BUDAPEST, V., ALKOTMÁNY U. 2 1. SZERKESZTŐSÉG: BUDAPEST, V., SZÉCHENYI RKP. 3. A Magyar Tudományos Akadémia Társadalmi-Történeti Tudományok Osztályának Közleményei változó terjedelmű füzetekben jelennek meg, és az Akadémia II. osztályának előadó ülésein bemutatott dolgozatokat, magyar nyelven még nyomtatásban meg nem jelent értekezéseket közölnek a társadalmi-történeti tudományok (történelem, filozófia, régészet, művészettörténet, pedagógia, jog, közgazdaságtan, földrajz) köréből. Évenként általában négy füzet jelenik meg. A kéziratok a következő címre küldendők : Magyar Tudományos Akadémia II. Osztályának Közleményei Budapest, V., Széchenyi rakpart 3. Ugyanerre a címre küldendő minden szerkesztőségi levelezés. Minden szerzőt megjelent munkájáért 50 különlenyomat és nyomtatott 40 000 ,,n"-enként 400,— Ft tiszteletdíj illet meg. Közlésre el nem fogadott kéziratokat a szer­kesztőség lehetőleg visszajuttat a szerzőhöz, de felelősséget a beküldött kéziratok megőrzéséért vagy továbbításáért nem vállal. A Közlemények előfizetési ára belföldi címre 40,— Ft, külföldi címre 60,— Ft. Bel­földi megrendelések az Akadémiai Kiadó (Budapest, V., Alkotmány u. 21. Magyar Nemzeti Bank egyszámlaszám 05-915-111-46), külföldi megrendelések a „Kultúra" Könyv és Hírlap Külkereskedelmi Vállalat (Budapest, II., Fő u. 32., Magyar Nemzeti Bank egyszámlaszám 43-790-057-181) útján eszközölhetők. A Magyar Tudományos Akadémia II. Osztálya a következő idegen nyelvű folyóira­tokat adja ki : 1. Acta llistorica 2. Acta Juridica 3. Acta Archaeologica 4. Acta Históriáé Artium Acta Historica szerkesztősége : Budapest, I", Uri u. 51-53. Acta Juridica szerkesztősége: Budapest, V., Szem ere u. 10. Acta Archaeologica szerkesztősége : Budapest, V, Pesti Barnabás u. 1. Acta Históriáé Artium szerkesztősége : Budapest, Egyetem, Művészettörténeti Intézet. V., Pesti Barnabás u. 1.

Next

/
Thumbnails
Contents