A MTA FILOZÓFIAI ÉS TÖRTÉNETTUDOMÁNYOK OSZTÁLYÁNAK KÖZLEMÉNYEI, 19. kötet (1970-1971)

1. szám

A MAGYAR TUDOMÁNYOS AKADÉMIA FILOZÓFIAI ÉS TÖRTÉNETTUDOMÁNYI OSZTÁLYÁNAK KÖZLEMÉNYEI A szerkesztő bizottság tagjai: GEREVICII LÁSZLÓ, MÁTRAI LÁSZLÓ, PACH ZSIGMOND PÁL Szerkeszti: MÁTRAI LÁSZLÓ Technikai szerkesztő: NÓVÁK ZOLTÁN SZERKESZTŐSÉG: BUDAPEST V., MÜNNICH FERENC U. 7. KIADÓHIVATAL: BUDAPEST V., ALKOTMÁNY U. 21. A Magyar Tudományos Akadémia II. Filozófiai és Történettudományi Osztályának Közle­ményei változó terjedelmű füzetekben jelennek meg, és az Akadémia II. Osztályának előadó ülésein bemutatott dolgozatokat, magyar nyelven még nyomtatásban meg nem jelent érteke­zéseket közölnek a filozófiai és történeti tudományok (filozófia, történelem, régészet, művészet­történet, pedagógia és pszichológia) köréből. Évenként általában három füzet jelenik meg. A kéziratok a következő címre küldendők: Magyar Tudományos Akadémia II. Osztályának Közleményei Budapest V., Münnich Ferenc u. 7. Ugyanerre a címre küldendő minden szerkesztőségi levelezés. Minden szerzőt megjelent munkájáért 50 különlenyomat és nyomtatott 40 000 „n"­ként 400,— Ft tiszteletdíj illeti meg. Közlésre el nem fogadott kéziratokat a szerkesztőség lehetőleg visszajuttat a szerzőhöz, de felelősséget a beküldött kéziratok megőrzéséért vagy továbbításáért nem vállal. A Közlemények előfizetési ára belföldi címre 40,— Ft. Belföldi megrendelések az Akadémiai Kiadó (Bp. V., Alkotmány u. 21. Pénzforgalmi jelzőszám: 215 —11488), külföldi megrendelések a „Kultúra" Könyv és Hírlap Külkereskedelmi Vállalat (Budapest I., Fő u. 32., Magyar Nemzeti Bank egyszámlaszám 43-790-057-181) útján eszközölhetők. A Magyar Tudományos Akadémia II. Osztálya a következő idegen nyelvű folyóiratokat adja ki: 1. Acta Archaeologica 2. Acta Históriáé Arlium 3. Acta Historica Acta Archaeologica szerkesztősége: Budapest V., Pesti Barnabás u. 1. Acta Históriáé Artium szerkesztősége: Budapest, Egyetem Művészettörténeti Tanszék, V., Pesti Barnabás u. 1. Acta Historica szerkesztősége: Budapest I., Űri utca 51—53. «

Next

/
Thumbnails
Contents