Tér és forma, 1932 (5. évfolyam)

V. évfolyam, 1. szám

IIIS J • j! FORMA EPlTOirVESJBETI HAVI FOLTOIKAT V. ÉVFOLYAM, 1. SZÁM. BUDAPEST, 1932 JANUÁR SZERKESZTI: »It. Itll ltlt VI I IC VIIUiilL ÉPÍTÉSZ SZERKESZTŐSÉG ÉS KIADÓHIVATAL: IMOAPIST AI. I'OIMIWICÍÍKV IICCA ST. TELEFOS: HIT. I20-fi» Í'.S «49-9?» A korszerű építészet: Forma vagy tartalom. Irta: I)r. ina'. Bierbauer Virgil 1—26 Könyvismertetés 23—31 Építészetünk külföldi folyóiratokban 31—33 A TI':IT í:s FOK JW A I I.on/in si I>I.TA: Egész évre 2S.— P, félévre 15.— P, negyed évre 8.— P Egyes szám ára J t.— P A „Tér és Forma" részére szánt anyag a szerkesztőségben vagy dr. Bierbauer Virgil (II, Zárda ucea 57. Telefon Aut. 528-55), szerkesztőnek nyújtható be. A kéziratok gépírással, a lap egy oldalán írandók. A beküldött képek az illető szám megjelenése után a szerkesztőségben vehetők át. A beküldött cikkekért szedett oldalanként 8 pengő tiszteletdíjat fizetünk. — Fentartjuk magunknak, hogy a „Tér és Formá"-ban közölt képeket külön gyűjteményes lenyomatban, esetleg könyvalakban minden további tiszteletdíj nélkül leközölhessük. A ter­vek a szerzők tulajdonában maradnak, a közölt cikkek csak hozzájárulásunk esetén közölhetők. FELELŐS SZERKESZTŐ: LAKATOS MIHÁLY, FELELŐS KIADÓ: SÓS GYÖlUil KIAD. 14: LAKATOS MIHÁLY ÉS SÓS GYÖRGY (VÁLLALKOZÓK LA IMA) Arka.y Kerlalan építész úr «('lléidn^ri t i 11 áj á 11 ak üvegesmunkáit készítette KZALFÉTER EDE Budapest I, Krisztina körút 83 Telefon: 50-2-36 Yfc>l lisch Antlor építesz 11 r \ illá jánál a tetőfedő munkálatokat fliKkolcxi es Társa aszbeszI00111 c11 (pala«»vára Budapest V, Alkotmány ucca 4 Telefon: 2H-0-44 és 2í)-»'-45 készítette a törv. véd. „Torrenol" aszbesztccmcntpalával L IAPUNKBAN HIRDETŐ ELŐKELŐ CÉGEKTŐL KÉRJEN ÁRAJÁNLATOT• PRÉSELT ACÉL­AJTÓTOKOK AT a lap belsejében ismer­tetett Horthy Miklós szeretetotthon tüdő­beteg épületéhez ÁMIUIS LAJOS VASSZERKEZETEK GYÁRA szállította

Next

/
Thumbnails
Contents