Társadalomtudomány, 1927 (7. évfolyam, 1-8. szám)

1927 / 1-2. szám

Д MACTAUTÁKSADAIOMTUDOMÁNVIlÁRSIIIAT FOLYÓIRAH I HELLERFMMSe'sBIBÓISTVM KÖZREMŰKÖDÉSÉVEL SZERKESZTI SZOMBATFALVY OYÖRGV tartalom: жкав büntetőjog. — NEUBAUER GYULA: Természet és társadalom.— , AFRA NAGY JANOS: A háború utáni évek házasságkötései szociológiai megvilágításban. — FIGYELŐ: TRőCSANYI DEZSŐ: Emlékezés a szociálpedagógia atyjáról. — Ankét az elválások és az öngyilkosságok kérdéséről. — PFEIFFER MIKLÓS: A mintajárás. — Széphalom. Sz. Gy. — SZOMBAT- ; FALVY GYÖRGY: Magyarság és felekezetiség.— Egy kis ada- f; lék a tudományos élet erkölcsrajzához. — KÖNYVISMER­TETÉSEK: F. TÖNNIES: Das Eigentum. Ruber József. — L. ROMIER: Nation et civilisation. Hornyánszkу Gyula. — ‘ OTTLIK LÁSZLÓ: A társadalomtudomány filozófiája. Moór !?. Gyula. — BALLA ANTAL; A liberalizmus történelme, gazdasági és politikai tanításai. Huszti József. — LUKÁCS ÖDÖN: Azon- c kormányzati gazdálkodás és a kormányhatósági felügyelet. Neubauer Ferenc. — MIKSZÁTH KÁLMÁN: A kötelesség állama felé. ó. — MÁLYUSZ ELEMÉR: Sándor Lipót főherceg nádor iratai. Szombatfalvy György. — HORVÁTH BARNA: Az er- jr kölcsi norma természete. Bartók György. — Az elszakított magyarság közoktatásügye. Benisch Artur. — Völkerpsychologi- 1 sehe Characterstudien. Bobula Ida. — Budapest székesfőváros | statisztikai és közigazgatási évkönyve. Szádeczky-Kardoss Ti­bor.— BIBÓ ISTVÁN: A primitív ember világa. A magyar tudo- : mánypolitika alapvetése. Szombatfalvy György. — GR. TISZA ISTVÁN összes munkái, t. p. a. — WERNER MAHRHOLZ: Wirtschaft und Christentum. P. P. -^-ILQL Y ÓIRATOK SZEMLÉJE. — Auszug aus d^JHigg^tfeeren Aufsätzen. 1 "‘ill —1 ®' T— dik évfolyam R11П A P F. S T 1—2. szám 1927

Next

/
Thumbnails
Contents