Társadalomtudomány, 1929 (9. évfolyam, 1-6. szám)

1929-01-01 / 1-2. szám

i I A MAWARTARSADALOMTllDOMMYI IMSULAT FOLYOIRAM HELLER FARKAS ÉsBIBÓ ISTVÁN KÖZREMŰKÖDÉSÉVEL SZERKESZTI SZOMMTFALW GYÖRGY fjj ТА R T A Г О M * NÉMETH LÁSZLÓ: Freud és a pszichoanalízis. (1). — DÉKÁNY Í4 ____________________- ISTVÁN: A kultúrpolitikai állam eszméjének kialakulása. (21). Sj — TÖRÖK ÁRPÁD: A pacifizmus problémájához. (43). — t. MOÓR GYULA: örök béke és világjogrend. (51). — OTTLIK LÁSZLÓ: Diktatúra Щ és demokrácia. (74). — NÉMETHY IMRE: Munkamegosztás az államban. (105). 4, — FIGYELŐ: IlORNYÁNSZKY GY:. Tisza István „liberalizmusa“. (119). — Hj *• SZCCS K.: Nemzeti életvédelem és a vagyonátruházás jogának korlátozása. (121). — Щ HORVÁTH L.: Angol társadalmi problémák. (126). — SZOMBATFALVY GY.: „Népünk Щ és nyelvünk“. (129). — cs. HORVÁTH J.: A nép fogalmának megállapításához. (131). — jaj A magyar self-made man-ek. (132). — KÖNYVISMERTETÉSEK: Th. GEIGER: Die Masse gl und ihre Aktion. Hornyánszky Gy. és Szücs-Szomor L. (134). — KECSKÉS P.: A házasság Щ etikája. P. P. (137). — R. SMEND: Verfassung u. Verfassungsrecht. Lányi J. (138). — Щ ! HILSCHER R.: Bevezetés a szociálpolitikába. Sz. Gy. (141). — E. LIEK: Die Schäden Щ der soz. Versicherungen u. Wege zur Besserung, n. Levaiich L. (142). — IMRE S.: Я Neveléstan. Sztankó В. (142). — H. SCHRÖDER: Soziologie der Volksschulklasse. S. G. j§ (146). — TETTAMANTI B.: A közösség gondolata Kármán neveléselméletében. Imre S. (148). £ — E. A. MOWRER: Amerika. Hammersberg M. (149). — F. DARMSTAEDTER: Das ÍJ Wirtschaftsrecht i. s. soziologischen Struktur, i. Rácz L. (150). — ZELENSKY R.: Emlé­Й > keim. Albrecht F. (151). — J. REDLICH: Kaiser Franz Joseph v. Oesterreich. Török A. §1 j (158). — К. THALHEIM: Sozialkritik u. Sozialreform bei Abbe, Rathenau u. Ford. ! Hammersberg M. (159). — SZÁDEC'ZKY-KARDOSS T.: A magyar pénzintézetek fejlődése. lÉj Schranz А. (160). — KÉSMÁRKY: Die Tschecho-Slowakei u. d. Minderheitenproblem. Ц Afra Nagy J. (161). — Das Deutschtum in Rumpfungarn, n. I. I. (163). — A. GRABOWSZKY; |I Deutschland u. d. Weltbild der Gegenwart. Török А. (164). — KENWORTHY: Vor kom­II ■ menden Kriegen. Török A. (165). — Nyitott Könyv. Sz. Gy. — FOLYÓIRATOK SZEMLÉJE. |1j (167). — Üj kÖDyvek. (183). — Compte гепйи^ашйЦЦте des articles de fond. (186). I ff INTÉZET. ) I _______________ Kilencedik évfolyam BUDAPEST 1.—2. szám 1929 , j Előfizetési ár: ' Január—április egy évre 12 pengő. E szám ára: 4 P.

Next

/
Thumbnails
Contents