Városi Közlöny, 1905 (8. évfolyam, 1-12. szám)

1905-01-15 / 1. szám

VIII. évfolyam. Temesvár, 1905. január. 1. szám. Hivatalos folyóirat. K-adja a városi tanács. Megjelenik minden hó 15 én. Előszó. A Városi Közlöny megindítása idejében az a czél lebegett a városi tanács eló'tt, hogy azon közérdekű adatok, melyek városunk közviszonyai, anyagi, szellemi, egészségügyi, népesedési és történelmi fejlődése szempontjából jelentőséggel bírnak, hivatalos hitelességgel feljegyeztessenek. A munka beosztásában az a rendszer fejló'dött ki, hogy minden havi füzet elején a közgyűlési határozatok, a végén pedig az adópénztári bevételek, építési engedélyek és időjárási adatok közöltetnek, — azonfölül pedig: a februári számban az előző évi lakásviszonyok; a márcziusi számban az alapok és alapítványok állása, az 1887. év óta eszközölt útburkolatok kimutatása, a névmagyarosítások, honosítások és elbocsátások; a májusi számban a házipénztárnak és az abban kezelt alapoknak zárszámadásai a vagyonleltárral; az augusztusi számban a tanintézetek előző tanévi eredményei; a szeptemberi számban a költségelőirányzatok; a deczemberi számban a betűrendes tárgymutató; végül minden évnegyedet követő hónapban az épületek birtokváltozásai és az országos állatvásárok forgalma. — Egyéb közlemények alkalmilag lesznek beiktatva. A legértékesebb anyag az első füzetben található, melyben visszapillantást vetve az elmúlt év fontosabb mozzanataira, tizenkét csoportozatban áttekintést nyújtunk a törvényhatóság egész évi működésére. A polgármesteri évi jelentést pótló ezen első számban ma már olyan bő anyag van feldozgozva, hogy szükségesnek mutatkozik közléseinket tájékozódás czéljából a túloldali tartalom-jegyzékkel kezdeni. VÁROSI ÄKOZLÖM

Next

/
Thumbnails
Contents