Gonda Béla szerk.: A Tenger 11. évfolyam 1921

1-3. füzet

TARTALOM. Dr. OKOLICSÁNY1 LÁSZLÓ : A hatalmi egyensúly az Adrián 1 GONDA BÉLA : Fiume és Magyarország - — - - 6 Dr. HAVASS REZSŐ: Magyar csillagok a dalmát irodalomban 13 Dr. LEIDENFROST GYULA: A magyar tengerkutatás tudományos eredményei 20 KISEBB KÖZLEMÉNYEK. A külföldi tudományos intézetek és a Magyar Adria Egyesület !8 A Magyar Adria Egyesület propaganda-előadásai — - — 50 A lissaboni biológiai intézet — — — — - — - - — - 52 T. Tagtársainkhoz! Bizalommal kérjük azon t. tagtársainkat, akik rendes tag­sági díjuk fejében 20 K-t küldtek be, legyenek szívesek ezt 60 K-val 80 K-ra kiegészíteni, hogy részükre A Tenger minden számát megküldhessük. Ezt a kiegészítést kérjük alapító tag­jainktól is. Hátralékos tagjainkat ismételten nyomatékosan kérjük tar­tozásaik szíves beküldésére. Akik több évről hátralékban van­nak s április hó végéig eleget nem tesznek tagsági kötelezett­ségüknek, azok nevét és tartozásait A Tenger legközelebbi füzetében közzé tesszük. Az Adria és Fiume visszaszerzése elsőrendű nemzeti érdekünk. A Magyar Adria Egyesület erre irányuló törekvésének támogatása hazafias kötelessége minden igaz magyar embernek. Tagtársainkat kérjük: gyűjtsenek minél több új tagot, buz­dítsák, lelkesítsék ismerőseiket, hogy minél többen sorakoz­zanak zálónk alá. Uj tagjainknak, akik t. Í. az 1920 és 1921. évben léptek be, ajánljuk A TENGER 1919. évi hat ív terjedelmű, gazdag és változatos tartalmú füzetét. Ára 20 K. Tartalmából kiemeljük a következő főbb cikkeket: Magyarország igénye a fiumei kikötőre és partvidékére. (A Magyar Adria Egyesület manifesztuma a külföldhöz.) Az Adria magyar nemzeti jelentősége. Irta dr. Márki Sándor egyetemi tanár. Miért van szükségünk az Adria fürdőire? Irta dr. Dalmady Zoltán orvos. Képek az Adriáról. Zára (16 képpel). Irta Garády Viktor. A magyar Adria-kutatás jövője. Irta dr. Koch Nándor. A tengeri növények gyakorlati értékesítése (hat ábrával). Irta: dr. Moesz Gusztáv. A tengervíz összetétele és vegyi tulajdonságai. Tengeri szörnyetegek (6 képpel). Irta dr. Pell Mária. A kikötők fajai. Irta dr. Harmos Eleonora. Id. dr. Entz Géza emlékezete (képpel). Irta dr. Koch Nándor.

Next

/
Thumbnails
Contents