Thalassa - Pszichoanalízis–Társadalom–Kultúra, 1991 (2. évfolyam, 1. szám)

THALASSA görögül tengert jelent. Idegen nyelveken ez a címe Ferenczi Sándor egyik nevezetes írásának, a Katasztrófák a nemi működés fejlődésében című könyvének. A Ferenczi Sándor Egyesü­let most induló sorozatának azért adtuk a Thalassa címet, mert ezzel Ferenczi klasszikus művére, s egyben az őstenger, a forrás, az anyaméh, a kezdet szimbolikájára kívánunk utalni. Folyóiratunk a századelőnek ahhoz a hagyományához nyúl vissza, amelyben a pszichoanalízis a korabeli kultúrával, irodalommal, társadalomtudománnyal szoros összhangban hatott és fejlődött. Ez idő tájt a legfontosabb lélekelemzési dolgozatok a Huszadik Században, a Nyugatban és a Szabadgondolatban jelentek meg. Szándékunk, hogy a Thalassában ezt a hagyományt elevenítsük fel, és olyan írásokat (tanulmányokat, esszéket, vitacikkeket, is­mertetéseket) közöljünk, amelyek a hazai és a nemzetközi pszicho­analízis történetével, elméleti kérdéseivel, a legszélesebb értelem­ben vett humán tudományokhoz való viszonyával foglalkoznak. A Thalassa nem pszichoanalitikus szakfolyóirat, klinikai-terápiai vagy technikai-módszertani cikkeket, esetismertetéseket csak any- nyiban közöl, amennyiben ezek általánosabb, történeti vagy elmé­leti szempontból is figyelemreméltóak. Hangsúlyozottan figyelem­ben kívánja részesíteni a pszichoanalízis filozófiai és társadalomtu­dományi alapjait és alkalmazási lehetőségeit bemutató és elemző írásokat. Feladatának tekinti, hgy hírt adjon az ilyen irányú Magyarországon alig ismert - külföldi törekvésekről. Mint a szó igazi értelmében vett interdiszciplináris, tehát szakmaközi kiad­vány, hasábjai nyitva állnak a humán tudományok minden olyan művelője számára, akinek kérdésfelvetései a pszichoanalízissel va­lamilyen módon érintkeznek, és ezzel kapcsolatban érdemi mon­danivalója van. A Thalassa egyelőre évi két számmal jelentkezik. Általában temati­kus számok kiadását tervezzük. Néhány tervbe vett tematikus szám: Pszichoanalízis és hermeneutika, Pszichoanalízis és ant­ropológia, A Holocaust-kutatások és a pszichoanalízis, Az ismeretlen pszichoanalízis: Kelet-Európa. Tervezzük a pszicho­analízisjelentős - és nálunk jobbára ismeretlen - nagy egyéniségei­nek sokoldalú bemutatását, dokumentumok, bibliográfiák közlé­sét is.

Next

/
Thumbnails
Contents