Magyarország tiszti cím- és névtára - 39. évfolyam, 1928.

M. kir. vallás- és közoktatásügyi minisztérium

•Segédtanerők az operai tanfolyam színpadi gyakorlatain: Ney Bernát, a m., kir. Operaház tagja. Laurisin Lajos, a m. kir. Opera­ház tagja. Maleczky Oszkár, a Városi Szinház tagja. Intézeti gégeorvos: Tóvölgyi Ele­mér dr., egyet. m. tanár. Felügyelőnő: Sréter Lászlónó. Nemzeti Zenede. (1839.) Budapest. (IV., Semmelweis-u. 12.) Elnök : zichi és vásonkeői Zichy János gr., b. t. t., f volt miniszter. Alelnök: Melly Béla dr., Buda­pest székesfőváros nyug. árvaszéki elnöke, a Buda­pesti Takarék és Vásárpénz­tár Bt. elnöke. A m. kir. Operaház és a Nemzeti Színház egyesí­tett ügykezelésének sze­mélyzete. Jogtanácsos: Hets Ödön dr., ügyvéd, korm. főtan. Jogtanácsos helyettese : Hets Béla dr., ügyvéd. Gazdasági főnök: Csávojszky Vince. min. számv. 1. o. főtan. Műszaki főfelügyelő : Tolnay Pál, oki. gépészmérnök, oki. köz­gazdasági mérnök. Főorvos : Irsai Frigyes dr. Scenikai felügyelők: ifj. Oláh Gusztáv. Tamássy Miklós. Gazdasági ügykezelés. Főpénztáros : Pogátscher Lajos. Főkönyvvezető: Mikulás Dezső. Könyvvezető: Földiák Lipót. Főpénztári ellenőr : Juhász Andor. Számfejtő: Marik Béla. Számellenőr : Haan Pál. Számtisztek : Grand József. Farkas Jenő. Gazda : Marton Géza. Segédgazda : Kiiment János. Jegyelőkészítőnő: Kopácsy Irma. M. kir. Operaház. (Megnyüt 1884. szeptember 27-én.) Igazgató: Radnai Miklós, zene­művészeti főisk. r. tanár. Főzeneigazgató: Kerner István, korm. főtan., örökös tag. Vezető főrendező : Márkus László. Titkárok : Vidor Dezső. Morlin Amadé. Teleki Kollmann Emil. Karnagy : Kókai Nándor. Karmesterek: Fleischer Antal. Pető Imre. Berg Ottó. Karigazgató: Roubal Vilmos. Korrepetitorok: ifj. Roubal Vilmos. Sámy Zoltán. Deutsch Antal. Thurzó Nagy Gábor dr. Ferencsik János. Főrendező: Szemere Árpád, örö­kös tag. Rendező: Ferenczi Frigyes. Segédrendezők : Gönczi Teofil. Rékai András. Ügyelő: Butz Károly. Súgók: Balogh István. Ligeti Aladár, özv. Bártfay Gyuláné. Ralletmester: Brada Ede. Szakorvos : Tóvölgyi Elemér dr., egészségügyi főtan., egyet, m. tanár. Orvos: Halka Lajos dr. Főigazgató: Szabados Béla, a Zeneművészeti Főiskola ta­nára. Ügzvezető igazgató: Noseda Ká­roly, korm. főtan., a m. kir. Operaház nyug. karigazga­tója. Számvevőségi főnök: Nessi Ernő, a Pénzintézeti Központ hely. igazgatója. Könyvtáros: Molnár Imre dr., énekművésž. Irodavezető: Szepessy Jenő. Pénztáros : Juhász Gábor. Irodatiszt: Máthé Magda. Tanárok: Báré Emil, igazg. c. Berg Ottó. Bétsy Margit. R. Chitz Klára. Danziger Antal. Diósy Béla dr., igazg. c. B. Dósa Adrienne. Effenberger Ilona. Ferenczi György. Fleischer Antal. Fodor Izsó. Friss Antal. Gábler Vilmos. Gárdos Kornélia. Gróf Endre. Hammerschlag János. Havel Edit. Hofmann Vilma. Jámbor Piroska. Kesztler Lőrinc dr. Kladivkó Vilmos. Kókai Bezső. Koller Alfréd. Kortsák Paula. Kotrasehek Artur. Lajtha László dr. Meisel Gusztáv. Mihályi Ferenc. Mihó Ernő, korm. tan. Minnich Jakab. Molnár Imre dr. Moshammer Ottó. R. Novák Erzsi. Papp Zakariás. Payr Márta. F. Pessi Margit. Pető Imre, Polónyi Elemér. Rosthy Anna. Színházak. Irodatiszt: Papp Sándor. Jegypénztárosok : Bussay Melinda. Weiss József. Főkönyvtáros : Herczeg Sándor. Zenekari felügyelők: Dömötör Lajos. Komor Vilmos. Énekkari felügyelők: Kodolányi Alajos. Kalmár József. Tánckari felügyelő: Józsa Bóza. Tánctanítónő : Pótz Malvin. Magánénekesek: Dalnoki Viktor dr. Farkas Sándor. Gábor József. Komáromy Pál. Laurisin Lajos. Palló Imre. Palotai Árpád. Pilinszky Zsigmond. Pogány Ferenc dr. Pusztai Sándor. Kosier Endre. Somló József. Szemere Árpád, örökös» tag. Szende Ferenc. Székely Mihály. Székelyhidy Ferenc dr., örökös .tag. Szügyi Kálmán. Toronyi Gyula. Venczeli Béla, örökös tag. Hollai Béla, Jákó Béla, ösztöndíjas tagok. Magánénekesnők: Basilides Mária. Bársony Dóra. Bodó Erzsébet. Budanovits Mária. Goda Gizella. Halász Gitta. Haselbeck Olga, örökös tag. Medek Anna, örökös tag. Marschalkó Bózsi. Nagy Margit. Némethy Ella. Palay Matild. Relle Gabriella. Sándor Erzsi, örökös tag. Sándor Mária. Sebeők Sári, örökös tag. Tihanvi Vilma. Tóth Erzsébet. Walter Bózsi. Szabó Lujza, ösztöndíjas tag. Első magántáncosnő: Ptasinszky Jozefin. Magántáncosnők: Almási Sári. Keresztes Mária. Misley Anna. Vécsey Elvira br. Nemzeti Színház. (Megnyílt: 1837. aug. 22-én. A Népszínház épületében játszik : 1908. szeptember 1-től) Igazgató: Hevesi Sándor dr., örökös tag. Dramaturg: Bálint Lajos. Igazg. titkár: bodóbaári Mészáros Sándor László. Főrendezők: Horváth Jenő. pacséri Odry Árpád, örökös tag. Rendezők: Rádai Dénes. Horváth Árpád, perneszi Siklóssy Pál dr. Karnagyok: Lavotta Bezső. Turay Mihály. Ügyelők • Boduár Ferenc. Gyenis Ede. Hajdú László. Pacséry Ágoston. Rab Antal. Tábori Imre. Súgók . Kissné Németh Erzsi. Szilágyi József. Négyessy Mátyás. Jogtanácsos: Hets Ödön dr., korm. főtan. Helyettese: Hets Béla dr. Tisztviselők: Horváth Erzsébet. Marton József. Főorvosok: Boytha József dr., eg. ü. főtan. Irsay Frigyes dr. Orvosok. Kortsák Bezső dr. Nagy Kálmán dr. Művészszemélyzet: Abonyi Géza. Almássy Endre, keleti Bakó László, örökös tag. Bartos Gyula. Bodnár Jenő. Cselényi József. Csortos Gyula. Dózsa Jenő. Fehér Gyula. Fehér Ö. László. Forgács Antal dr. Gabányi László, vitéz Garamszeghy Sándor. Gál Gyula, örökös tag. Gyergyai István. Hajdú József. Harasztos Gusztáv. Horváth Jenő. Hosszú Zoltán dr. Lehotay (Lehotzky) Árpád. Losonczi Zoltán. Mihályfi Béla, Mihályfi Károly, örökös tag. Náday Béla. Nagy Adorján. pacséri Odry Árpád, örökös tag. Onódi Ákos. Palágyi Lajos. Pataki József, gyöngyösi Petheö Attila, kecskeméti Pethes Sándor. Rózsahegyi Kálmán, örökös tag. Somody Káhnán, ösztöndíjas tag. Sugár Károly. Szathmáry Lajos. Szőke Lajos. Szőke Sándor. Roubal Bezső. Stühmer Ilka, Sugár Viktor, korm. főtan. Száder István. Schindler Marianna dr. Schmitz Bóbert. B. Szentpál Olga. Vajdaffy Erzsébet, Vasquez Itália gr. Váczi Károly. Wehner Géza. Zöbisch Ottó. II. Zöllner Edit. Intézeti orvos: Kern Tibor dr., egyet. m. tanár, szfővárosi kórházi főorvos. Nem állami zeneiskolák országos szakfelügyelő­sége. Budapest. (VI., Hungária-körút 53.) Országos szakfelügyelő: Meszlényi Bóbert dr., zenemüv. főisk. titkár (ideigl.). Tapolczai Gyula. Timár József. Turányi Alajos. Uray Tivadar. Vándory Géza. Matány Antal, állandó vendég. Cs. Aczél Ilona. Ághy Erzsi. Bayor Gizi. S. Fáy Szeréna, örökös tag. Füzes Anna. G. Gömöry Vilma. Hettyey Aranka. M. Iványi Irén. Kelemen Mária, Kiss Irén. Környey Paula. F. Lánczy Margit, D. Ligeti Juliska, örökös tag. P. Márkus Emilia, tb. örökös tag. T. Mátrai Erzsi. Nagy Teréz. Pethes Margit, Radó Mária, Rákosi Szidi, örökös tag. Cs. Rosos Giza. Rózsahegyi Marica, ösztöndíjas tag. Szabó Margit, ösztöndíjas tag. N. Tasnády Ilona. Tőkés Anna. Vaszary Piroska. Vágó Erzsébet, ösztöndíjas tag. Vándory Margit, Váradi Aranka, örökös tag. Vizvári Mariska. T. Halmy Margit, állandó ven­dég. T. Nagy Izabella, állandó ven­dég. A Nemzeti Színház Kamaraszínháza. (Megnyílt 1924. szeptember 26-án, az Andrássy-útí színház (VI., Andrássy-út 69.) helyiségében. Itt játszott 1925. május 19-ig. 1925. október 1-én a Blaha Lujza színház épületébe költözött át (VI., Paulai Ede-u. 35.). Művészi igazgatás és személy­zete : a Nemzeti Színház igaz­gat ósága, illetve művész j.személy­zete A vidéki színészet orsz. felügyelősége. (Budapest, 1., Krisztina-körút 83 V. 1.) Országos színeszeti felügyelő: nagysarlai Sallay Géza dr., egyben az áll. eng. magán­sztnészképzőiskolák mo. fel­ügyelője.

Next

/
Thumbnails
Contents