Magyarország tiszti cím- és névtára - 40. évfolyam, 1929.

M. kir. vallás- és közoktatásügyi minisztérium

Losonczi Zoltán. Matány Antal. Mihályfi Béla. Mihályfi Károly, örökös tag. Náday Béla, örökös tag. Nagy Adorján. pacséri Odry Árpád, örökös tag. Ónodi Akos. Palágyi Lajos. Pataki József, gyöngyösi Petheö Attila, kecskeméti Pethes Sándor. Rózsahegyi Kálmán, örökös tag. Somody Kálmán. Sugár Károly. Szathmáry Lajos, Szőke Lajos. Szőke Sándor. Tapolczai Gyula. Timár József. Turányi Alajos. Uray Tivadar. Vándory Géza. Barsi Rodriguez Ödön, ösz­töndíjas. Cserépy László, ösztöndíjas. Greguss Zoltán, ösztöndíjas. Cs. Aczél Ilona. Ághy Erzsi. Bayor Gizi, örökös tag. S. Fáy Szeréna, örökös tag. Füzes Anna. G. Gömöry Yilma. Hettyey Aranka, örökös tag. M. Iványi Irén. Kelemen Mária. Kiss Irén. Környey Paula. F. Lánczy Margit. D. Ligeti Juliska, örökös tag. P. Márkus Emilia, th. és örökös tag. T. Mátrai Erzsi. Nagy Teréz. Pethes Margit. Radó Mária. Rákosi Szidi, tb. és örökös tag. Cs. Rosos Giza. Somogyi Erzsi. Szabó Margit. N. Tasnády Ilona. Tőkés Anna. H. Vaszary Piroska. Vándory Margit. Váradi Aranka, örökös tag. Vizvári Mariska, örökös tag. T. Halmy Margit, állandó vendég. F. Nagy Izabella, állandó vendég. Eőry E. Kató. ösztöndíjas. A Nemzeti Színház Kamaraszínháza. (Megnyílt 1924 szeptember 26-án, az Andrássy-úti színház (VI., Andrássy-út 69.) helyi ségében. Itt játszott 1925 má­jus 19-ig. 1925 október 1-én a Blaha Lujza-színház épüle­tébe költözött át (VI., Paulai Ede-u, 35.). Művészi igazgatás és személy­zete: a Nemzeti Színház igaz­gatósága, illetve művészi sze­mélyzete. A vidéki színészet orsz. felügyelősége. (Budapest. I.. Kriszt ina-kör út 83. V. 1.) Országos szinészeti felügyelő: nagysarläi Sallay Géza dr.. egyben az áll. eng. magánszinészképzőisko­lák mb: felügyelője. Egyházi hatóságok. I. Latin és görög szertartású katholikus egyházak. Magyarország hercegprímása : Serédi Jusztinián dr., bíborook, esztergomi érsek, felsőházi tag. A) Esztergomi főegyházmegye. Esztergomi lat. sz. káth. érsekség. (Székhelye: Esztergom.) Érsek: Serédi Jusztinián dr. Főszékesegyházi főkáptalan. <Tagjai az apostoli protonotá­riusi címet viselik.) Nagyprépost: Fehér Gyula dr., pápai prelátus. Olvasókanonok: — Éneklőkanonok: Klinda Teofil dr., pápai prelátus. Ćrkajionok: Schiffer Ferenc, pápai prelátus. Főszékesegyházi főesperes: Brühl József, pápai pre­látus. Honti főesperes: — Nógrádi főesperes: Machovich Gyula dr., általános ér­seki helytartó. Komáromi főesperes: Dedek Crescens Lajos dr. Mesterkanonokok: Csárszky István dr., pápai pre­látus. Halmos Ignác dr., szent­széki elnök. Báthy László, felsőházi tag. Robitsek Ferenc dr. Lepold Antal dr., főszékes­egyházi plébános. Breyer István dr:, felszen­telt püspök, esztergomi papnevelde! kormányzó. Krammer György dr. Mészáros János dr., pápai prelátus, budapesti álta­lános érseki helytartó. Turi Béla, pápai prelátus, a Szent István Társulat alelnöke, orszgy. képv. Drahos János dr., érseki irodaigazgató. Babura László dr. Tiszteletbeli kanonokok: Novák Lajos, pápai prelátus, székesfővárosi hitoktatási felügyelő. Bakos János, érsek vad kerti esperesplébános. Pokorny Emánuel, érseki főgimn. nyug. igazgató, Budapest. Számord Ignác, javad alm as lelkész, Esztergom. Márton István, drégely pa­lánki plébános. Szokolay Antal, budapest­újlaki plébános. Morvay László, az átmeneti fiúotthon igazgatója. Főszékesegyházi énekkar : Succentor: Eitner Elemér Ákos, a főszékesegyház sekres­tye-igazgatója. Karkáplánok: Béres István. Pollák Miklós. Főegyházmegyei iroda. Igazgató: Drahos János dr., 1. f. Titkár: Meszlényi Zoltán dr., pápai kamarás. Levéltáros: Bartmann Miklós. Számvevő: Fekete Árpád. Hercegprímási főszentszék. Elnök: a hercegprímás. Bírák: Fehér Gyula dr. Machovich Gyula dr. Breyer István dr. Csárszky Ist-ván dr. Jegyző: Meszlényi Zoltán dr. Főszentszéki ügyész és házas­ságvédő : Tóth Kálmán dr. Szegények ügyvédje: Felber Gyula dr. Érseki főszentszék, Esztergom. Elnök: Halmos Ignác dr. Lepold Antal dr. Drahos János dr. Kiss Károly dr. Török Mihály dr. Tichy Gyula dr. Turi Béla. Meszlényi Zoltán dr. Babura László dr. Jegyző: Lacza István .dr. Főszentszéki ügyész és házas­ságvédő : Tóth Kálmán dr. Szegények ügyvédje: Felber Gyula dr. Érseki helynökség, Budapest. (I.. Úri-u 62.) Ált. érseki helytartó: Mészáros János dr., 1. f. Helynökségi titkár: Hévey Gyula dr. Irodatiszt: Pilinyi Gyula. Főegyházmegyei tanfelügyelői hivatal. Főtanfelügy elő: Lepold Antal dr., 1. f. Lelkipásztorkodó papság. I. Székesegyházi főesperesség. Főesperes: Brühl József. Esztergomi alesperesség: Alesperes és tanfelügy.: Mer­tán János dr., dömösi plébános. Plébánosok: Erdőssy Ferenc, Pilisszentlélek. Hell Ferenc, Visegrád. Keményfy D. Kálmán, Esz­tergon i -Ví zi város. Kuchta János, Pilismarót. Madaras Aurél, Esztergom­Szentgyörgymező. Mátéffy Viktor, prépost, korm. főtan., Eszter­gom-Belváros. Prágay József, Kisoroszi. Számord Ignác (jav. lel­kész), Esztergom-Szt. Anna. Dorogi alesperesség. Alesperes és tanfelügy.: Metz­ker József dr., páp. kam., nyergesújfalusi plébános. Plébánosok: Klein Endre, Süttő. Kuptár Árpád, Csév. Morvái Ferenc (bely.), Tát. Radits Gyiria (hely.), Leány­vár. Szomszély Antal (lelkész), Dorog-Bányatelep. Thaller István (lelkész), Piszke. Toma Imre dr.. Tokod. Trinkl Kálmán dr., Dorog. Vándor József, dr., Kesz­töle. Bajóti alesperesség. Alesperes: Niedermann Jó­zsef, tarjáni plébános. Tanfelügyelő: Szabó Gyula, tardosi plébános. Plébánosok: Bányász József (hely.). Hérčg. Gábor József (hely.), Péli­földszentkereszt. Soltész Ištván, Bajna. Vida Adolf, Baj ót. Csolnoki alesperesség. Alesperes és tanfelügy.. Moser János, szomori plébános. Plébánosok: Gyetven Pál,.Sári­sáp. Jernei János, Dág. Klima István, Kirva. Kovács Lajos (adminisztrá­tor). Úny. Lóber Gyula (lelkész), Nagy­sáp. Majoros Károly, Csolnok. II. Nógrádi főesperesség. Főesperes: Machovich Gyula dr., 1. f.

Next

/
Thumbnails
Contents