Tolnai Világlapja, 1908. április-június (8. évfolyam, 15–27. szám)

1908-04-05 / 15. szám

oyt) TOLNAI VIL ÁGLAPJA Bródy Sándor, a kiváló magyar iró, kinek a Vígszínházban előadott »A tanítónő« czimü uj színmüve szenzácziós sikert aratott. Bródy darabja iránt külföldön is általános az érdeklődés. Bródy Sándor. Általános örömet keltett az irodalomban Bródy Sándornak az a nagy sikere, a melyet e héten ara­tott a Vigszinházban, »A tanitónő« czimü uj szín­müvével. Mindenki szivéből örült ennek a sikernek, mert most már maga a szerző is kénytelen az örvende­zésre. Tudnunk kell ugyanis, hogy a szerző az utolsó perczig nagy aggodalommal gondolt darabjának sorsára. Hónapokig furt-faragott a kitűnő darabon ; sohasem elégedett meg a jóságával s végre már-már oda jutott az aggodalmában, hogy elő sem akarta Gróf Laszberg Rudolf, a minap elhunyt Pestmegye helyettes főispánja, ki a nemzeti ellenállás idejében 60 csendőr és két­száz rendőr kíséretében jelent meg a vármegyeházán, hogy karhatalommal foglalja el a főispáni hivatalt. adatni. A kik olvasták a darabot kéziratban, nagy sikert jósoltak neki, de semmi módon sem bírták meggyőzni az aggodalmaskodó szerzőt e siker lehető­ségéről, nem pedig azért, mert a kitűnő iró olyan ideális komolysággal tölti be irói hivatását, annyira bele akarja önteni az egész lelkét egy-egy müvébe, hogy utóbb e nagy lelkiismeretesség miatt még ön­magában is kételkedni kezd. Vájjon csakugyan sike­rült-e olyan széppé, olyan költőivé és igazzá tenni a munkáját, a hogyan ennek az eszméje az ő meleg szivében és költészettől izzó lelkében megszületett? Katonai léghajó-gyakorlat a Szemeringen. Képünk bal oldalán: Hinterstoisser Ferencz a léghajós-osztály kapitánya. Ettől jobbra Lipót Salvator főherczeg, a ki maga is kiváló léghajós és ennek felesége, Blanka főherczegnő, a kik a magyar-osztrák kormányozható »Sárkány«-léghajó felszállására várakoznak. Saját fényképészünk felvétele-

Next

/
Thumbnails
Contents