Történelmi szemle, 1962 (5. évfolyam)

1. szám

6T6W A TÖRTÉNELMI SZEMLE 4. (1961.) ÉVFOLYAMÁNAK TARTALOMJEGYZÉKE TANULMÁNYOK, KÖZLEMÉNYEK Barta István : Adatok a gáosi posztógyár reformkori történetéhez 113 Bartha Antal : A honfoglaláskor! kovácsmesterség társadalmi hátterének kér­déséhez 133 Benczédi László : Bányavidéki várőrségek folyamodványai Esterházy Pálhoz 1668—1681 155 T. Dziekonski : A lengyelországi eneolitikus rézkohászat és közép-európai kap­csolatai 1 Endrei Walter : Textilipari szabadalmak Magyarországon a nyugat-európai ipari forradalom idején 76 Endrei Walter : Az automatagépek programvezérlésének eredete 107 Faller Jenő : Adatok a bányabeli robbantás fejlődéstörténetéhez 56 Györffy György : A magyar őstörténet néhány kérdéséről 417 Hegedűs Zoltán : A diósgyőri Központi Kohászati Múzeum és a soproni Liszt Ferenc Múzeum vasbucáinak kohászattörténeti vonatkozásai 94 Juhász Gyula : A Teleki-kormány külpolitikája a „furcsa háború" idején 476 Kerekes Lajos : Olaszország, Magyarország és az osztrák Heimwehr-mozgalom 199 Mayer Mária : A XIX. századvégi kárpátukrán agrárnépesség társadalmi szer­kezetének statisztikai ábrázolása 330 Mészáros Károly : Az 1919 tavaszi parasztmozgalmak 442 Molnár Erik : Ideológiai kérdések a feudalizmusban 261 R. Péter Katalin : Egy hegyaljai mezőváros harca az örökös jobbágyság ellen 427 Sándor Pál : Újabb adatok a paraszti földbirtoklás kérdéséhez a XIX. század első felében 180 Sándor Vilmos : A technika fejlődése Magyarországon 305 Varga János : A nemzeti nyelv szerepe a polgári fejlődésben Magyarországon 284 Zolnai László : Buda középkori vízművei 16 Zsilák András : Az OK(b)P magyar csoportjának szerepe a Vörös Hadsereg egysé­geinek szervezésében (1918—1919) 347 SZEMLE A feudáliskori magyarországi vaskohászat historiográfiája (Heckenast G.) 123 A Magyar Tanácsköztársaság történetének forrásai a magyar állami levéltárakban (L. Nagy Ze.) v. 369 Ankét a „Szovjetunió Kommunista Pártja története" új kiadásáról 217 A népi demokratikus korszak kutatásának állásáról (Vita a népi demokrácia tör­ténetével foglalkozó munkaközösségben) 361 A tudomány- és technikatörténet a stockholmi történészkongresszuson (Makkai L.) 129 Az árpádkori Sopron topográfiájának kérdéséhez (Surányi B.) 220

Next

/
Thumbnails
Contents