Történelmi szemle, 1973 (16. évfolyam)

TÖRTÉNELMI SZEMLE A MAGYAR TUDOMÁNYOS AKADÉMIA TÖRTÉNETTUDOMÁNYI INTÉZETÉNEK ÉRTESÍTŐJE Szerkesztők: BABTHA ANTAX, GLATZ FEBENC, JUHÁSZ GYULA, RÁNKI GYÖRGY (felelős szerkesztő) Szerkesztő bizottság: BENDA KÁLMÁN, DIÓSZEGI ISTVÁN, HANÁK PÉTER, KATUS LÁSZLÓ, KEREKES LAJOS, LACKÓ MIKLÓS, NIEDERHAUSER EMIL, ORMOS MÁRIA, PUSKÁS JÚLIA, M. SOMLYAI MAGDA, SZŰCS JENŐ, ZSILÁK ANDRÁS A szerkesztőség munkatársa: BOROS ZSUZSA Szerkesztőség: Budapest I., Űri u. 51—53. — Telefon: 160—098 Megjelenik negyedévenként — Előfizetési díj egy évre 40,— Ft. TARTALOMJEGYZÉK TANULMÁNYOK: Bolla Ilona : A közszabadság a XI—XII. században. (A liber és libertás fogalom az Árpád-kor­ban) I. rész 1 V. I. Bovikin: Oroszország ipari fejlődésének társadalmi-gazdasági problémái 30 Zimányi Vera : A XVII. századi gazdasági és társadalmi regresszió néliány aspektusa 49 Peter Mathias: Ki szabadította meg láncaitól Prométheuszt? (Természettudomány és technikai változások 1600 és 1800 között) Cl Kovács Endre: A magyar szabadságharc mérlege a francia sajtóban 76 Nevelő Irén: A magyar kisiparosság társadalmi-politikai arculatának néhány jellemző vonása a'felszabadulás után (1945—1948) 110 KÖZLEMÉNYEK Parádi Nándor: Tata várábrázolása Matrakcsi Nászuh krónikájában 141 ifj. Fehér Géza : Az 1543. évi hadjárat XVI. századi török forrása: Matrakcsi Nászuh krónikája 148 liuza János: Öreg garas (A hódoltság utolsó éveinek pénzforgalmához) 151 Teke Zsuzsa: Velence adriai gazdaságpolitikája és a Frangepánok a XV. században 160 liéti R. László: A Rimamurány—Salgótarjáni Vasmű Rt. a második világháborúban 170 AZ ÜJ MAGYAR TÖRTÉNETI SZINTÉZIS ELŐMUNKÁLATAI Ileckenast Gusztáv: Iparfejlődés a Habsburg-birodalom osztrák és cseh tartományaiban a XVIII. században (1670—1790) 188 Vörös Károly: A paraszLság útja a polgári forradalomhoz 208 ELMÉLET ÉS MÓDSZERTAN Niederhauser Emil: A nemzeti megújulási mozgalmak Kelet-Európában (Az összehasonlító történetírás módszertanához) 245 SZEMLE Szabó Miklós: Prohászka Ottokár és a katolikus egyházi reformtörekvések 1896—1914 . . . 257 Litván György: Az első világháború és az 1918—19-es forradalmak magyar vonatkozású anyagai a francia levéltárakban (kutatási beszámoló) 265 Fejes Judit : A fasizmus kérdései a nyugatnémet történeti irodalomban 273 A tanulmány- és közlemény-rovatba írott cikkeket Juhász Gyula, a többi rovat (elmélet-módszertan slb.) cikkeit Glatz Ferenc szerkesztőhöz kérjük eljuttatni.

Next

/
Thumbnails
Contents