Katolikus gimnázium, Trencsén, 1875

I. Tanintézeti krónika. Értesítés a tanintézetről. Az 1875/6. tanév okt. 1-jén ünnepélyes „Veni sanete“-vel nyit­tatott meg'. A tanulók beiratása szept. 29-én vette kezdetét s folytattatott okt. hó 4-ig. Okto­ber 1—3-ig a pót- és javítási vizsgálatok tartattak. Okt. 4-én, mint 0 cs. s apóst. kir. föl- ségének magas neve ünnepén, jelen volt a tanártestület s a tanuló ifjúság a plébániai temp­lomban tartott diszistentiszteleten. A rendes előadások okt. 5-én vették kezdetöket. Az iskolai törvények kétszer, u. m. okt. és március hónapok közepén olvastattak fel. Nagyságos Barton József, apát, kir. tanácsos s fóigazgató úr az 1875. évi november 12 — 16-ig szerencséltette intézetünket hivatalos látogatásával. 0 nagysága megelégedését nyil- vánítá tanintézetünk szellemerkölcsi állapotát illetőleg. A tanártestületben az 1874/5. év végén következő változás történt: Kucskovics László igazgató, hason minó'ségben helyeztetett át Privigyére, Túlesik Gyula Privigyére és Szkladá- nyi József Nyitrára; ezek helyébe rendeltettek: igazgatóul Lopuschán János, tanárokul: Lö- rinczy Kálmán és Rauchbauer József. A tanév végén megtartatni szokott vizsgálatok junius 12-én vették kezdetöket, s folytattattak ugyanezen hó 27-ig. A magántanulók vizsgálatai 28-án tartattak meg. Junius 30-án ünnepélyes „Te Teum* után az érdemsorozat kiosztásával fejeztetett be az 1875/6. tanév. Vallásügy. A délelőtti rendes előadásokat 7'/2 órakor sz. mise előzte meg. Vasár- és ünnepnapokon 7'/a-kor a sz. misét hiterkölcsi oktatás előzé meg s követé 2 és nagyobb ünnepeken l/23-kor a délesti istentisztelet. A r. kath. növendékek az év folyama alatt négyszer végezték a sz. gyónást s ugyan­annyiszor részesültek az oltári szentségben. A húsvéti sz. gyónást és áldozást három napi sz. gyakorlatok előzték meg. A szokásos szent körmenetekben is mindenkor áhitattal vett részt az ifjúság. A hittani vizsgálatok 0 méltósága roskoványi Roskoványi Ágoston, megyés püspök úr kegyes gondoskodása folytán nagyságos és főtisztelendő Pollenberger Ignácz, oronti pré­post s városi lelkész úr, mint püspöki biztos jelenlétében lőnek megtartva. Az ágostai-, helvét- és mózes vallásu növendékek a hittanban saját hittanáraik által oktattattak. A nagy-gymnasium ösztöndíjas növendékei. Kemka János, Kluchféle jótéteményes 25 frt 20 kr. — Laczkó Ágoston, Czagányféle 100 frt. — Motesiczky Hugo, Kluchféle jótéteményes 25 frt. 20 kr. — Rieder Ede, Czagányféle 100 frt. — Schwertner Pál, Petykóféle 126 frt. — Sztrizsenecz Károly, Kluchféle jótéteményes 25 frt. 20 kr. — Ulil József, Czagányféle 100 frt. — Viktorin Mihály, Bachóféle 147 frt. — Rideky Lajos, Bachóféle 147 frt. — Pechán Adolf. Kluchféle jótéteményes 25 frt. 20 kr. — Skrabánek Nándor, Kluchféle jótéteményes 25 frt. 20 kr. — A £ tanév marc. 21-én 777. sz. a. kelt átiratban 0 méltósága a megyés püspök úr által a Kluchféle jótéteményes alapítvány (beneficium) élvezésére Rehák István, IV. osz­tálybeli tanuló jelöltetett ki. Tanszerek. A főméltóságu vallás- és közokt. m. k. Ministerium évenkinti kegyes utal­ványozása folytán, természettani szer- és tanári könyvtárunk tetemesen gyarapodott, miről a számadás a magas kormányhoz küldetik.

Next

/
Thumbnails
Contents